STADGAR f顤
F烼ENINGEN HERRLJUNGA
FOLKPARK FURULUND
U. P. A

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中


F顤eningens firma
1.
F顤eningens firma 酺:
F顤eningen Herrljunga Folkpark Furulund, utan personlig ansvarighet.


F顤eningens verksamhet
2.
F顤eningen har till syftem嶚, att inom Herrljunga kommun i V酲tra G飆alands l鄚, efter f顤v酺vande av fast egendom tillhandah嶚la parkanl輍gningar och lokaler till sina medlemmar och befolkningens nytta och trevnad, samt idka annan d酺med f顤enlig ekonomisk trevnad.


Medlemskap, insats och ansvarighet
3.
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som 酺 verksam i Herrljunga Folk Park eller har annan anknytning till f顤eningen. Ans闥an sker skriftligen.
Fr嶓a om medlemskap pr饘as av styrelsen. Den som v輍ras medlemskap kan h鄚skjuta fr嶓an till f顤eningens 緳sm飆e f顤 slutligt avg顤ande.
Uttr輐e ur f顤eningen sker genom skriftlig upps輍ning.
Uteslutning kan ske av den medlem som genom 廞g酺der motarbetar f顤eningens 鄚dam嶚 och verksamhet. Medlem som utesluts f顤lorar sin r飉tr酹t fr幩 det att beslut fattats om uteslutning p f顤eningens 緳sm飆e.
Styrelsen skall uppr酹ta medlemsf顤teckning som skall vara tillg鄚glig f顤 var och en som vill ta del av denna. F顤teckningen skall inneh嶚la namn, de sex f顤sta siffrorna i personnumret och antal insatser som medlemmen deltar i f顤eningen.


4.
Varje medlem (fysisk person eller f顤ening) av f顤eningen skall vara innehavare av minst en insats lydande a 100 kronor.
Insats skall vara betald inom sextio dagar fr幩 intr輐et i f顤eningen. F顤 varje fullt inbetald insats utf酺das andelsbevis.
F顤eningens 緳sm飆e kan best鄝ma om en 緳lig medlemsavgift.
Medlem 輍er r酹t att delta i f顤eningen med mer 鄚 en insats.
Innan medlem betalt minst en insats 輍er han inte r酹t att delta i beslut om f顤eningens angel輍enheter.
Medlem 輍er r酹t, att efter skriftlig upps輍ning, uttr輐a ur f顤eningen.
Uttr輐e ur f顤eningen kan endast beviljas efter tv 緳s medlemskap. Vid uttr輐e 廞erl鄝nas den insats som satsats i f顤eningen lika med samma antal kronor.

5.
Medlemmarna har inget personligt ansvar ut饘er f顤eningens tillg幩gar. F顤 f顤eningens f顤bindelser h輎ta endast dess tillg幩gar.


6.
Avliden medlems make/maka/sambo eller arvinge 酺 ber酹tigad att i den avlidnes st鄟le intr輐a som medlem, utom i de fall d styrelsen finner sk鄟 att besluta annorlunda. Intr輐et skall meddelas styrelsen senast 6 m幩ader efter att medlemmen avlidit.


7.
Andelsbevisen 酺 st鄟lda p viss person (f顤ening).
Vill 輍are av s嶟ant bevis s鄟ja eller 饘erl廞a detsamma kan detta ske, dock skall f顤eningen f顤st erbjudas att l飉a in andelen.


F顤eningens styrelse
8.
Mom. 1.    F顤eningens styrelse skall ha sitt s酹e i Herrljunga Kommun i V酲tra G飆alands L鄚 och skall best av minst 5 och h鐷st 9 personer, vilka v鄟js f顤 tv 緳 i s鄚der vid ordinarie 緳sm飆e. F顤sta 緳et v鄟js fyra styrelseledam飆er, varefter de i tur avg緳 v鉶elvis, fyra det ena 緳et och fem det andra. Samtidigt v鄟js minst 3 och h鐷st 9 styrelsesuppleanter f顤 en tid av ett 緳. Suppleanter intr輐er i tj鄚stg顤ing i den ordning de valts.


Styrelsens Uppgift
9.
Styrelsens uppgift 酺 att ha 饘erinseende 饘er alla f顤eningens tillh顤igheter samt handha f顤valtningen av all l飉 och fast egendom.
Styrelsen skall handha sk飆andet av f顤eningens alla angel輍enheter och varje styrelsemedlem 酺 ansvarig f顤 de beslut, som blivit fattade p det sammantr輐e han n酺varit, om han inte till protokollet anm鄟t sin reservation. Styrelsen skall noga beakta vad lagen om ekonomiska f顤eningar stadgar.
Styrelsens 輍er r酹t att inom sig utse ett arbetsutskott om tre personer.
F顤 att fattade beslut skall vara giltiga fodras att alla styrelseledam飆er varit kallade.

Beslutsf顤het
Styrelsen 酺 beslutsm酲sig d minst tv tredjedelar av hela antalet styrelseledam飆er 酺 n酺varande.
F顤 giltiga besluts fattande fordras att beslutet godk鄚ns av mer 鄚 h鄟ften av de n酺varande ledam飆erna.

Konstituering
F顤eningens 緳sm飆e v鄟jer styrelsens ordf顤ande. I 饘rigt konstituerar styrelsen sig sj鄟v.

Firmateckning
F顤eningens firma tecknas av ordf顤anden och kass顤en var och en f顤 sig.

R鄢enskaper Revision
10.
R鄢enskaperna f顤s f顤 kalender緳 och skall vara avslutade den 31 dec. F顤eningens kontanta medel skall p ett betryggande s酹t hanteras genom ins酹tning p bank eller annat r鄚teb酺ande st鄟le i f顤eningens namn. F顤eningens styrelse best鄝mer denna bank eller annat f顤etag.
R鄢enskaperna skall f顤e januari m幩ads utg幩g, tillsammans med styrelsens f顤valtningsber酹telse vara avl鄝nade till revisorerna.11.
Mom. 1.    Revisorerna ska vara tv (2) till antalet och v鄟js p 緳sm飆et f顤 en tid av ett 緳, tv (2) suppleant till dessa v鄟js samtidigt.
Mom. 2.    Revisorerna skall till f顤eningens 緳sm飆e l鄝na skriftlig revisionsber酹telse 饘er granskningen av r鄢enskaperna och f顤valtningen, samt best鄝t till- eller avstyrka ansvarsfrihet f顤 styrelsen.
Mom. 3.    F顤ekommer fel i r鄢enskaperna och revisorerna f顤tiger detta har de samma ansvar som stadgas enligt lag.
Mom. 4.    Revisionsber酹telsen skall vara tillg鄚glig f顤 medlemmarna 8 dagar f顤e 緳sm飆et.
Mom. 5.    Styrelsen skall ges tillf鄟le att yttra sig 饘er anm酺kningar gjorda av revisorerna och det 嶚igger styrelsen att avge f顤klaring till f顤eningens 緳sm飆e.


Kallelse, ombud och val till f顤eningens 緳sm飆e
12.
Kallelse till f顤eningens 緳sm飆e och andra meddelanden skall tillk鄚nages medlemmarna genom annonsering i lokal tidning eller annonsblad, tidigast fyra veckor och senast tv veckor f顤e ordinarie 緳sm飆e, och senast en vecka f顤e extra 緳sm飆e.

Medlem har r酹t att delta i best鄝mandet av f顤eningens angel輍enheter p f顤eningens 緳sm飆e. Fysisk person eller f顤ening som innehar en eller flera andelar har vid f顤eningens 緳sm飆e en r飉t. Andels輍ande f顤ening deltar genom ombud med fullmakt.
Medlem 輍er r酹t att 饘erl廞a sin r飉tr酹t 廞 annan person, dock f緳 ingen p grund av fullmakt ut饘a r飉tr酹t f顤 mer 鄚 en medlem.
Ombud skall l鄝na skriftlig, daterad fullmakt som g鄟ler h鐷st ett 緳.

Fr嶓or, avg顤s genom 鞿pen omr飉tning och 酺 enkel majoritet.
Val, sker med slutna sedlar, men kan ske genom 鞿pen omr飉tning om m飆et enh鄟ligt beslutar detta.
Som f顤eningens beslut, g鄟ler den mening f顤 vilka de flesta r飉terna avgivits.
Vid lika r飉tetal, avg顤s val genom lottning.
Andra fr嶓or, avg顤s till f顤m幩 f顤 den mening som bitr輐des av ordf顤anden vid lika r飉tetal.


瓏dring av stadgar
13
Stadge鄚dringsf顤slag skall vara inl鄝nade till f顤eningens styrelse minst en m幩ad f顤e f顤eningens 緳sm飆e. I annat fall bordl輍gs f顤slaget till n酲ta 緳sm飆e.
瓏dring av stadgar kr銥er att samtliga r飉tber酹tigade medlemmar, vid f顤eningsst鄝man enas om beslutet eller att beslut fattas p tv p varandra f闤jande f顤eningsst鄝mor, varav minst en skall vara ordinarie f顤eningsst鄝ma. Beslutet p f顤eningsst鄝morna skall bitr輐as av minst tv tredjedelar av de i omr飉tningen deltagande r飉tber酹tigade.

Agenda p f顤eningens 緳sm飆e
14.
F顤eningen har skyldighet att h嶚la ett ordinarie sammantr輐e per 緳, vilket 酺 f顤eningens 緳sm飆e. F顤eningens 緳sm飆e skall h嶚las f顤e den 15 mars p dag som styrelsen beslutar.
P f顤eningens 緳sm飆e skall f顤ekomma:
        1. Val av ordf顤ande och sekreterare vid st鄝man.
        2. Uppr酹tande av f顤teckning av n酺varande medlemmar.
        3. Val av tv justeringsm鄚
        4. Godk鄚nande av dagordning
        5. Fr嶓a om kallelse beh顤igen skett.
        6. Styrelsens 緳sredovisning.
        7. Revisorernas ber酹telse.
        8. Beslut om fastst鄟lande av resultatr鄢ning och balansr鄢ning.
9.    Beslut om ansvarsfrihet f顤 styrelsen.
10. Beslut i anledning av f顤eningens vinst eller f顤lust enligt fastst鄟ld
        balansr鄢ning         
     11. Fr嶓a om arvoden, ers酹tningar och taxor.
     12. Val av styrelseordf顤ande
13. Val av 饘riga styrelseledam飆er och suppleanter
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av ombud.
16. Val av valberedning.
17. Information om verksamheten
     18. 琌riga 酺enden

Motioner
Medlem som 霵skar att visst 酺ende skall behandlas p f顤eningens 緳sm飆es sammantr輐e, skall l鄝na detta skriftligen till styrelsen, senast en m幩ad f顤e det sammantr輐e d han 霵skar f det behandlat. 琌er s嶟ana v踄kta motioner avger styrelsen yttrande inf顤 f顤eningen.


15.
Extra sammantr輐e h嶚les d styrelsen s finner n鐰v鄚digt, eller d minst en tiondel av f顤eningens medlemmar skriftligen beg酺 s f顤 uppgivet 鄚dam嶚. Revisorerna kan, om deras granskning f顤anleder detta skriftligen beg酺a att styrelsen utlyser ett extra 緳sm飆e.


16.
F顤eningens vinstmedel eller 饘riga tillg幩gar f緳 ej anv鄚das f顤 鄚dam嶚 som uppenbarligen 酺 fr鄝mande f顤 f顤eningens verksamhet.


F顤eningens uppl飉ning
17.
I den h鄚delse f顤eningen uppl飉es, besluta de f顤eningar och enskilda personer, som 輍a andelar, sedan all dess skulder guldsits, huru med f顤eningens 饘erskott och inventarier skall f顤faras.


F顤eningslagar
18.
Ut饘er vad ovan stadgats g鄟ler de lagar som 酺 till鄝pliga p ekonomiska f顤eningar.Att dessa stadgar 酺 reviderade, och enligt protokoll f顤da vid ordinarie 緳sst鄝ma den 22 februari 2010 samt extra f顤eningsst鄝ma

den..., vederb顤ligen antagits f顤s鄢ras.Herrljunga denStyrelsen f顤
F烼ENINGEN HERRLJUNGA
FOLKPARK FURULUND
U. P. A...                  
Kjell Olofsson , ordf顤ande                                                 vice ordf顤ande


                       ...
                              ledamot                                                            ledamot

                      
                              ledamot                                                            ledamot


                      
                              ledamot                                                            ledamot

                             ledamot