Föreningsstadgar för Föreningen Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.

Organisationsnummer 764000–0761. Antagna av föreningens årsstämma 2022-04-28.

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn (firma) är Föreningen Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.

§ 2. Ändamål och verksamhet
Föreningen har till syfte att efter förvärvande av fast egendom tillhandahålla parkanläggningar och lokaler till medlemmar och befolkningens nytta och trevnad samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3. Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Herrljunga Kommun.

§ 4. Medlemskap
Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man föreningens stadgar och beslut.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5. Insats (andel)
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr. Medlem kan delta med flera insatser (andelar).

Insatsbeloppet ska betalas till föreningens konto senast fyra (4) veckor efter att medlemskap beviljats.

§ 6. Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen. Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två (2) år efter inträdet.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 7. Förvärv av andel
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 4 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet. 
 
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
 
§ 8. Medlems avgång
Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår.

Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång.

Medlem som avgått har rätt att sex månader efter att medlemskapet upphört få ut sina medlemsinsatser enligt de förutsättningar som anges 10 kap. 11§, första och tredje stycket, EFL.

§ 9. Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter samt högst fem (5) suppleanter. Mandattiden är två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett (1) till två (2) års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt. Suppleanter väljs på ett (1) år.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen bör bestå av ett ojämnt antal medlemmar.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 11. Revisorer
Föreningsstämma ska årligen välja en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.
§ 12. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 13. Årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre (3) veckor innan årsstämman.

§ 14. Årsstämma
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas;

1. Val av ordförande och stämmoordförandens val av protokollförare för stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Beslut om antal styrelsemedlemmar
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning, minst två (2), högst tre (3) personer varav en (1) är sammankallande.
16. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
17. Övriga frågor

§ 15. Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid att de hinner tas med i kallelsen. Dock senast två (2) månader före stämman.
Styrelsen ska informera medlemmarna när stämman är planerad att genomföras.
§ 16. Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem.

Fullmakt för ombud ska senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten ska vara undertecknad, daterad samt inte äldre än ett (1) år.

§ 17. Beslut
Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna om inget annat anges i dessa stadgar.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 18. Kallelse, extra föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast fyra (4) veckor före föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmar sker genom anslag i föreningens lokal samt genom e-post eller brev på posten till de medlem som begärt det och anmält adressuppgifter till föreningen. Ärenden som ska behandlas anges i kallelsen.

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar (andelsägare). Kallelsen ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag en sådan begäran kom in till föreningen och tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor innan stämman.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar.

En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta.

§ 19. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 20. Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska medlemmarna först få tillbaka sina insatser efter att föreningen har betalt sina utestående skulder.

Återstående belopp ska enligt beslut i samband med likvidationsbeslut överlämnas till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Tillgångarna ska av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Herrljunga Kommun.
§ 21. Stadgeändring
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

För ändring av föreningens ändamål och syfte, försäljning av fastighet samt likvidation och upplösning av föreningen fodras dock att beslutet är fattat på två (2) av varandra följande föreningsstämmor varav den ena ska vara ordinarie stämma.

§ 22. Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens årsstämma den 2022-04-28 intygas.

 

 

……………………………………            …………………………………….

XXXXX                                                      XXXXX