Protokoll Årsmöte

Herrljunga Folkpark 2022-04-28

§1. Mötet öppnas:

§2. Till ordförande för mötet Väljs Anders Lindauer
Till sekreterare för mötet Väljs Tobias Willander

§3. Val av protokolljusterare: Birgitta Danielsson, Stefan Hjort.

§4. Röstberättigade deltagare:
Therese Borhammar, Stig Andersson, Tomas Andersson, Pascal Danielsson, Jan Ellström,
Mats Elofsson ,Lillemor Fritioff, Lars-Erik Fritioff, Anna-Greta Gilbertsson, Alf Gustafsson,
Kent Hassmer, Stefan Hjort, Britt-Marie Jonsson, Krister Karlsson, Lennart Larsson, Birgitta
Larsson, Birgitta Larsson, Linnea Lundkvist, Pia Ohlin, Kjell Olofsson, Eddy Persson, JanÅke
Ullberg, Bernt Wickelgren,Tobias Willander, Mikael Wängkvist, Gun-Britt Flogberg,
Gunilla Flogberg, Annichen Frykholm, Ann-Kristin Gustavsson, Monica Isaksson, Kent
Johansson.
Fullmakter från: Mona Gustafsson, Magnus Jonsson, Jesper Jönsson, Anders Stålberg, Sören
Carlsson, Annette Berg Lengstrand, fören. Korpen, Vänsterpartiet.

§5. Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

§6. Kallelse
Kallelse har utförts med annons i Knallebladet enligt stadgar.
Med Klagomålet att information om beslut av nya stadgar saknades i annons.

§7. Verksamhetsberättelse godkänd.

§8. Ekonomisk redovisning godkänd av mötet.
Påpekande om att godkänd redovisning inte finns tillgänglig på mötet.
Skillnader redovisas för deltagarna.

§9.Revisionsberättelse.
Godkänd med anmärkning på kontantkassan.

§10. Årsmötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.

§11.Årsmötet godkänner att årets resultat förs över i ny räkning.

§12. Ersättning till styrelse.
Årsmötet beslutar
1000 kr till ordförande.
500 kr till Kassör.
500 kr till Sekreterare
Reseersättning sätts till den skattefria beloppet.

§13.Uthyrningstaxor:
Årsmötet beslutar att styrelsen beslutar om taxor för uthyrning av parken.

§15.Val av styrelse 2 år.
Omval Mevlida Huskanovic
Omval Anders Stålberg
Omval Eddy Persson
Nyval Jan-Åke Ullberg
Suppleanter: 1år
Omval Lars-Erik Fritioff
Omval Malin Thorman
Omval Monica Jacobsen
Omval Linnea Lundkvist
Omval Ann-Kristin Gustavsson

§16. Val av revisorer.
Inga Johansson
Stig Andersson

§17.Val av Revisorssuppleanter:
Nyval Mikael Wängkvist

§18 Val av ombud till folkets hus och parker.
Omval Kjell Olofsson

§19. Val av valberedning:
Mikael Wängkvist sammankallande med ansvar att utse valberedning

§20. Val av nya stadgar.
Reglering av fullmakt kan på förslag inkomma direkt på årsmöte.
Årsmötet beslutar att vidarebefordra beslut om nya stadgar till nytt möte.
Synpunkter om nya stadgar kan inkomma till styrelsemöte den 18 Maj 18:00.

§21.Relevant beslut om publicering.
Stämman beslutar att styrelsens protokoll endast angår styrelsen och inte behöver publiceras
på hemsidan. Dock önskas mer information om styrelsens arbete på hemsidan.

§22. Övriga frågor:

§23.Mötet avslutades.
Ordförande: Anders Lindauer
Sekreterare: Tobias Willander
Justerare: Birgitta Danielsson
Justerare: Stefan Hjort