PROTOKOLL   

HERRLJUNGA FOLKPARK FURULUND U.P.A. ÅR 2017

Den 6 mars 2018 i Folkets Park


§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell Olofsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande    valdes Harry Nilsson         
b)    Sekreterare    valdes Kenth Hassmer      
      
§ 3.  Två protokollsjusterare och rösträknare:  valdes Gun-Britt Flogberg och Gösta Larsson

§ 4. Närvarolista och fullmaktsgranskning: 24 röstberättigade andelsägare inga fullmakter

§ 5.  Dagordningens godkännande: Godkänd

§ 6.  Godkännande av kallelse till mötet, Annons införd i "Knallebladet", tre veckor före mötet.

§ 7. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse. Godkändes och lades till handlingarna. Bifogas

§ 8. Ekonomisk redovisning:  Ordförande Kjell gick igenom viktigaste punkterna. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse: Revisor Kenth Hassmer läste upp revisionsberättelsen


§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:  Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning: Mötet beslutade att föra över årets vinst i ny räkning.


§ 12. Beslut om ersättning för bil, släp:  Mötet beslutade om fortsatt 18.50 kronor /mil vid resor på styrelsens uppdrag.


§ 13. Beslut om arvoden för ordförande och kassör: Mötet beslutade om 1 000:- i arvode för ordförande och 500:- till kassör och sekreterare vardera.

§ 14. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken: Styrelsen fick årsmötets uppdrag att se över taxorna


§ 15. Val av styrelse:
  
      a)    Till ordinarie ledamöter: omval på två år Mevlinda Huskanovic, Anders Stålberg och Eddy Persson nyval på två år av Mikael Andersson. Jan Olsson valdes på ett år, fyllnadsval för Monoca Jakobsen
           
      b)  Till styrelsesuppleanter: på ett år Monica Jacobsen nyval efter sluten omröstning, omval av Lars-Erik Fritioff  efter sluten omröstning, omval av Carina Fredriksen, Mats Eofsson, Liselott Bengtsson , nyval av Arne Andersson och Ann Johansson och omval av Pauli Asunmaa.
          

     


§ 16.   Val av 2 revisorer 1 år: Sören Holm och Kenth Hassmer

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år:  Carla Lindberg och Pia Ohlin Persson

§ 18.   Val av ombud till Folkets Hus och Parker : Kjell Olofsson

§ 19.   Val av valberedning: Inga förslag, årsmötet hänsköt frågan till styrelsen

§ 20.   Information om verksamheten: Ordförande Kjell informerade om att det finns långt framskridna planer att göra en tillbyggnad av garderoben. På lite längre sikt finns även tankar på en tillbyggnad av serveringen om det går att lösa utan alltför stora ekonomiska risker. När det gäller verksamheten i övrigt kör man på som vanligt med danser och loppis. Uthyrningsverksamheten ökar ständigt.


§ 21.  Övriga frågor: Lillemor Fritioff har ställt sju frågor till styrelsen inför årsmötet

1.    Parkens e-postadress får inte vara en personlig adress till någon i styrelsen. Alla i styrelsen ska ha åtkomst till e-posten, som tidigare, medan EN utses till att radera ovidkommande eller behandlad e-post. Jag föreslår att tidigare e-postadress herrljungaparken@hotmail.com skall återupptas.
       Frågan hänsköts till styrelsen.
2.    Jag föreslår att ytterligare minst en person till i styrelsen skall gå utbildning i alkoholhantering för att säkerställa att inte parken förlorar tillståndet.
       Styrelsen har beslutat att skicka två personer på denna utbildning.
3.    Styrelsen skall säkerställa att kassören är bokföringskunnig och att dokumentationen av styrelseprotokoll sköts på ett betryggande sätt.
       Revisor Kenth Hassmer har varit i kontakt med Lagviks revisionsbyrå som sköter bokföringen, dom är helt       nöjda med underlagen från parkens kassör. Revisionen föranledde heller inga anmärkningar. Styrelsen har valt att lägga ut bokföring och bokslut externt sedan flera år.
4.    Alla protokoll, årsmöte och styrelseprotokoll, som beslutades vid stämman 2015-03-03, skall läggas ut på hemsidan för åtkomst genom lösenord av samtliga andelsägare.
       Protokollen kommer att läggas ut på hemsidan.
      5.    Vid större arbeten i parken, där inte AU eller annan arbetsgrupp har delegation,  skall ett anbudsförfarande är hela styrelsen är delaktig förekomma. Samtliga anbud skall granskas av hela styrelsen innan beslut tas.
      Styrelsen hanterar frågan
      6.    Protokoll skall föras med löpande numrering under året.
      Styrelsen hanterar frågan
      7.    En skrivelse till kommunen angående parkeringsfrågan skall lämnas snarast.
      Styrelsen hanterar frågan
En fråga ställdes ifall samtliga nya andelsägare är registrerade, Styrelsen lovade att kolla detta.

§ 22 Avslutning:
Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutat
--------------------------------                              ------------------------------
Ordförande Harry Nilsson                               Sekr Kenth HassmerJusterare:          -----------------------                 -------------------------------
                           Gun-Britt Flogberg                 Gösta Larsson