Protokoll
Herrljunga Folkpark 2017-10-17
Medverkande: Ordf: Kjell Olofsson, Tobias Willander, Eddy Persson, Gun-Britt Flogberg, Jan
Olsson, Mevlida Huskanovic Mats Elofsson, Birgitta Danielsson,Anders Stålberg, Liselott
Bengtsson, LarsErik Fritioff.
§1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Dagordningens godkännande:
§3. Val av justerare:
Birgitta Danielsson
§4. Ekonomi:Konto: ca 300 000 kr
§5. Skrivelser och Rapporter:
Kjell går igenom stämman han varit på i Stockholm.
Mahabba Hej 200 beökare.
Utbildning i Vänersborg den 9 November om ekonomiska föreningar.
Styrelsen beslutar att Tobias och Kjell åker.
§6. Nya andelsägare:
Liselott Bengtsson
Brittmarie Jonsson
Godkännes av styrelsen.
§7.Nya rutiner för dansen:
Parkering skall vara bemannad från 17:15
Uppgifter att göra för den som låser.
Tömma alla papperkorgar
Ställa iordning bord.
Tömma vattendunken.
§8. Övriga frågor:
Anders Stålberg ansvarar för att service på ventilationen blir utförd snarast.
§9. Nästa möte:
14 November 18:00
§10. Mötet avslutades.
Sekreterare: Tobias Willander
Ordförande: Kjell Olofsson
Justerare: Birgitta Danielsson