PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2011-03 -13

Medverkande Andelsägare: Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic,  Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson , Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg, Gunilla Flogberg, Gösta Larsson
Befullmäktigat ombud: SAP (Birgitta Larsson)
Övriga: Gösta Johansson, Harry Nilsson, Sören Holm

                       
§ 1. Mötet öppnas: styrelsens ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Harry Nilsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Britt-Marie Emilsson, Gösta Johansson

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista

§ 4.  Dagordningens godkännande:  Mötet beslutade att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Mötet har annonserats i lokala annonsbladet ”Knallebladet”. Dessutom har kallelse funnits uppsatt på 1 anslagstavla, i två livsmedelsaffärer och på hemsidan. De andelsägare som vi har mailadress till har också fått kallelse. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.
§ 6. Verksamhets/årsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett underskott på ca. 9 500:- Att resultatet blivit negativt framgår av årsberättelsen. Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Sören Holm, revisor, redogjorde för revisionen, som utifrån situationen med en inte så väl insatt kassör, varit något komplicerad. Gun-Britt tog några veckor före årsmötet, på styrelsens uppdrag, på sig uppgiften att reda ut bokföringen. Revisorerna godkände den redovisning som Gun-Britt lagt ner stort arbete på och mötet framförde ett stort tack till henne för detta. Revisionsberättelse bifogas

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning: Mötet beslutade att föra över årets förlust till ny räkning.

§ 11. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18 kronor/mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 12. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000: - i arvode för ordförande och kassör vardera.

§ 13. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Kommersiellt eller sällskap över 100 personer
Per dag                                          3 500: -
Privat per dag, max 100 pers 1 500: -
Kök                                                  500: -
Ideella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Ex. Axet                                            750:-
Styrelsen fick i uppdrag att forma en taxa som även tar hänsyn till antalet besökare/gäster vid uthyrning.
§ 14. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.
a)    Till ordförande 2 år valdes Kjell Olofsson

      b)    Till ordinarie ledamöter:
             2 år valdes
             Lillemor Fritioff omval
             Anna-Greta Gilbertsson omval
             Ulrika Johansson omval
             1 år fyllnadsval
             Maud Olsson
             Gösta Johansson 
    
      c)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes
              Gun-Britt Flogberg
              Pauli Asunmaa
              Lars-Erik Fritioff
              Britt-Marie Emilsson
              Monica Jacobsen  
              Jan Olsson
              Anders Stålberg
              Gunilla Flogberg
              Maria Hjalmarsson        

§ 15.   Val av 2 revisorer 1 år: Sören Holm, Pia Ohlin           

§ 16.   Val av revisorssuppleant 1 år: Carla Carli 

§ 17.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker: Kjell Olofsson

§ 18.  Val av valberedning: Britt-Marie Emilsson sammank. Harry Nilsson, Birgitta Larsson

§ 19.  Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om hur vädrets makter varit onådiga mot föreningen på loppisdagarna. Inkomsterna från loppmarknaderna är basen till ekonomin i parken. Ordf. informerade om att den tilltänkta tillbyggnaden av danslokalen med nya toaletter, garderob och kök inte blev av eftersom Boverket inte beviljade något bidrag under 2010. Handlingar om bidrag från Boverket är åter inlämnade och föreningen hoppas på denna gång få ett positivt svar denna gången. Vid ett positivt svar hoppas tillbyggnaden komma igång snarast för att kunna vara klar till hösten.
Ombyggnaden av stora scenen till kombinerad scen och disco är inte helt färdig men Mikael, Monica och ev. någon mera kommer att färdigställa den snarast. Även taket måste tätas eller läggas om.
Ett samarbete med PRO har inletts och boulebanorna är nästan helt klara att tas i bruk. Man planerar en invigning med olika temalag och senare en mästerskapstävling. En skrivelse lämnades till kommunen förra året om önskemål att kommunen iordningställer ytterligare en parkering närmare Boråsvägen. Tyvärr hänvisade man till att ekonomin inte tillåter detta.

§ 20 Övriga frågor:
Föreningens ordförande framför positiva tankar kring samarbetet med PRO och hälsar Gösta välkommen till styrelsen. I stället för hyra kommer PRO att hjälpa till med underhåll i parken som gräsklippning m.m.
Parken kommer även att användas till att rasta hundar lösa under tillsyn av Lillemor och med hänsyn till att inte boulebanorna skadas.
Styrelsen tackade Gun-Britt för insatsen med bokföringen genom att överräcka en bukett blommor.
§ 21. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutasPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-03-13
Konstituerande möte

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Gösta Johansson, Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson,
Tjg suppl. : 
Suppl:  Jan Olsson, Gunilla Flogberg, Anders Stålberg
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande:
Punkten firmatecknare stryks eftersom stadgarna föreskriver ” Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var och en för sig”
Övrig punkter: Val av arbetsutskott, Ansvarsområden hänsköts till nästa möte

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Lars-Erik Fritioff

§ 4. Konstituering av styrelsen:
a)    Vice ordförande    valdes Bengt Nicander
b)    Kassör                 valdes Maud Olsson
c)    Sekreterare          valdes Lillemor Fritioff
d)    Droginformatör     valdes Gun-Britt Flogberg
§ 5. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-04-10

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff
Suppl:   Jan Olsson, Gunilla Flogberg
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Jan Olsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Bokföringen börjar komma igång med nytt program som Maud installerat. Maud kommer att redovisa varje evenemang separat för styrelsen samt den aktuelle kontoställningen. Ordförande poängterar att allt skall bokföras och inget får betalas ut utan kvitto. Samarbetet med Alf Olofsson fortsätter och det finns ömsesidiga fördelar med detta. Ett bokslut har gjorts över de arrangemang som vi hade förra året tillsammans och tack vare att vi haft försäljningen gick vi med en knapp vinst trots att flera av arrangemangen gick med förlust om man bara räknar inträdet.
Våra tre egna arrangemang gick med en vinst på ca 55 000:-

§ 6. Skrivelser: En skrivelse har kommit från IKA (Ideell Kultur Allians)
Erbjudande om pennor med namnet på liksom varuavskiljare till rullbanden i affärerna. Dessa ansågs vara onödiga kostnader.


§ 7. Rapporter: Alf har köpt in jackor på Ginza förmånligt. Maud har gjort märken i tyg som kan sys på antingen jackor, västa eller kepsar. Alf har också låtit trycka upp affischer och flygblad (2 000:-) över säsongens danser/musik-kvällar.
Kjell rapporterade från Parkerna i Västs årsmöte.
Gun-Britt lämnar musikrapport till SAMI
Boulebanorna tas i bruk 12/4 och invigning 7/5. AT kommer att göra ett reportage.
Kommunen har skänkt 120 50X50 plattor till parken som finns för avhämtning i Ljung.
Vattnet är påkopplat av Svantesson. Fanns några ventiler som frusit sönder.
Strömberg rättat till parkeringen inför Valborg som Kullings betalar i stället för hyra.
Kjell kontaktar Lundkvist på tekniska kontoret angående utbyggnad av parkeringen.


§ 8. Kommande arrangemang:

16/4        Loppis  
30/4        Valborg:   Zekes       22-02   
1/5          Lo-sektionen Arbetarekommunen
7/5          Invigning Boulebanor
23/5        Distrikts Mästerskap Boule
11/5        Barn ”Visa på Villovägar”
14/5         Donnez
21/5        Loppis
1/6          Playtones
11/6        Scotts    disco
18/6        Loppis
28/6        Barn ”Britta & Mälitta”
2/7          The Refreshments
16/7        Loppis
22-23/7    Kullings Rally.

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis: ansvariga för borden ställer ut dem på fredag kväll och L-E, Pauli, Ulrika och Lillemor sätter ut dem på lördag morgon. Köket är självgående.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Arbetsdag torsdag 14 april 18.00

§ 11. Nya andelsägare:
Gösta Larsson, Harry Nilsson, Sören Holm, Gösta Johansson, Maria Hjalmarsson
§12. Övrigt.
Förslag om att ta bort det fasta abonnemanget, skrota kärran för att endast använda inom parken men inget beslut fattades.
Behov av nya stämplar.
Nycklar är lämnade till golfkiosken och till golfgrinden. Namnbyte till boulegrinden och boule-kiosken.
Anna-Greta kommer att jobba fyra veckor i parken i sommar.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-05-16

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson från § 12,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Lars-Erik Fritioff, Jan Olsson från §
Suppl: 
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic


§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Godkändes förutom att A-G kommer att arbeta fyra veckor
i stället för tre. Ändras i förra protokollet.


§ 5. Ekonomi:
Loppmarknaden i april var lyckad.  Kjell presenterade en redovisning för Valborg som visade på överskott. Ca 600 besökare och mycket trevligt och lugnt i parken.Dansen med Donnez gick dock back kraftigt. Bara strax över 100 besökare som i och för sig var mycket nöjda med lokalen, musiken och parken i övrigt. Bord och stolar har hyrts ut till Gimranäs kläckeri. Det ekonomiska läget är något svagt men fortfarande i balans.


§ 6. Skrivelser: inga inkomna

§ 7. Rapporter:
PRO har haft invigning av Boulebanorna där parken skötte försäljning av fika. SPF har fått nycklar och kommer att spela på boulebanorna med PROs godkännande.
Parkeringen rättades till före Valborg av Strömberg och Berggren. Provisoriska avspärrningar uppsatta till den inre delen.
Kjell var i kontakt med Lundqvist på kommunen för ett bidrag till parkeringen men fick endast svaret att det ju är vi som använder den.
Fåren kommer att beta i parken fram till 27/5 och kommer tillbaka senare under sommaren.
Boverkets beslut om vi får bidrag till utbyggnad kommer 26/5
Affischer om Stora Folkparksdansen finns för affischering.
40 hopfällbara stolar är inköpta.
Vi behöver flera bord för uteloppisen eftersom flera är trasiga. Kjell undersöker hur många och till vilket pris.
På barnteatern var det 54 besökare.
Jackorna har kommit och om man ber A-G så syr hon på märket på framsidan.
§ 8. Kommande arrangemang:
21/5       Loppis
27/5       Uthyrt Herrljunga El
1/6          Playtones
7/6        Uthyrt Fub
11/6        Scotts    disco
18/6        Loppis
28/6        Barn ”Britta & Mälitta”
2/7          The Refreshments
16/7        Loppis
22-23/7    Kullings Rally.
19-20/8      Stora Folkparksdansen Mariestad
17/8        Barn ”Kloss”
20/8        Loppis
27/8        Björn Rosenström
10/9        Drängarna
Styrelsemöten preliminärt
sönd  5 juni     15.00
sönd  10 juli     16.00     
sönd   14 aug   16.00 
sönd  11 sept   16.00
sönd  16 okt    16.00
sönd  13 nov    16.00

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Pauli åter, L-E kommer inte

Öppnar:
Stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Nya andelsägare:
§12. Övrigt.
Eftersom det var få deltagare på mötet diskuterades endast några av de ansvarsområden som behövs. De ansvarsområden som man tidigare haft fortsätter tills vidare. Kjell ber styrelseledamöterna att fundera på vilka ansvarsområden man kan tänka sig åta sig.
Kjell kontaktar grannen ”Stigs Radio” med anledning av att de lagt upp kompostmaterial mot staketet på parkens mark.
A-G meddelar att hon behöver hjälp av någon att tvätta de väggar (baksida skjutbana, toaletter mot fotbollsplan, stora scenen) som skall målas ca en till två veckor innan hon börjar vecka 25 i parken.
Den som tar emot artister visar var det finns handdukar. Hänger man fram vet man inte om de är använda och måste kanske tvättas i onödan.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-06-05

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson,
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff,  Jan Olsson, Anders Stålberg
Suppl:  Maria Hjalmarsson
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Anna-Greta Gilbertsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Ekonomin är fortfarande svag varför inga större inköp kan göras. Uppgörelsen med Alf från förra året är nu klarerad. Dansen med The Playtones gick ungefär jämnt upp tack vare försäljningen.

§ 6. Skrivelser: Inga

§ 7. Rapporter: Kjell rapporterar från mötet med Parkerna i Väst. Handlade mest om Stora Folkparksdansen. Vi marknadsför och säljer biljetter samt att några behövs för att hjälpa till under tillställningarna. Ett förslag till Axet om samarbete att sälja biljetter till denna skall framföras.
Tyvärr fick parken inga pengar till utbygge från Boverket i år heller. Kjell undersöker på vilka grunder andra föreningar fått pengar som redan har bra standard på lokalen eller tidigare fått pengar.
Kjell har kontaktat elverket för en översyn av förbrukningen av el. Kjell kontaktar kommunen för att få handikappskyltar och att rutor för dessa målas upp.
Anders har påbörjat elinstallation för att spara kilowattimmar för de strålkastare och belysning i bågarna som skall upp så snart som möjligt.
Pauli ordnar så att björkstockarna sågas itu till bänkar och placeras på bra ställe vid boule-banorna.
Kjell meddelar att från och med i år kan man bryta serveringstillståndet för alkohol, genom att meddela kommunen vilka dagar som det inte gäller då någon t.ex. har kalas och bjuder på alkohol. Om den som hyr lokalen tänker sälja alkohol får den ansöka om tillstånd. Vi tar fram en blankett för detta.
En grind att sätta upp på parkeringen finns ev. på Altorpssskolan enl. Gunnar Flodén. Lillemor Kontaktar honom.
Kjell kontaktar muntligen grannen till parken som lagt upp kompostmaterial mot staketet. Detta skall vara borta före 1a september. Hjälper inte detta lämnas en skrivelse och vidare en polisanmälan.

§ 8. Kommande arrangemang:
7/6        Uthyrt Fub
10/6      Uthyrt privat kalas Mevlida
11/6        Scotts    disco Kenny
18/6        Loppis
28/6        Barn ”Britta & Mälitta”
2/7          The Refreshments åldersgräns 18 år
16/7        Loppis
22-23/7    Kullings Rally.
30/7      Uthyrt privat kalas Annika Larsson
19-20/8      Stora Folkparksdansen Mariestad
17/8        Barn ”Kloss”
20/8        Loppis
27/8        Björn Rosenström disco Nord
10/9        Drängarna disco Adam
Styrelsemöten preliminärt
sönd  5 juni     15.00
sönd  10 juli     16.00     
sönd   14 aug   16.00 
sönd  11 sept   16.00
sönd  16 okt    16.00
sönd  13 nov    16.00

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:

Öppnar: 11/6 Monica tar emot orkestern. 18/6 ansvariga för borden
Stänger: 11/6 Lillemor  18/6 ansvariga för borden

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
A-G meddelar att de väggar som ska målas måste tvättas snarast. En skylift måste hyras för stora scenen. Pauli undersöker om det ev. finns en ställning till salu på Tommy Byggare.

§ 11. Nya andelsägare: Inga. Lillemor färdigställer andelsbevis.
§12. Övrigt.
Beslut om att köpa de grindar som Tommy Byggare har kvar av den gamla sorten.
Beslut om att be Jontan hyvla av utanför staketet mot fotbollsplanen.
Förslag på att ta bort tombolan och göra den till förråd för loppisbord.

Förslag att ta ner stora ”Granen” till hösten godkändes.
Mevlida är bortrest från slutet av juni till mitten av augusti.
Ansvarsområden:
a)    Fastighet inkl. städ utvändigt       Lars-Erik
b)    Fastighet inkl. städ invändigt.      Anna-Greta
c)    Loger, scen och disco                   Monica
d)    Toaletter                                       Mevlida/Britt-Marie
e)    Arrangemang. dans /disco Bokning + annonsering och info. hemsidesansvarig Kjell
f)    Teater. Barnaktivitet/ Bokning     Gun-Britt
g)    Servering                                      Anna-Greta och ???????
h)    Loppmarknad uppsättning/nedtagning bord  Bengt och Eddy
i)    Loppmarknad bordsbeställning + annonsering  Kjell
j)    Entré, Garderob                            Lillemor
k)    Korvkiosk                                     Mevlida/Britt-Marie
l)    Chokladhjul                                  Lars-Göran Jonasson
m)    Skjutbana.                                     Lars-Erik
n)    Hemsida                                        Kaj Wengeler
o)    Hamburgare                                  Ulrika

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-07-10

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson,
Tjg suppl. :  Lars-Erik Fritioff,   Britt-Marie Emilsson, Jan Olsson
Suppl: 
Övriga: 
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Ulrika Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Ordförande Kjell redogjorde för resultatet på Scotts, Loppis och The Refreshments. Ett litet överskott på Scotts men ännu är inte alla fakturor på inköp och annonsering redovisade. Vad som ser ut som överskott försvinner lätt när alla utgifter räknas samman. Ekonomin är svag men i balans tack vare inkomsterna på loppis. Kassör Maud har skickat en sammanställning på intäkter och utgifter fram till 1a veckan i juni. Dessutom en prisuppgift på varor från Svensk Cater. Anna-Greta gör en jämförelse på var inköpen kan göras billigare. Om någon i styrelsen ser fördelaktiga priser kan man ringa A-G och höra om det finns behov för inköp och om så är fallet köpa in dessa varor. 

§ 6. Skrivelser: Inbjudan från FHP om en medlemsresa med Mariella.
Inbjudan till Grästorp för ”Utbudsdag” den 10/9 kl. 09.00 anm. Senast 15/8
Fritidskontoret har skickat ut ett remissförslag om nytt fritids-, kultur och turismpolitiskt program. Synpunkter skall vara inne senast 15e oktober. Lillemor går igenom detta och lämnar förslag på nästa möte.

§ 7. Rapporter: Arbetsförmedlingen har meddelat Kjell att de inte godtar Anna-Gretas placering i parken eftersom vi inte har någon annan anställd. För de 10 dagar hon jobbat betalas dock ersättning. Kjell har diskuterat med Alf om hur man kan öka antalet besökare till parken genom att sälja  förköps-biljetter genom idrottsföreningar och dansföreninen Axet mot en viss provision.
Lillemor redogör för de avvikelser som fanns på räkneverken i entrén vid The Refreshments-arrangemanget. Endast den vänstra ingången användes. Kontroll av den högra görs på loppisen.
Kjell har kontaktat grannen om komposthögen på parkens område. Grannen fick en månad på sig att röja undan denna annars kontaktar vi kommunen och andra berörda instanser.
Pers Maskin har varit och gjort en kostnadsberäkning, 7 000 - 10 000 kr, på att göra underbädd för plattor och lägga dränering framför hallen.

§ 8. Kommande arrangemang:
16/7        Loppis
22-23/7    Kullings Rally.
29/7       Uthyrt tält samt servering   Gani Hiseni
30/7      Uthyrt privat kalas Annika Larsson
19-20/8      Stora Folkparksdansen Mariestad
17/8        Barn ”Kloss”
20/8        Loppis
27/8        Björn Rosenström disco Nord
10/9        Drängarna disco Adam


Styrelsemöten preliminärt
sönd   14 aug   16.00 
sönd  11 sept   16.00
sönd  16 okt    16.00
sönd  13 nov    16.00

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis: Bengt och Eddy sammankallar för bordsuppsättning och nedplockning
Anna-Greta sammankallar kökspersonal
Göran och ev. Ingvar sköter parkeringen
Öppnar: Eddy
Stänger:Bengt

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Anna-Greta kommer att måla färdigt trots uppsägningen.

§ 11. Nya andelsägare: inga. En annons i tidning eller annonsblad för inlösen eller utbyte av gamla andelar behövs. De nya andelsbevisen är färdiga och lämnas ut mot 100:- st.
§12. Övrigt.
Vid samarrangemang med Alf skall båda parter ha ett exemlar av kontraktet. Blev kaotiskt när det krävdes ”roddare” vid upp och nedpackning till Refreshments utan att vi visste om det.
Kassören har också begärt kopior på fakturor för annonsering.
Monica tar emot orkestrar och artister och skall kontaktas av ansvarig.
Reklam om Stora Folkparksdansen i Mariestad delas ut i Vårgårda och Malung.
Anna-Greta har pantat burkar och flaskor själv och ifrågasätter om det är lönt att skicka dem till Svensk Cater.
Lillemor föreslår att man gör ett rullande schema för styrelsen, (en ord. och en suppl.) för att vara sist och stänga vid evenemangen. Kan man inte får man själv byta.
Lars-Erik föreslår att man har några tider då allmänheten kan prova på boule-spel. Detta lämnas upp till PRO och Knutpunkten att arrangera.
Buskörningen på parkeringen mitt för fotbollsplanen fortsätter. Lillemor har kontaktat Christina Sjökvist på kommunen men inte fått svar om vad som kan göras. Anders Berggren har lovat hjälpa till med att plana ut marken närmast staketet senare i sommar.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-08-14

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Gösta Johansson
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff, Jan Olsson
Suppl: 
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Gösta Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes med ändring § 7 rad 2 ”För de 10 (ändras till 14)  dagar hon jobbat……”

§ 5. Ekonomi: Ekonomin har förbättrats något tack vare intäkterna på loppisen i juli då det var ca 130 bord och 1167 besökare. Försäljningsrekord i cafeterian och i korvkiosken.
Stabilisering av golvet på stora scenen för att kunna anordna discon på ett säkert sätt kommer att kosta en del. Fidde skall lämna en offert på stabiliseringen, en trappa på framsidan och en ramp på vänster sida.

§ 6. Skrivelser: Inbjudan till Utbudsdag i Nossebro 10 sept. har sista anmälningsdag 15 aug. Några kommer att åka dit. Inbjudan till Folkteatern 6 sept. sista anmälningsdag 2 sept.

§ 7. Rapporter: Grannen har börjat ta bort komposthögen vilket gör att mötet beslutade avvakta med en skrivelse. Den fasta telefonabonnemanget är uppsagt och avslutas 18 oktober. Detta kan medföra problem för Kullings då det krävs fast telefon för larm. Vi låter det vara upp till dem att öppna ett tillfälligt abonnemang. Anna-Greta meddelar att hon målat färdigt för i år. Det sista gjordes med hjälp av en lånad skylift. Kopplingsvajern är sönder på gräsklipparen men Lars-Erik köper en ny. Maud har spenderat en del av semestern med att röja under scenen, kontoret och flyttat våra loppissaker och LO-sektionens material från klubbrummet till vaktrummet. Anders har satt upp ytterligare ett räkneverk i entrén, lampa över vattenho och håller på med belysning längs staketet.

§ 8. Kommande arrangemang:
17/8        Barn ”Kloss”
19-20/8      Stora Folkparksdansen Mariestad
20/8        Loppis
27/8        Björn Rosenström disco Nord
10/9        Drängarna disco Adam
17/9         Loppis
18/9        Axet tävling
30/9        Uthyrt Erdzan Dulalj
15/10      Uthyrt Lotta ”Jockes Färg”
22-23/10  Loppis
28-29/10  Uthyrt försäljning barnkläder
19-20/11  Loppis

Styrelsemöten preliminärt
sönd  4 sept   16.00  OBS flyttat
sönd  16 okt    16.00
sönd  13 nov    16.00§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Flera i styrelsen meddelar att de inte kan komma på loppisen. Lillemor skickar SMS.
Öppnar:
Stänger: Loppisen Kjell   Rosenström ????

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
En arbetsdag behövs i slutet av september. Beslutas nästa möte

§ 11. Nya andelsägare: Inga. Några av de andelar som är klara lämnades ut mot betalning. En annons som uppmanar till byte eller inlösen skall sättas in i Knallebladet.
§12. Övrigt. Kjell och Ulrika hjälper till på Stora Folkparksdansen i Mariestad. En del plåtarbeten måste göras. Vindskivor på skjutbanehuset, hängränna ingång elutrymme och hörn hängränna serveringen. Handikappskyltar till parkeringen kostar nästan 1 000 :- Kjell undersöker om kommunen kan bidra med dessa. Fortfarande problem med att sladdande ungdomar kör sönder parkeringen. Hinder måste sättas upp. Flera träd i parken och ute vid parkeringen måste fällas under hösten. Släpkärran som parken köpte av Björn Olofsson är inte körbar i trafik. Denna kommer att föras över på Hans Andersson som rustar upp den och parken kan låna den när den är klar. En jämförprislista är framtagen och alla bör hjälpas åt med billigaste inköpen. En vattenutkastare vid vattenhon vore önskvärt.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-09-04

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson fr §5, Gösta Johansson
Tjg suppl. : Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff, Jan Olsson
Suppl: 
Övriga: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes med ändring att utbudsdagen 10 sept. är i Grästorp.

§ 5. Ekonomi: Ekonomin har förstärkts något efter loppis och Rosenström. Trots 684 besökare på Rosenström kan man konstatera att det inte blir mycket över efter alla kostnader för arrangemanget.
Barnföreställningen Kloss hade 58 besökare.


§ 6. Skrivelser: Inbjudan till att delta på höstmarknaden den 17 sept. Tyvärr krockar detta med loppisen.

§ 7. Rapporter: Det finns plattor hos Hans Larsson Ekevägen 28, ca 30 st och ca 20 st hos Christer Körberg Aspv. 10. En förfrågan har inkommit om åldersgränsen 15 år är lämplig när det finns alkoholservering. Parken vände sig till alla åldrar men håller strikt på 18 års gränsen in till serveringen.
I målsmans sällskap har även barn under 15 år rätt att komma in.


§ 8. Kommande arrangemang:
9/9          Axet disco
10/9        Drängarna disco Adam
17/9         Loppis
18/9        Axet tävling
30/9        Uthyrt Erdzan Dulalj
7/10        SPF grillfest i tältet
15/10      Uthyrt Lotta ”Jockes Färg”
22-23/10  Loppis
28-29/10  Uthyrt försäljning barnkläder
19-20/11  Loppis

Styrelsemöten preliminärt
sönd  16 okt    16.00
sönd  13 nov    16.00§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:

Öppnar:  Drängarna Monica
Stänger: Drängarna Lillemor

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : En arbetsdag den 1a oktober med samling 10.00 då hela styrelsen samt så många andra som möjligt förväntas ställa upp.

§ 11. Nya andelsägare: Inga.
§12. Övrigt.
Ett disco för årskurs 7 och uppåt önskas av ungdomarna. Ett lämpligt sätt är att de själva får anordna genom en sluten tillställning och föranmälan men namn och telefonnummer ev. förköp. Det krävs minst 80 anmälda för att få discot att gå runt ekonomiskt. Någon gång i oktober. 
Annons om inlösen/byte av andelar skall sättas in i Knallebladet.
Nyckeln till vaktrummet flyttas från korvkiosken (som är larmad) till skjutbanan.
Pauli lämnar 120:- från en av loppisförsäljarna för ett bord.
Lillemor kontaktar Bergrens Plåtslageri ang. div. plåtarbeten.
26/11 föreslogs som lämplig dag för julfest och att grunden blir catering från golfkrogen och att vi sedan kompletterar med mera själva. 
Alla styrelseledamöter och suppleanter förväntas meddela ordförande de gånger de inte kan komma på möten och tillställningar. Det behövs en skärpning med detta för att kunna planera verksamheten.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-10-16

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson t.o.m. § 3, Gösta Johansson, Lars-Erik Fritioff,   Monica Jacobsen fr.o.m. § 4, Jan Olsson, Anders Stålberg
Tjg suppl. : 
Suppl: 

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Lars-Erik Fritioff

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet.

§ 5. Ekonomi: Ekonomin är fortfarande stabil även om en del räkningar förfaller till betalning. Maud räknar på uppgörelsen med Alf för att få fram siffror på kostnader för arrangemangen.
Loppmarknaderna har gått bra hela säsongen och balanserar kostnaderna för året. Discot 10/10 gick jämnt upp tack vare 91 besökare.
Kommunen har begärt in föreningens synpunkter med anledning av att ett amorterings och räntefritt lån på 100 tusen förfaller 2011-12-31. Kjell gör en skrivelse om att vi vill få detta lån förlängt.

§ 6. Skrivelser: En skrivelse från FHP om att de står för hyreskostnaden om man upplåter lokal till ungdomar för olika kulturaktiviteter so musik, teater, konst och film. Detta kräver ytterligare en arbetsinsats från styrelsen varför vi inte aktivet går ut med detta.
Kullings Ms har meddelat att kostanden för iordningställa parkeringarna har kostat 30 tusen kronor. Detta innebär att de har många års hyresfritt i parken.
Inbjudan till kurs för ”Droginformatörer”. Gun-Britt erbjuds åka.
Tillsynsprotokoll från sociala myndigheten lästes upp och sammandraget visade att man inte har något att anmärka på parkens skötsel av alkoholserveringen. Tillsynen gjordes underkvällen med Björn Rosenström.
Kärran är överförd på Hans Andersson som reparerar den och parken kan låna den så länge den är i hans ägo.
Krav på avgift för ”tillsyn av livsmedelshantering” på 1800:-

§ 7. Rapporter: Kjell har gjort en framställan till kommunen om tre  skyltar till handikapp -parkering Detta kräver en plan och beskrivning vilket Kjell färdigställer och lämnar in. Lämplig placering blir söder om entrén.
Förfrågan om att få spela på Loppisen 22/10m från Lyran har inkommit och beviljats.
Lars-Erik har flyttat plåtarna på taket på stora scenen för ett försök till tätning av detta.

§ 8. Kommande arrangemang:
22-23/10  Loppis
28-29/10  Uthyrt försäljning barnkläder
19-20/11  Loppis
10/12       Lussedisco
Styrelsemöten preliminärt
sönd  13 nov    16.00
Förslag till
Loppmarknader 2012    Planerade Styrelsemöten 
Feb       18         19            sönd 12 feb     16.00
Mars     17         18            sönd  11 mars  16.00          
April     21          -              sönd 15 april   16.00               
Maj       19         -              månd 13 maj    16.00
Juni      16          -              sönd  10 juni     16.00
Juli       14          -              sönd   8 juli     16.00     
Aug      18          -              sönd   12 aug   16.00 
Sept     15          -              sönd    9 sept   16.00
Okt      20          21            sönd  14 okt    16.00
Nov     17          18             sönd  11 nov    16.00§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Serveringen blir i vanliga caféet tack vare det milda vädret och att flera bord får plats inomhus.
I övrigt sköter var och en sina åtaganden.
Öppnar:
Stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
På arbetsdagen 1a okt kom inte många men mycket arbete blev utfört.

§ 11. Nya andelsägare: En annons om inlösen/utbyte av andelar har införts i Knallebladet 1101012
med sista dag 2011-12-31. Kent Johansson har meddelat att han vill lösa in alla utom en och överföra fyra stycken på närstående. Senare har han meddelat att han vill återkomma med besked. Stadgarna föreskriver att först skall föreningen erbjudas lösa in andelarna varför det inte går att direkt överföra på någon annan än genom arv.  

§12. Övrigt. 4 medlemmar i Pro var närvarande för att undersöka styrelsens syn på en eventuell byggnad i anslutning till golfbanorna. Styrelsen bad dem vänta tills utbyggnaden byggs och en möjlig placering kan då bli mellan huvudbyggnaden och ”boulekiosken”. Andra alternativ diskuterades men detta kan minska överskådligheten för vakterna vid tillställningar. Ett avtal om nyttjanderätt skall nedtecknas  och godkännas av båda parter. Lillemor gör detta och översänder till Sven Hallberg.
Korpen önskar stöttning genom att vi skriver på kommunens kontaktforum. Lillemor åtar sig detta.
Kommunen önskar in uppgifter för en kartläggning av kommunens samlingslokaler. Lillemor lämnar dessa uppgifter.
Lillemor kontaktar åter Fiddes Bygg, Berggrens plåt och Pers maskin för de arbeten som önskas.
Anders föreslår att en discokula köps in och hängs där de små spotlightsen sitter i stora lokalen. Han får uppdrag att köpa denna.
Julfest för alla som hjälpt till i parken under året den 26/11. Lillemor ordnar inbjudan.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-11-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson t.o.m. § 6
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff
Suppl: 
Övriga: 
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Anna-Greta Gilbertsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Pauli ifrågasätter beslutet om att styrelsen avslår PROs begäran om att få bygga ett tak för spelarna.

§ 5. Ekonomi:  Ingen uppgörelse med Alf avklarad p.g.a. att han är i U.S.A. Pengar för uthyrning har inkommit. Loppisen inbringade ungefär lika mycket som en sommarloppis. Inget kontoutdrag.

§ 6. Skrivelser: Inbjudan till Boka 28/1. 2 personer får stipendium från FHP. Gun-Britt meddelar att Gunilla vill åka med. Kjell och Mevlida önskar också åka och Kjell undersöker kostnaden. Beslut hänskjuts till Au.

§ 7. Rapporter: Gun-Britt deltog vid mötet för droginformatörer i Borås. Samtliga föreningar som söker aktivitetsbidrag skall lämna in en drogpolicy till kommunen. Hon påpekade vikten av att ingen som arbetar i parken får vara på något sätt påverkad vid tillställningarna och styrelsen har och har haft denna policy sedan länge.
Lars-Erik har fällt några träd utanför entrén för att möjliggöra en utfyllnad för handikapp-parkeringar.
Pauli har blåst rent utanför entrén.
Kjell har lämnat en blomma till Tore Perssons änka Margit med deltagande i sorgen.

§ 8. Kommande arrangemang:
19-20/11  Loppis
26/11       Julbord
2/12        Uthyrt för barnkalas
10/12       Lussedisco
Förslag till
Loppmarknader 2012    Planerade Styrelsemöten 
Feb       18         19            sönd 12 feb     16.00
Mars     17         18            sönd  11 mars  16.00          
April     21          -              sönd 15 april   16.00               
Maj       19         -              månd 13 maj    16.00
Juni      16          -              sönd  10 juni     16.00
Juli       21          -              sönd   15 juli     16.00     
Aug      18          -              sönd   12 aug   16.00 
Sept     15          -              sönd    9 sept   16.00
Okt      20          21            sönd  14 okt    16.00
Nov     17          18             sönd  11 nov    16.00
Gun-Britt önskade flytta styrelsemötena från söndagar men inget förslag framkom till lämplig dag.


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Enligt tidigare bemanning

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Vattnet måste stängas av snarast. Taket på tältet tas av. Presenning framför ”hålet” på stora scenen sättas upp.

§ 11. Nya andelsägare: Ansökan från: Lars-Göran Jonasson (utbytt), Stig Andersson (utbytt), Curt-Evert Brodd (utbytt), Kent Hassmer (utbytt), Herrljungakorpen (utbytt), Kf Länken (utbytt), Bengt Sand (utbytt), Asta Ernevad (utbytt), Andreas Williamsson (ny). 
§12. Övrigt. Julbord är beställt från golfkrogen. Alla i styrelsen hjälper till att ställa i ordning lokalen, duka fram och diska.  Anna-Greta gör omeletter, Lillemor ris à la Malta, Kjell inhandlar lite dryck.
HSK har bytt lås till grusplanen. Kjell tar kontakt med dem för att reda ut varför.
Årsmötet beslutades till den 20 februari 2012 kl 18.00

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2012-02-14

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson,  Lillemor Fritioff , Anna-Greta Gilbertsson
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Jan Olsson, Monica Jacobsen fr. §5
Suppl: 
Övriga: 

                        § 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Gun-Britt Flogberg

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Ordförande gick igenom kassörens redogörelse för bokslutsåret 2011 och konstaterade att det varit ett relativt bra år ekonomiskt med ett överskott trots att flera av danserna gick med underskott. Bokföringen är överlämnad till revisorerna för genomgång innan årsmötet.
Under året har avsatts 10 000 varje månad till placeringskontot för utbyggnad av lokalen.
Parken hoppas på sponsring från företagen då vi fått ett positivt beslut från Boverket.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-07 att förlänga parkens ränte- och amorteringsfria reverslån ytterligare fem år.

§ 6. Skrivelser: Förfrågan om deltagande i årets Turistmagasin som Knallebladet ger ut till en kostnad om ca 4 000:-. Mötet beslutade att delta med en ¼ sida liksom förra året.
Parken kan söka bidrag från ABF för kulturevenemang och styrelsemötena kan klassas som studiecirklar.
Musikskolans rockgrupper har gjort en förfrågan om att arrangera en konsert i maj. Återkommer med datum.
Inbjudan till Svensk Caters Vårmässa på Stena Line den 6/3. Lillemor anmäler Eddy, Mevlida, Anna-Greta, Gun-Britt, Britt-Marie, Monica. Lillemor åker på egen bekostnad med till Kiel efter mässan.
Inbjudan till ”Medlemsträff” för Folkets Hus och Parker i Göteborg 24-25/1. Kjell, Anna-Greta och Lillemor åker.

§ 7. Rapporter: Kjell och Gun-Britt har varit på Boka men ännu inte bestämt vilka tre evenemang som ska bokas.
G4S vaktbolag har lämnat en rapport från 25/1 att de upptäckt ett hål i staketet och fotspår av att någon tagit sig in på området och kikat in i lokalen. Vakten lagade staketet med ståltråd.
Under hösten har dörrarna till lokalen blåst upp men har nu säkrats med en extra hasp på insidan.
Kjell har varit på styrelsemöte med Folkparkerna i Väst. Årsmötet kommer att vara i Ulricehamn 13/4. Styrelsen föreslår att Kjell kvarstår som suppleant

§ 8. Kommande arrangemang:
18-19/2  Loppis
20/2       Årsmöte
17-18/3  Loppis
23-24/3  Försäljning barnkläder
Övriga evenemang se särskilt dokument
Loppisdagar                       Styrelsemöten
Feb    18    19        tisd  14 feb    18.00
Mars    17    18        tisd  13 mars    18.00          
April    21    -        tisd  17 april    18.00               
Maj    26    -        tisd  22 maj    18.00
Juni    16    -        tisd  12 juni    18.00
Juli    21    -        tisd  17 juli    18.00     
Aug    18    -        tisd  14 aug    18.00 
Sept    15    -        tisd  11 sept    18.00
Okt    20    21        tisd  16 okt    18.00
Nov    17    18        tisd  13 nov    18.00
OBS styrelsemöten flyttade till tisdagar

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppis 18-19/2
Lillemor kontaktar Göran o Ingvar om parkeringen. Kjell och Lillemor har försökt nå Pauli utan resultat. Borden sätts upp torsdag kväll. Snöskottning? Ev. Hans. Köket som vanligt.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Inget aktuellt för närvarande

§ 11. Nya andelsägare: Inga nya.
§12. Övrigt. Kjell önskar inköpa en ny laserskrivare eftersom den som Lillemor skänkt inte var kompatibel med Kjells dator. Styrelsen beslutade att en sådan kan inköpas till en beräknad kostnad om 1500:-.
Anna-Greta beställer smörgåstårta till årsmötet.
Lillemor föreslår att parken köper in två nya banderoller att hänga upp vid infarterna. Kostnaden är ca. 1500:- styck. Mötet beslutade detta.
Strålkastarna på discot har försvunnit men ingen vet något om dessa varför det antas att de stulits.
Kjell lämnar en skrivelse till kommunen om att få sätta upp staket mellan entrén och Stigs Radio.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Styrelsemöten verksamhetsåret 2011

Styrelsemöte    Justerare    Justerat   
Årsmöte 13/3    B-M, Gösta    x   
13 mars konst.     L-E    x   
10 april     Jan    x   
16 maj    Mevlida    x   
5 juni    A-G    x   
10 juli    Ulrika    x   
14 augusti    Göst    x   
4 september    Mevlida    x   
16 oktober    L-E    x   
13 november    A-G    x   
14 februari    G-B    x