PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2010-02 -22 

Medverkande Andelsägare: Björn Olofsson, Kent Johansson
Befullmäktigat ombud: Asta Ernevad (Lillemor Fritioff), Stig Thorstensson (Anna-Greta Gilbertsson), Stig Andersson (Lars-Erik Fritioff), Lennart Ljung (Kjell Olofsson), HSK Friidrott (Kent Johansson), LO-sektionen Herrljunga ( Tomas Svennberg), SAP (Birgitta Larsson), Länken (Gösta Larsson)
Övriga:  Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson, Britt-Marie Emilsson, Ulrika Johansson, Ingegerd Thunvall, Gunilla Wigert, Pauli Asunmaa, Rose-Marie Svensson, Elisabeth Prahl, Harry Nilsson

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Harry Nilsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Tomas Svennberg, Anna-Greta Gilbertsson

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista
§ 4.  Dagordningens godkännande:  En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om § 11 ”frågan om stadgeändringar” borde vara med. Mötet beslutade dock att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om frågan om stadgeändringar inte borde varit med i annonsen i Knallebladet. Kallelse fanns uppsatt på 4 anslagstavlor samt i två livsmedelsaffärer. I denna kallelse fanns det information om att mötet kommer att ta upp frågan om nya stadgar. Dessutom fanns en hänvisning till parkens hemsida för mera information ang. dagordning och förslaget till nya stadgar. Enligt stadgarna skall årsmötet annonseras minst 8 dagar före mötet på kommunens anslagstavla. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.
§ 6. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett överskott på ca. 202 000:-  Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Styrelsens ordförande läste upp revisionsberättelse

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  året

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning: Mötet beslutade att föra över årets vinst till ny räkning.

§ 11. Beslut om nya stadgar och extra medlemsmöte:  Styrelsens ordförande meddelade att 2007 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till nya stadgar eftersom de gamla är sedan 1931 och i flera fall finns det svårigheter att tolka och efterleva dessa. Arbetsgruppen splittrades p.g.a. flytt.
Den nuvarande sekreteraren har i samarbete med Bolagsverket, Folkets Hus och Parker samt i jämförelse med de gamla stadgarna, annan parks stadgar och Bolagsverkets stadgemall tagit fram ett förslag som presenterades årsmötet. Sekreteraren redogjorde för arbetet att ta fram förslaget och öppnade för frågor och diskussion. En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte nödvändigheten av att ändra stadgarna och i synnerhet att höja insatsen på andelarna från 10 kronor till 100 kronor. Han önskade också en paragraf angående vinstutdelning. Sekreteraren meddelade att årsmötet beslutar huruvida det skall förkomma någon utdelning av årets vinst till andelsägarna. Detta finns stadgat i årsmötets innehåll.
Mötet beslutade att anta de föreslagna stadgarna och utlysa ett extra möte inom sex månader från ordinarie årsmöte. Kent Johansson reserverade sig mot beslutet för egen del och för HSK friidrott.

§ 12. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18 kronor /mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 13. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000:-  i arvode för ordförande och kassör vardera.

§ 14. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Kommersiellt eller sällskap över 100 personer
Per dag                                          3 500: -
Privat per dag, max 100 pers            1 500: -
Kök                                                  500: -
Ideella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Ex. Axet                                            750:-

§ 15. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.
a)    Till kassör 1 år valdes Mikael Wängkvist

      b)    Till ordinarie ledamöter 2 år valdes

             Bengt Nicander
             Eddy Persson
             Mevlida Huskanovic
             Björn Olofsson
      c)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes
              Gun-Britt Flogberg
              Pauli Asunmaa
              Jan Olsson
              Rose-Marie Svensson
              Lars-Erik Fritioff
              Monica Jacobsen
              Gunilla Wigert
              Britt-Marie Emilsson
              Anders Stålberg
        

§ 16.   Val av 2 revisorer 1år: Kenth Hassmer och Sören Holm           

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år: Carla Carli 

§ 18.  Val av ombud ABF: Björn Olofsson

§ 19.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker: Kjell Olofsson

§ 20.  Val av valberedning: Björn Olofsson sammank. Harry Nilsson, Britt-Marie Emilsson

§ 21.  Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om inställd loppmarknad den gångna helgen som förorsakades av snöstorm. Ett inkomstbortfall på ca. 30 000 kronor.  Inkomsterna från loppmarknaderna är basen till ekonomin i parken. Ordf. informerade om det tilltänkta tillbyggnaden av danslokalen med nya toaletter, garderob och kök. Handlingar om bidrag från Boverket är inlämnade och svar förväntas komma i maj. Vid ett positivt svar hoppas tillbyggnaden komma igång snarast för att kunna vara klar till hösten.
En ombyggnad av stora scenen till kombinerad scen och disco pågår och är förhoppningsvis klar till Valborg.
Ett samarbete med PRO pågår om att i ordningställa boulebanor och flytta staket närmare parkeringen. En skrivelse till kommunen har lämnats om att kommunen i orningställer ytterligare en parkering närmare Boråsvägen.

§ 22 Övriga frågor:
Fråga ställdes om styrelsen tänker sammanställa en budget för det kommande året. Ordf, Kjell meddelade att man har för avsikt att ta fram en budget.
En fråga väcktes om i vilka fall bilersättning utgår. Frågan beslutas av styrelsen.
§ 23. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutas

Föreningen Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.    Dagordning Årsmöte 2010-02-22
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesfunktionärer.
c)    Ordförande
d)    Sekreterare
    c) 2 protokollsjusterare och ev. rösträknare.

3 Närvarolista och fullmaktsgranskning
4 Godkännande av dagordningen
5 Godkännande av kallelse till mötet.
6    Verksamhetsberättelse.
7 Ekonomisk redovisning
8    Revisionsberättelse
9    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10    Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning.
11    Beslut om nya stadgar och extra medlemsmöte
12    Beslut om ersättning för bil, släp och telefon.
13    Beslut om arvoden för ordförande och kassör.
14     Beslut om taxa vid uthyrning av Parken.
15    Val av styrelse. (sluten eller öppen omröstning?)
e)    5 ordinarie ledamöter 2 år.
     b) Suppleanter 1 år  
16 Val av 3 (2) revisorer 1 år
17 Val av 1 revisorssuppleant 1 år.
18 Val av ombud ABF
19Val av ombud till Folkets Hus och Parker
20Val av valberedning 1 år.
21 Information om verksamheten.
22 Övriga frågor.
Avslutning av mötet.


Planerade Arrangemang och möten under 2010
22/1         Axet uppstart Stuffa
2-3/2        Kronans Auktionsverk
8/2          Styrelsemöte 17.30
19/2        Disco, DJ ADAM,                      21 – 01
20-21/2  Loppis
22/2       Årsmöte 18.00
14/3       Styrelsemöte 16.00
20-21/3  Loppis
2/4        Långfred. RockaBilly: Fanzy Dance and the High    Shoters,  John Lindbergs Trio.                                        21 – 01
4/4          Uthyrt Romer ?
10/4        Dragspelsklubben Stellan Åström  ?
17/4       Uthyrt Sj-personal
19/4       Försäljning barnkläder
18/4       Styrelsemöte 16.00
24/4        Loppis  
30/4        Valborg: Arvingarna. Disco                     22-02   
1/5          Lo-sektionen Arbetarekommunen Filiokus ? maj
16/5        Styrelsemöte 16.00
22/5        Loppis
29/5        Kindbergs. Disco
5/6          Rockfestival                                            20 - 02
12/6        Scotts                                                     21 – 01
15/6        Styrelsemöte 17.30   ?
19/6        Loppis
3 juli.      Blender och Whalströms.                        21 - 01
11/7        Styrelsemöte 16.00  ?
17/7        Loppis
23-24/7     Kullings Rally.
15/8        Styrelsemöte 16.00        Nappen-Pappen ? aug
21/8        Loppis
21/8        Björn Rosenström.                                 22 - 02
27/8        Titanix                                                    21 - 01
4/9           Larz Kristerz                                         21 - 01
19/9         Styrelsemöte 16.00  ?
25/9         Loppis
19/10       Styrelsemöte 17.30   ?       Nina Marcus ? okt
23-24/10  Loppis
14/11       Styrelsemöte 16.00
20-21/11  Loppis

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-03-16
  ( Konstituerande möte)

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa,
Suppl:  Jan Olsson, Ros-Marie Svensson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen
Övriga:

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet med tillägg för konstituering som § 4, firmatecknare § 5, arbetsutskott § 6, ansvarsområden § 7 och Stadgar § 8. 

§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson

§ 4. Konstituering av styrelsen:
Till vice ordförande valdes Björn Olofsson. Sekreterare Lillemor Fritioff. Kassör valdes på årsmötet.

§ 5. Firmatecknare: Ordförande, kassör och sekreterare varav två gemensamt.

§ 6 Arbetsutskott: Kjell,  Mikael och Lillemor

§ 7 Ansvarsområden:
a.    Fastighet yttre: Mikael sammankallar
b.    Fastighet inre: Anna-Greta sammankallar
c.    Bokning: dans/disco: Bengt och Mikael
d.    Teater bokning: Ulrika och Gun-Britt
e.    Servering: Anna-Greta och Rose-Marie
f.    Loppmarknad bord upp och ner: Bengt och Eddy
g.    Loppmarknad bokning av bord: Kjell
h.    Entré: Lillemor och Gunilla (ej vidtalad)
i.    Korvkiosk: Mevlida
j.    Garderob, chokladhjul: Britt-Marie (ej vidtalad)
k.    Skjutbana: Lars-Erik

§ 8. Stadgar och andelar: De nya stadgarna antogs vid årsmötet med reservation från två andelsägare. Ett nytt möte skall utlysas inom sex månader. Lillemor arbetar vidare med frågan.

§ 9. Genomgång av förra protokollet: Protokollet godkändes i sin helhet. Kjell läste upp sin skriftliga reservation angående ersättning för resa till styrelsemöten (bifogas).

§ 10. Ekonomi:
Kjell meddelar att han betalt ut räkningar för 14 000:- Mikael har ännu inte kommit in i bokföringssystemet och väntar på att Kaj skall hjälpa honom att lägga in ett program. Gun-Britt och Mikael samarbetar för att överföra ekonomiska uppgifter och att Mikael får nödvändig information om kassörens uppgifter. Därför kan styrelsen ej få någon skriftlig ekonomisk redovisning.
Kjell har gjort en ekonomisk sammanställning av arrangemangen i samarbete med Alf Olofsson vilket ger parken ytterligare 3.500:-.

§ 11. Skrivelser: Herrljunga Elektriska. SAMI. Avgifter ang.  inspelad musik.
Inbjudningar:
Orkesterforum i Husqvarna 28/3. Kjell åker. FHP Väst har årsmöte i Lilla Edet 17/4. Kjell åker.

§ 12. Rapporter:
Ulrika rapporterar från inspirationsdag i Länghem där även Anna-Greta, Rose-Marie, Mevlida och Ingegerd deltog. De konstaterade att det var trevligt men vände sig främst till bygdegårdarna.
Lillemor rapporterade från NuDå mötet i Falköping där hon och Anders deltog. Det var ett möte/kurs som syftade till att knyta kontakter mellan arrangörer och lokalhållare.

§ 13. Kommande arrangemang: Loppmarknad, snöröjning behövs. I övrigt ansvarar Bengt och Eddy för att borden sätts upp och plockas ner. A-G servering och Pauli parkering.

§ 14. Bemanning närmast kommande arrangemang: Långfredagen Rockabilly. Servering och pub. 18 år åldersgräns.

§ 15. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : inte genomförbart p.g.a. snö
Ombyggnaden av scenen till disco fortskrider.

§ 16. Övrigt: Önskar någon biljetter till turistmässan finns de att köpa till reducerat pris på fritidskontoret. Stor förvirring ang. hur införandet av nya kassaregister påverkar parken. När man har arrangemang måste vi ha ett system med biljetter för vilka artister som får fika gratis.
Förslag på att arrangera midsommarfirande och hantverksmässa. Anna-Greta undersöker.
Mikael meddelar att ”Tjallen” lånar ut några får om vi sätter upp stängsel.
Nya stämplar måste köpas in. Snyggare presenningar på staketet längs cykelbanan.

§ 17. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-04-18   

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg,
Suppl:  Pauli Asunmaa, Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen, Britt-Marie Emilsson
Övriga:

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson. Anna-Greta föreslog att justerare skall utses enligt ett rullande schema vilket godtogs.

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Sekr. Lillemor meddelade att anteckningarna sedan förra mötet varit försvunna men återfunnits strax innan dagens möte. Därför har det inte skickats ut via mail. Lillemor läste därför det snabbt skrivna protokollet för ev. justeringar. Gunilla och Britt-Marie meddelar att de inte tar sig an något ansvarsområde. Protokollet skickas ut snarast och tas upp nästa möte.

§ 5. Ekonomi: Mikael jobbar vidare med det nya programmet och håller på med att dela upp ekonomin i olika konton. Han har köpt ny skrivare med färgpatron. Rocka-Billyn på Långfredagen gick back med ca 5-6 tusen. Annars var det en mycket lyckad tillställning. De som vill få ersättningar utbetalda uppmanas meddela Mikael vilket kontonummer man vill ha pengarna insatta på. Mikael och Kjell kommer att se till att de räkningar som inkommit blir betalda.

§ 6. Skrivelser: Gun-Britt har fått medlemskort från Liseberg. Falbygdens bevakning har köpts upp av G4S. Kontakt Karl-Johan Elf, projektledare tel. 011-222 3368 karl-johan.elf@se.g4s.com
Inbjudan till ”Inspirationsdag” 22/4 på Tångahed 08.30- 10.30. FHP i Varberg 19-22/8.
Kjell har skrivit på en protestlista mot neddragningarna av statens anslag till konst.
Information från SAMI om avgifter för inspelad musik.
Trygg Hansa har skickat försäkringsbrev. Div. artistreklam.

§ 7. Rapporter: Kjell rappotrerar från FHP i Lilla Edet där han valdes in som suppleant. Där togs bl.a. upp dispenser från kravet om datauppkopplad kassa-apparat. Det finns inget generellt undantag för FHP utan varje park ansöker hos kommunen om dispens med anledning av den ideella verksamheten.
I övrigt diskuterades om hur man sammanför olika intressegrupper och verksamheter i folkparkerna.
För undantag om alkoholtillstånd för privata fester i slutna sällskap kan festarrangören söka dispens hos kommunen.
Utbyggnaden: Krav på hörslinga i lokalen för att få bidrag. Kjell undersöker priset. Han ändrar också den angivna ersättningen som tas upp i ansökan för eget arbete till 100:-/tim från angivna 150:-/tim.
Frågan om hur vi ska kunna finansiera de pengar som fattas för utbyggnaden, när kommunen och boverket gett sina bidrag, uppkom. Möjlighet finns att söka bidrag från olika fonder t.ex. Sparbankens Stiftelse.
En storsatsning med flera orkestrar i Mariestad 20-21/9.
Mikael efterlyser en säkrare hantering av kassorna med anledning av att en ansvarig i södra Sverige blivit misshandlad och rånad. Vakterskort till boxen föreslogs.
Discots ombyggnad fortskrider och går enligt planerna men vissa saker kommer inte att hinna bli klara till Valborg. Annag-Greta går in som ”vaktmästare” 12/6.
Diskussion ang. vilka som går in gratis vid tillställningarna. Beslut om att en gästlista skall finnas och att gratis entré gäller närmast anhöriga dvs. make/maka/sambo/barn. De flesta som hjälper till kommer innan och behöver inte anges på gästlistan.
Monica meddelar att skateboardrampen o byssjan kommer att flyttas snarast till Altorpskolan.

§ 8. Kommande arrangemang: Barnteateransvariga meddelar att Fredrik Filiokus kommer 21/6, Nappen Pappen 12/8 och Nina o Marcus 7/9. Hur gör man reklam för dessa arrangemang?

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppis 24/4 behövs fyra man till parkeringen. Bord sätts upp fred. 17.00. Antal bord och lagningsbehov kollas av Kjell och Björn. Entrén på Valborg blir över 18 år 150:- under 100:-

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Inget planerat förutom de arbeten som pågår med disco och övrig städning av områdert.

§ 11. Övrigt: Mikael och Björn har fått huvudnycklar.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-05-20

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Lars-Erik Fritioff,  Britt-Marie Emilsson
Suppl:
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Tyvärr har få kunnat komma till mötet p.g.a. att det flyttats och flera arbetar.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Anna-Greta Gilbertsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Tyvärr kunde inte kassören närvara och en detaljerad rapport saknades. Kjell rapporterar att Valborg gav ett gott ekonomiskt tillskott med bruttointäkt på 162 000 och netto strax över 100 000. Det var problem med bankboxen som stänger 22.00 vilket måste rättas till. Kjell tar kontakt med banken. Ombyggnaden av scenen kostnadsberäknas till 50-60 000.

§ 6. Skrivelser: Det har ännu inte kommit något besked från Boverket om bidrag till utbyggnad.

§ 7. Rapporter: Smygpremiären på discot på stora scenen var mycket uppskattat av besökarna men visade på några brister som måste åtgärdas. Trappan var lurig i mörkret med olika höjd på trappstegen. Golvet gungade och måste stagas eller på annat sätt förstärkas. Utrymmet under scenen ska röjas ur och luckor sättas för hålen. Ev. kan man använda de gamla luckorna från framsidan. Ett storartat arbete har lagts ner av Mikael, Björn och Monica på detta projekt och trots kostnaden kommer det att spara både pengar och arbete. Ett stort tack till alla som bidrar till att parken utvecklas och att ekonomin förstärks, ingen glömd, stor eller liten insats.
Brandsyn har genomförts med några synpunkter om att brandsläckaren från ”klubbrummet” kan flyttas till korvkiosken.
Björken vid golfbanorna har inte tagits ner ännu av brandkåren och Lillemor kontaktar åter Tomas Svantesson.
Björn meddelar att lampslingorna som skall ersättas med diodlampor men är betydligt dyrare än de tidigare slingorna. Inväntar ett prisförslag. Lillemor meddelar att Anders håller på med en anläggning för belysning vid ”kärleksstigen”.
Lars-Erik har sprängt bort stenen vid gaveln där återvinningstunnorna står.
Skateboardrampen är flyttad men de stora stenarna ligger kvar. Även stenarna vid järnvägen måste röjas bort.

§ 8. Kommande arrangemang: se nedan

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis bemanning. Köket sköter sitt uppdrag själva. Borden i lokalen uppsatta. Lars-Erik, Björn, Lillemor och ansvarige Eddy kommer lördag morgon. Bengt ansvarar för att borden ute plockas in och stängning av allt övrigt. Problem med bemanningen av parkeringen.
Uthyrning Talent: Britt-Marie, Kjell sköter försäljning men det behövs flera. Lars-Erik skjutbana. Önskemål om att chokladhjulet hålls öppet en tid. Lumber och Carle sköter mat. Kjell håller kontakten.
Kindbergs: nät från Tommy Byggare. Lillemor skickar SMS om hjälp.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Önskemål om att de som plockar bort bord efter loppis också sopar av golvet.

§ 11. Övrigt: Kjell föreslår att när parken varit uthyrd och behov för extra städning föreligger skall den som städar ersättas med 500:- . Mötet beslutar enligt förslaget.
Anna-Greta börjar i parken 14 juni. Då har hon hand om en feriearbetande ungdom.
Björn föreslår någon form av personalfest/resa för att skapa en mera sammanhållande stämning i parken. Förslag mottages tacksamt.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-06-15

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa
Suppl:  Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Ulrika Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes utan anmärkningar

§ 5. Ekonomi: Kassören var frånvarande. Kjell meddelade att han begärt av Mikael, separat redovisning för årets genomförda evenemangen och en detaljerad redovisning för ombyggnaden av scenen, vilket han ännu inte fått. Ekonomin har drastiskt försämrats delvis p.g.a. några evenemang som gått med förlust. 29/5 Kindbergs/Disco och 5/6 Rockfestival/disco                                           Ett inköp av staket för serveringen ansågs nödvändigt p.g.a. att Tommy byggare inte hade några att låna ut. Ett eget staket sparar också in på arbete och körning. Staketet kostade 12 000:- (efter prutning). Mötet godkände detta trots att kostnaden översteg AUs beslutsrätt på 10 000:-
Stegen som når upp i taket i hallen är också nödvändig för att säkert komma upp när kablar dras och för rengöring, pris strax under 4 000:-.
Kostnaden för ombyggnaden av scenen till disco drar iväg men spar in kostnader på sikt.
Talent plastic är fakturerade 18 240:- och en faktura till Arbetarekommunen skall skickas för kaffe o smörgås på 1a maj. Föreningsbidrag från kommunen på 14 000:- har kommit.
Kjell meddelar, efter telefonsamtal till Boverket, att de inte ger något bidrag till parken i år för utbyggnad. Finns både negativt och positivt i beslutet. Negativt att vi får jobba med nuvarande kök och toaletter minst ett år till men positivt att vi kanske hinner spara ihop lite mera på byggkontot. Ny ansökan nästa år.

§ 6. Skrivelser: Inga

§ 7. Rapporter: Kjell rapporterar från mötet med FHP som mest handlade om Stora Folkparksdansen 20-21 aug till vilken vi saluför biljetter. www.storafolkparkdansen.se
Expressen har sökt parken för att komma och ta en bild för införande i ” Expressen Res” som tipsar om folkparker i sommar.
Scentaket läcker trots tätning.
Anna-Greta har fått t-shirts från Herrljunga Cider som kan användas som personalklädsel.
Jocke från Jockes färg har varit och gett råd vid målning av byggnader i parken. Högtrycksvätt + grovrengöring, tork och sedan målning är gången. Gruppen för yttre underhåll sköter tvätt och sedan kommer Anna-Greta att måla under sin praktiktid i parken. 
Alf Olofsson har framfört önskemål om att avboka Titanix 27 aug vilket mötet ställde sig bakom om det inte är förenat med kostnader. Titanix själva avbokade Valborg.
Alf har framfört önskemål om att använda biljetter vid samarrangemang vilket styrelsen ställde sig bakom och kan ses som en komplettering till räkneverken som inte är helt tillförlitliga eftersom en del gäster går fram och åter. Detta kan avhjälpas av en grind med fjädring.
Det kom 17 besökare till kommunens drogfria avslutningsdisko. Ett förslag om att inta en positiv inställning till ungdomarna i form av att släppa in samtliga ungdomar, oberoende av nykterhet i parken, skall framföras till kommunen. Man kan premiera de som vid test inte visar på något alkoholintag genom att ordna utlottning av ex. fritidskort, gratis entré till nästa disco. Monica skall framföra detta vid nästa möte med kommunen.
Natten efter avslutnings-discot förekom slagsmål, skadegörelse och klotter utanför parken vilket kommer att polisanmälas. En anmälan om att affisher plockas ner från offentliga anslagstavlor skall också göras.
Dansen med Scotts och disco Andy var mycket lyckad med ca 700 besökare och en mycket god stämning i parken.
Anna-Greta gör praktiktjänst i parken och hon har Linn Bergström med sig som sommarjobbare.

§ 8. Kommande arrangemang:19 juni Loppis, 21 juni Fredrik Filiokus, 3 juli Blender o Whalström

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppis: respektive ansvarsområden ordnar personal. Pauli påpekar vikten av att grinden till grusplanen blir låst efter loppisen.
Fredrik Filiokus: Gun-Britt och Ulrika
3 juli Blender och Whalström: G-B och Gunilla kan inte komma. Monica och Lillemor ansvarar för att det stängs och släcks i parken. I övrigt ansvarar resp, ansvarsområden för sin personal.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Det finns ett ständigt behov av gräsklippning, reparationer, städning och röjning i parken

§ 11. Övrigt:
Diskussion om entrépriset sista dansen, när Scotts spelade, gjorde att styrelsen åter fastställde vikten av att behålla parkens policy med en differentierad  entréavgift för ungdomar under 18 år. På Rosenström den 21 aug gäller dock samma pris d.v.s.180:-
Samarbete med Alf Olofsson diskuterades och konstaterades att det fungerar bra. Mötet beslutade att fortsätta detta även nästa år, om så blir aktuellt. Begränsningen till tre gemensamma danser skall fortsätta och Valborg skall även fortsättningsvis endast skötas av parken.
Nya andelsägare godkändes: Gun-Britt Flogberg, Gösta Larsson, Gunilla Flogberg, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg, Lillemor Fritioff, Bengt Nicander, Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Lars-Erik Fritioff, Jan Olsson, Kjell Olofsson, Monica Jocobsen, Ulrika Johansson, Hans Andersson, Mikael Wängkvist och Pauli Asunmaa om vardera tio andelar. Kassören utfärdar andelsbevis och inkasserar andelsavgiften till reservfonden.
Ett extra årsmöte skall utlysas och genomföras i samband med nästa styrelsemöte den 11 juli klockan 18.00.
Kjell och Lillemor sköter annonseringen gällande detta extra årsmöte gällande stadgeändring.
Gräsklipparna måste servas. Arne Carlson har sett över dem under dagen men nya knivar måste köpas in.
Ciderburkarna var populära  i serveringen och medför mindre glashantering och glaskross.
Ansvarsområden Städning av scen och loge, tillsyn att musiken har dryck, frukt när de kommer – Monica åtar sig detta uppdrag. Chokladhjul   -  ?
                                                  Garderob       -  ?
Det är svårt att bestämma i förväg var de medhjälpare som kommer sporadiskt skall vara. Det skulle underlätta om alla i styrelsen d.v.s. ordinarie och suppleanter tog ansvar för något ansvarsområde.
Kjell har varit i kontakt med kommunen angående godkänd kassa-apparat.
Extra gasoltub till hamburgarna behövs.
Fårläget: svårighet att få låna får för att beta av området bakom skjutbanan. Lillemor fortsätter att undersöka möjligheten men lyckas inte det måste området buskröjas.
Anna-Greta önskar att man turas om att ordna fika vid styrelsemöten, förslagsvis föregående justerare som går i turordning. Detta avvisades och mötet beslutade slopa fika och hänvisade till att var och en tar med själv.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-07-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Jan Olsson från § 5, Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson t.o.m. § 4
Suppl:   Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg
Övriga:

               
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Lars-Erik Fritioff

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Ekonomin är något ansträngd efter ett par förlustarrangemang. 70 000:- i kassan men räkningar för 56 000:- ska betalas snarast. 

§ 6. Skrivelser: Inga särskilda skrivelser har inkommit

§ 7. Rapporter: Kommunen har gett tillstånd till att parken får hålla får inom området två månader om året i tre år. Kostnaden för tillståndet är 2824:-. Åtta får är lånade av Lars-Allan Bergström.
Anna-Greta har tillsammans med en feriearbetare (Linn Bergström) målat grindar, lampbågarna på ”kärleksstigen” m.m. Servering, skjutbane och chokladhjul-byggnaderna skall målas men först tvättas. Tvätten vill Anna-Greta ha hjälp med. Fastighetsgruppen åtar sig detta.
Fastighetsgruppen har påbörjat arbetet med ramper till discot. Ytterligare förstärkning av golvet behövs.
I en av värmelådorna i korvkiosken har värmeelementet gått sönder. Anders undersöker om det går att få tag i reservdelar.
Mötet avbröts för ett extra årsmöte med anledning av ändringar i stadgarna.

§ 8. Kommande arrangemang: Loppis och uthyrt till Kullings

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Samma som tidigare. Pauli är i Finland så det behövs några till parkeringen. 

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Till hösten behövs en gemensam arbetsdag.

§ 11. Övrigt: Förslag diskuterades om hur man kan förnya våra loppmarknader. Det startas loppmarknader på många ställen som kan konkurrera om besökarna vilket visat sig i ett avtagande besöksantal. Förslag som ”lilla antikrudan”, auktion, de av försäljarna som vill kan lämna en sak att auktioneras ut. Flera förslag önskas.
Ett öppet förhållande mellan styrelsemedlemmarna önskas angående åsikter om varandra och parkens angelägenheter. Åsikter framförs på styrelsemöten där dessa behandlas. Detta motverkar oönskat ”gärdsgårdsprat” som lätt skapar osämja inom styrelsen och som sedan kan bli till förfång för parkens bästa.
Anna-Greta tillåts ersättning för sina resor till och från parken i och med att hon dels arbetar som praktikant och sedan fortsätter ideellt.
Diskussion huruvida dansen med Titanix skall ställas in eller ej. Det befaras åter bli en förlust eftersom det blit tre arrangemang i rad. Till dess fördel talar att de tre arrangemangen drar olika publik.
Vid förra dansen påpekades från besökare att det inte finns några skyltar som visar vägen mer än sista infarten. Detta borde åtgärdas och kommun och Trafikverket kontaktas. Man kan också ange GPS-koordinater på hemsidan och i annonser.  

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


Föreningen Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.
Dagordning Extra Årsmöte 2010-07-11
1  Mötet öppnas
2 Val av mötesfunktionärer.
a)    Ordförande
b)    Sekreterare
    c) 2 protokollsjusterare och ev. rösträknare.

3  Närvarolista och fullmaktsgranskning
4   Godkännande av dagordningen
5   Godkännande av kallelse till mötet.
6  Frågan om godkännande av nya stadgar för föreningen Herrljunga     Folk Park Furulund u.p.a.
7  Information om verksamheten.
8  Övriga frågor.
9 Avslutning av mötet.


PROTOKOLL   Extra  Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2010-07-11

Medverkande Andelsägare: Björn Olofsson, Kent Johansson, Lars-Göran Jonasson, Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff, Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg 

Befullmäktigat ombud: Kent Johansson (HSK Friidrott), Lars-Göran Jonasson ( Korpen)
Övriga: Ingrid Thulin


                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Kjell Olofsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Kent Johansson, Mikael Wängkvist


§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  Godkändes.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om tiden för mötet var lämplig med tanke på att det är semestertid. Ordförande svarade att eftersom ordinarie årsmöte beslöt att ett extra årsmöte skall hållas inom sex månader började tiden rinna ut. Arbetsbelastningen för styrelsen har varit hög under våren varför man inte haft tid och ork att anordna mötet tidigare.

§ 6.Frågan om godkännande av nya stadgar för föreningen Herrljunga Folk Park Furulund u.p.a.:

Mötet beslutade att anta de föreslagna stadgarna.§ 7. Information om verksamheten: Ordförande meddelar mötet att Boverket inte beviljat bidrag till utbyggnad av kök och toaletter. Bidraget från kommunen kvarstår till nästa år då ny ansökan lämnas in.


§ 8. Övriga frågor: Ordförande meddelade att en ny ansökan om bidrag för utbyggnad kommer att lämnas till Boverket i början av 2011.
Frågan om huruvida en person kan ha rösträtt för både sig själv som andelsägare och företräda någon genom fullmakt rätades ut och så är fallet.

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-08-15

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Svensson,
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa
Suppl:  Lars-Erik Fritioff,  Monica Jacobsen
Övriga:

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet
§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Eddy Persson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Det finns drygt 20 000:- i kassan. Nyttan av att vara medlem i Folkets Hus och Parker ifrågasätts. Kjell kontaktar någon i Fhp. Det är en stor kostnad för parken.
Loppisarna är väldigt väderkänsliga. Hur minskar vi risken för inkomstbortfall när vädret är dåligt?

§ 6. Skrivelser: Inga
§ 7. Rapporter: Anmälan till polisen angående utsläppta får. Länsstyrelsen meddelar att en protest om hållningen av får i parken inkommit. Protesten beviljas ej.
Miljö och hälsovårdsinspektion ang. livsmedelshantering där dokumentering av hanteringen skall lämnas. Silikon-list läggas vid diskbänken. Räksmörgåsar serveras inte längre.
Färdigmålat de byggnader som bestämts.
Barnteatern besöktes av 43 barn. Förlusten täcks av Fhp.
Boverkets ansökan är löpande hos Kommunstyrelsen och papper kommer därifrån.
Parken behöver 12 st kassaregister med uppkoppling till Länsstyrelsen om vi behöver följa de regler som angivits. Kjell har gjort en skrivelse till kommunen om dispens för de ställen som har ringa försäljning. Vi har ett register och ett är under uppkoppling.

§ 8. Kommande arrangemang: Loppis och Rosenström 21/8
Titanix 27/8
Insparksdisco 17/9

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Rosenström
Alf kommer med tre personer för entrén. Garderob Annichen + 2. Kök/servering sköter sig själv. Britt-Marie korvkiosk. Bar Bengt o Eddy.
Kjell gör en komplett tjänstgöringslista. Mikael kvällsansvarig.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Övrigt:
Vilka discon är kvar? Svar Inspark och Lars-Kristers.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-09-14

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson
Suppl:  Rose-Marie Svensson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen
Övriga:
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet.

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Mevlida Huskanovic

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Monica Jacobsen meddelade att föregående protokoll ännu inte var färdigskrivet. En kort genomgång av de viktigaste besluten refererades muntligt.

§ 5. Ekonomi: Eftersom inte kassören var närvarande meddelade ordförande några av de intäkter och kostnader som förekommit under den närmaste månaden. Dansen med Titanix gick med ca.10 000:- i förlust. Lars-Kristers-dansen gick däremot med vinst. Kostnaderna för ombyggnaden av scenen och målning av byggnaderna fördelar sig enligt räkningar: Herrljunga Brädgård 29.250, Jockes Färg 13.586, Herrljunga Elektriska 40.328 och Horsby Svets och Smide 1 833 Sa 84.997:-
Saldot på ”Byggkontot” för utbyggnaden är för närvarande 160 062:- och på ordinarie konto fanns 27/8 150 900:-
Strix produktion spelade under dagen in ett TV-program för TV4 i parken vilket de betalade 3 000:- för.§ 6. Skrivelser: Kjell har fått bekräftat från kommunalråden om att KF-beslutet om bidrag till utbyggnaden ligger kvar nästa år också. (Kopia bifogas)
Resias Kiel-kryssen blir i år 28-30/12 till en kostnad 1 095:-/ plats i fyrbäddshytt. Anna-Greta, Rose-Marie och Kjell meddelade att de var intresserade av att åka med. Övriga intresserade skall senast meddela sitt intresse till Kjell senast 19/10.
Skrivelse från polismyndigheten meddelar att anmälan angående sabotage när någon klippt sönder staketet och släppt ut fåren avskrivits.
Inbjudan till arrangörsträff med ”Musik i Väst” 28/9
En förfrågan från L-O Hallner har kommit om en husbilsträff 17-20/5 2012§ 7. Rapporter: Skatteverket besökte parken den 4/9 och lämnade en rapport om avsaknaden av kassaapparater med uppkoppling till Skatteverket. Kjell skickar in en kopia av beställningen. Han har också begärt undantag från kravet att varje försäljningsställe skall ha en kassaapparat.
Barnteatern, med Nina & Marcus, hade 49 besökare vilket kan anses väldigt bra.
Kjell rapporterar från Fhp-mötet i Dalsjöfors som bl.a. behandlade dansen i Mariestad som gick 15 000:- i förlust.  Det sågs inte som alltför negativt och man beslutade att anordna något liknande nästa år. Vi hade gjort vårt bästa för att sälja biljetter.
§ 8. Kommande arrangemang:
17/9           Disco inspark dj Adam entré 80:-
18/9           Loppis
30/9-1/10   Uthyrt Romskt bröllop Dilja
15-16/10     Försäljning barnkläder
19/10         Styrelsemöte
23-24/10    Loppis
29/10         Ev. Halloween-disco
14/11         Styrelsemöte
20-21/11    Loppis
3 eller10/12 Uthyrt Trollabo kvarn/ Ascom Julbord 300 pers.
11/12         Lucia-disco

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Köket sköter sin bemanning.
Problem med uppsättningen av bord till loppisen. Bengt och Eddy jobbar. Om alla hjälper till efter mötet med att sätta upp borden inomhus så kan uteborden sättas upp allt eftersom beroende på väderleken.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Den 2 oktober klockan 09.00 har vi en gemensam arbetsdag då vi försöker få upp taket på baksidan.
Elarbeten, fönsterputsning, buskröjning och andra mindre arbeten m.m.
Vi börjar med frukost och en enklare lunch serveras.

§ 11. Övrigt:
Presenning framför stora scenen för att det inte ska bli för kallt på discot. Ev. från Tommy Byggare.
Kjell har kontakt med boulespelarna om förberedelser för att anlägga boulebanor.
Mattan framför stora hallen börjar ruttna upp och pölar med smuts samlas.
Anna-Greta meddelar att Görtz Karlin har plattor som han kan skänka till parken.
Det finns även plattor på återvinningsstationen enligt Björn.
Ett önskemål finns om att orkestrarnas affischer trycks upp i A4 och A3-format som är lättare att sätta upp. Mikael kanske kan vidarebefordra detta. Vi har massor av de stora affischerna som bara ligger och dräller.
Björn undersöker om det finns fisknät som kan gränsa av hallen när det är disco.
Ulrika vill avsäga sig uppdraget att ansvara för barnteatern.
En ny punkt med ansökningar om att köpa andelar skall tillföras dagordningen.
Synpunkter om att styrelsens ledamöter skall vara mera deltagande och hjälpa varandra vid tillställningar framfördes. Vi måste alla visa att vi kan hjälpa varandra och sedan roa oss när det finns tillfälle.
Det är också viktigt att styrelsens ledamöter inkl. suppleanter meddelar före om de inte kommer på möten och de tillställningar som anordnas. Övriga meddelar om de KAN komma.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-10-19

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic, Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen, Britt-Marie Emilsson
Suppl: 
Övriga:
                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
Mötet inleddes med en tyst minut till minne av parkstyrelsens mångårige ledamot och medarbetare, Björn Olofsson.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Pauli Asunmaa

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Protokollet från 20100815 och 20100914 godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Ordföranden meddelar att kassören denna kväll går igenom räkenskaperna tillsammans med revisor Kenth Hassmer. Ett möte med Alf Olofsson är planerat för att stämma av säsongens gemensamma danser.
En förlustanmälan skall lämnas in till FHP för att få ersättning.

§ 6. Skrivelser: En blankett är framtagen för att redovisa kulturarrangemang på. Där skall framgå vilka medarrangörerna varit.
En inbjudan från Folkteatern till Göteborg den 30 november.
En förfrågan från tre flickor, som gör en insamling för ”Min Stora Dag”, om att sponsras med ett bord och klädställning på loppmarknaden till helgen bifölls av mötet.
En medlemsträff för parkerna i området är planerad till 14-15 jan. där 3 deltagare subventioneras.
Där skall bl.a. diskuteras hyror och entré-avgifter.
Till mailen har det inkommit enkäter om Nappen Pappen och Nina & Markus vilka Lillemor har vidarebefodrat till Gun-Britt och Ulrika.


§ 7. Rapporter:
Dansgalan i Mariestadsparken i augusti gick med 18 000:- i förlust som FHP tillskjuter pengar till.
Kjell har varit i kontakt med länsstyrelsen om undantag för kassaregister för alla försäljningsställen förutom servering och entré. Tyvärr kan inga undantag ges från lagen.
En uppvaktning av skatteutskottet skall göras och FHP måste handla centralt i frågan.
Registreringen hos skatteverket av våra kassaapparater är gjord och dekaler att klistra på kassaregistren har kommit.
Förrådet på baksidan av serveringen har fått tak och väggar. Skall sedan inredas med fack för att sortera våra reservdelar och extra material. En vägg skall sättas upp för att avgränsa utrymmet som skall vara låst.
Boulebanorna börjar bli klara men invigning blir till våren.
Arrangörerna av klädförsäljningen var mycket nöjda och bokade en ny den 26/3 2011

§ 8. Kommande arrangemang:
23-24/10    Loppis
29/10         Halloween-disco dj Kenny entré 80:- 21-01
11/11         HSK ungdomsavslutning
14/11         Styrelsemöte
20-21/11    Loppis
3 eller10/12 Uthyrt Trollabo kvarn/ Ascom Julbord 300 pers.
10/12         Lucia-disco

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis: Köket klarar sin bemanning. Lars-Erik kommer endast söndag. Entré: lördag Gunilla söndag Jan. Parkering: Pauli och Torgir

Halloweendisco: två vakter, Anna-Greta, Mevlida, Lillemor m.fl Lillemor stänger
öppnar:
stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Inget extra planerat. Lampa med rörelsedetektor utanför köket i serveringen skall Gösta sätta upp. Även belysning i det nya förrådet.

§ 11. Övrigt: Irma Olofson har meddelat att hon önskar lösa in sina och Björns andelar. Dessutom önskar hon sälja den kärra som använts i parken men tillhört Björn. Om priset är rimligt godkändes detta och Kjell förhandlar om detta.
Görtz Karlin kan eventuellt skänka sin kärra till parken.
Björns begravning är fredagen den 22 sept och den som vill deltar. En blomma och gåva till Stroke-föreningen ombesörjs av Kjell.
Kiel-resan diskuterades och förutom Anna-Greta och Rose-Marie har Bengt och Britt-Marie anmält sitt intresse. Kjell är osäker om han skall åka. Ingen formell inbjudan har kommit varför beslut om vilka som ska åka får vänta till nästa möte.
Ett julbord för styrelse och andra medarbetare planeras till den 4 december.
Loppisdagar 2011 beslutades: 19-20 feb, 19-20 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 16 juli, 20 aug. 17
Sept. 22-23 okt. 19-20 nov.
Frågan huruvida uthyrning till sällkap över 300 sittande diskuterades om det är dels tillåtet och dels om det är rimligt med hänsyn till slitage på lokal och merarbete för den som skall städa. Hyressättningen vid sådana tillfällen skall ses över.
Hantering av alkoholhaltiga drycker och ersättning för bristande städning och skadegörelse vid uthyrning diskuterades.


§ 12. Nya andelsägare:

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-11-14

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson (från § 4), Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Erik Fritioff (till §4)
Suppl:  Lars-Erik Fritioff , Monica Jacobsen (från §6), Britt-Marie Emilsson
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Bengt Nicander.
Protokollen 16/3 och 18/4 har ej justerats av Björn Olofsson. Ulrika utses att justera dessa i stället.

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet 

§ 5. Ekonomi: Revisor Kenth Hassmer och Mikael träffas underkvällen för att gå igenom räkenskaperna. På kontot på banken finns 88.262 kronor. Vid ett nytt styrelsemöte den 12/12 klockan 16.00 skall Mikael redovisa bokföringen.
Redovisningen för arrangemangen tillsammans med Alf är inte gjord.

§ 6. Skrivelser: Inga skrivelser har kommit

§ 7. Rapporter: Kjell meddelar att Herrljunga Folk Park har fått 5 000:- som kulturpriset för 2010. Kjell mottar priset på kommunfullmäktiges sammanträde 14e dec. Folkets Hus och Parker har ett möte i Göteborg 14-15/1 där 3 ledamöter kan delta till en kostnad av 500:-/deltagare. Anmälan före  28/12.
Kommunen har inbjudit till droginformation 23/11 dit Anna-Greta och Mevlida går.
Inbjudan till julbord 4e dec. 18.00 för alla som arbetat med/åt parken under 2010. Anna-Greta håller i matbeställning och anmälan.
Inbjudan till Boka-mässan i Nynäshamn 28-29/1. Gun-Britt åker.
PR-husbilsklubb (Kjell Döse) har bokat parken 27-28/5
Lars-Erik har fått vindskive-plåtar till boden av Mikael Karlssons byggfirma i Vesene.
Boulebanorna är färdiga. Vattnet är avstängt och rören tömda av Svantesson. Kjell har träffat Björns änka Irma och löst in 60 andelar och kärran för 700:-.
13/11 var det ett privat kalas och 17-18/11 hyr Kronans Auktioner.
Ytterligare plattor är skänkta till parken.
Halloween-discot blev en besvikelse eftersom det förekom ett ”privat disco” vid HSKs omklädningsrum och de äldre ungdomarna föredrog att vara där. Polisen gick inte att nå. 69 betalande gick ut innan klockan 24.00. Mötet beslutade att inte arrangera något Luciadisco. Om musikskalan önskar arrangera disco med sina nya grupper är det möjligt.§ 8. Kommande arrangemang: Loppis

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: bord sätts upp fredag av Eddy, Lars-Erik och Pauli.
öppnar:
stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Övrigt: Monica och Britt-Marie vill ha nycklar till parken. Lillemor begär offert från Pers Maskin om läggning av plattorna framför stora lokalen.
Parkeringen måste göras i ordning.
Valberedningen skall förstärkas efter att Björn avlidit.
§ 12. Nya andelsägare:

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-12-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson t.om. § 5, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff fr.o.m § 6
Suppl:  Lars-Erik Fritioff t.o.m § 5
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Gun-Britt Flogberg

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: kassören meddelar att det finns 130 000:- på kontot men ingen annan redovisning görs för styrelsen angående bokföringen. Redovisningen för de danser som arrangerats tillsammans med Alf Olofsson är ännu ej klar.
Mötet diskuterade vilken inriktning som verksamheten skall ha och var de pengar som finns över efter att de fasta kostnaderna betalts skall satsas. Meningar om att kapitalet skall användas som riskkapital för danser framfördes. Den förestående utbyggnaden har i detta läge företräde framför risktagande. Loppmarknaderna står för basen av intäkterna.
Mikael och Gun-Britt samarbetar för att redovisa skatt och arbetsgivaravgifter för ordningsvakterna under året m.m.

§ 6. Skrivelser: Inga

§ 7. Rapporter: Kjell har löst in Björn och Irmas andelar samt köpt släpkärran.
Parker i Väst arrangerar åter dansgala i Mariestadsparken i augusti 2011.
Inbjudan från Boka i Nynäshamn 28-29/1. Gun-Britt och Kjell åker.
”Möjligheternas Mötesplats” i Göteborg arr. Parkerna i Väst 14-15/1. Kjell och Lillemor åker.
På dansbandsforum till Kiel åker Bengt, Britt-Marie och Kjell.
Boulebanan är så gott som klar och kommer att disponeras av PRO som i gengäld sköter gräsklippning.
Parkerna i Väst fördelar bidraget från Regionen med 6 000:-/park som genomfört barnprogram under året.
Kjell deltog vid styrelsemöte Parkerna i Väst på Axvalla travbana.
Medlemskap i Folkteatern kostar 200:-
De inbjudna gästerna på julbordet var mycket nöjda och tacksamma.
§ 8. Kommande arrangemang:
21/1        Axet uppstart Stuffa
5/2          Axet danstävling
Sportlov Disco ???    21 – 01
13/2      16.00 styrelsemöte
19-20/2  Loppis 
21/2       18.00 årsmöte
19-20/3  Loppis
26/3        Försäljning barnkläder
16/4        Loppis  
30/4        Valborg:   Zekes       22-02   
1/5          Lo-sektionen Arbetarekommunen
?/5        Axet avslutning
21/5        Loppis
21/5        Willes
27-28/5   Uthyrt till PR-husbilar
11/6        Scotts   disco
18/6        Loppis
16/7        Loppis
22-23/7    Kullings Rally
19-20/8    Stora Folkparksdansen Mariestad
20/8        Loppis
27/8        Björn Rosenström
17/9         Loppis
22-23/10  Loppis
19-20/11  Loppis

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.

§ 11. Övrigt:
Valberedningen bestående av Harry och Britt-Marie ombeds förbereda inför årsmötet. Kjell tar kontakt.

§ 12. Nya andelsägare:

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-02-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson t.om. § 5, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson fr.o.m. § 6
Suppl:   Jan Olsson t.o.m. § 5,  Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen,  Britt-Marie Emilsson,
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Pauli Asunmaa

§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Årsmötet flyttat p.g.a. att bokföringen inte är klar.
Mikael har inte kontaktat Gun-Britt för hjälp med bokföringen.
I övrigt godkändes föregående protokoll.

§ 5. Ekonomi:  Kassören har inte gjort klart bokföringen och lämnat denna till revisorerna. Han önskar ytterligare tre veckor respit och revisorerna önskar två veckor för revision. Eftersom stadgarna kräver att årsmötet skall genomföras före 15e mars kan detta inte godkännas. Bokföringen skulle varit klar och lämnad senast 1a februari till revisorerna enligt stadgarna. Kjell tar kontakt med kassören för att meddela att så lång respit inte kan godkännas. Gun-Britt kontaktar kassören för att vara behjälplig.
Kjell meddelar att det finns 53 000 på kontot. December och januari har inga intäkter. Elräkningen var senaste månaden på över 6 000.
Kenth Hassmer har avsagt sig som revisor från årsmötet.
Kommunen har kallat till ett informationsmöte den 1a mars angående att alla föreningar med en omsättning under tre miljoner skall ha samma redovisningsprogram. Kjell och Lillemor anmäls dit.

§ 6. Skrivelser: Inbjudan EXPO Kultur i Väst 8-10 mars i Göteborg. Inbjudan till årsmöte i Folkparkerna i Väst 9/4

§ 7. Rapporter: Kjell rapporterade från mötet med Folkparkerna i Väst 14-15 januari där Kjell och Lillemor deltog.
Kjell och Gun-Britt rapporterade från ”Boka” –mässan i Nynäshamn. Det var mycket intressant med flera seminarier.  Bl.a. togs det upp vikten av att använda de nya digitala hjälpmedel som ex. inbjudan på facebook. Swedbank erbjöd automatiska bokföringsprogram.
Gun-Britt har föreslagit tre datum för barnprogram och en diskussion uppkom om hur man bäst marknadsför dessa till förskolor och föräldrar.
Sportlovsdiscot blev positivt med 74 besökande och väldigt städat och trevligt.

§ 8. Kommande arrangemang: Loppis 18-19/2


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Borden sätts upp efter mötet.
Pauli kollar snöröjning och parkeringsmöjligheter samt kontaktar Torgir om hjälp på parkeringen.
Köket ordnar sin personal.

öppnar:
stänger:

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :

§ 11. Övrigt:
Årsmötet föreslogs till 27/3 men efter kontroll av stadgarna flyttades även detta datum till 13e mars kl 17.00.
Alf Olofsson efterfrågar om vi kan samarrangera en spelning med ”Drängarna” 3e eller 10e september. Mötet gav Kjell i uppdrag att gå vidare med detta.
Anna-Greta föreslog att vi tar kontakt med Sveriges Radio för en sändning av ”Ring så spelar vi” från parken.
Lillemor efterfrågar om inköp av läkt för att spika ramar till skydd från att det blåser in snö på serveringen. Att köpa in ett tält till bredvid det andra hänsköts till längre fram på våren.
Valberedningen är klar med sitt arbete.
Bengt valdes till vice ordförande fram till årsmötet.
Nästa styrelsemöte blir den 13e mars kl. 15.00

§ 12. Nya andelsägare:

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2011-03-13

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Mevlida Huskanovic,  Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa,  Jan Olsson fr § 7, Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg t.o.m. § 6
Suppl: Anders Stålberg från § 7
Övriga:

                       § 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare enl. rullande schema: Lars-Erik

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Inget att anmärka

§ 5. Ekonomi: Kjell har skött de inbetalningar som släpat den senaste tiden för att kunna lämna över till nästa kassör. Gun-Britt har lagt mycket energi och tid sedan sista styrelsemötet för att rätta till bokföringen och styrelsen framförde ett stort tack för denna insats.
Loppisen gav ett överskott på ca 25 000:-. Skatter och sociala avgifter har betalts för vakter vilket är en stor kostnad.
Kjell uttryckte en stor oro över de höga elräkningarna som rört sig om 5 - 6 000:- de sista månaderna. Han tar kontakt med elverket för att undersöka vad vi kan göra åt energiförbrukningen. Värme i förrådet i köket, värme på toaletterna och uppvärmning med luftvärmepumparna i stora lokalen, som går dygnet runt, drar mycket el.
I övrigt är ekonomin i balans med tanke på att vintermånaderna innebär mest kostnader.

§ 6. Skrivelser:
Inbjudan till årsmöte med Folkets Hus o Parker i Falköping 9/4. Anmälan görs till Kjell snarast. Inbjudan om konstdagar i Stockholm. Inget intresse.
Utbildning anordnad av kommunen på temat ”Våld i nära relationer” 28/4 anm. Senast 31/3.
Inbjudan till Utbudskväll i Grästorp 19/4 anmälan senast 15 april.

§ 7. Rapporter: Kjell och Gun-Britt deltog vid kommunens utbildning i ekonomi/redovisning anordnad genom Sisu. Vårt redovisningsprogram var det program som man rekommenderade.
Kjell meddelade att han annonserat i Turistprogrammet som kommunen samordnar.
Anders har köpt in en begagnad korvlåda till korvkiosken.

§ 8. Kommande arrangemang:
Ytterligare några bokningar i sommar. Donnez 14/5, Playtones 1/6 och Drängarna 10/9

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Parkering: Pauli, Lars-Erik och Torgir
Kök: Anna-Greta m.fl.
Entré: Gun-Britt, Gunilla m.fl.
öppnar: Lillemor
stänger: ?

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Städdag 10/4 kl 14.00 och styrelsemöte 17.00

§ 11. Nya andelsägare: Ansökan från Gunilla Flogberg, Mevlida Huskanovic, Ingrid Thulin och Maud Olsson om att köpa andelar beviljades av styrelsen.

§ 12. Övrigt: Anna-Greta meddelar att hon önskar dela ansvaret för servering med någon eftersom uppdraget är mycket betungande med inköp och att alltid behöva vara på plats vid evenemang. Det är också viktigt för parken att det finns någon annan insatt i arbetet i händelse av sjukdom.
Britt-Marie håller på att lära sig bokning av bord för loppisen.
Nycklar från Mikael och Rose-Marie skall lämnas in.
Pauli beställer kaffe med fralla för 1:a majfirandet för 100 -150 personer.
Styrelsen gör en genomgång på de förslag som valberedningen kommer att lägga fram inför årsmötet.

§ 13. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Styrelsemöten verksamhetsåret 2010

Styrelsemöte    Justerare    Justerat   
Årsmöte 22/2    A-G+ T Svennberg    x   
16 mars     Björn(Ulrika)    x   
18 april     Björn(Ulrika)    x   
20 maj    A-G    x   
15 juni    Ulrika    x   
11 juli    L-E    x   
11 juli Ex årsm    Kent+Mikael    x   
15 augusti    Eddy    x   
14 september    Mevlida    x   
19 oktober    Pauli    x   
14 november    Bengt    x   
11 december    G-B    x   
13 februari    Pauli    x   

13 mars                 L-E                        x

Summa två årsmöten och 12 styrelsemöten