PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark den 23 feb 2009 årsmöte

Närvarande: Håkan Lindgren, Kent Johansson, Lars-Erik Fritioff, Ulrika Johansson, Jan Olsson, Lillemor Fritioff, Kjell Olofsson, GunBritt Flogberg, Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren, Björn Olofsson, Mevlida Huskanovic,  Kenth Hassmer, Eddy Persson, Bengt Nicander, Rose-Marie Svensson, Zeljko Baric, Anna-Greta Gilbertsson, Birgitta Larsson, Tomas Svennberg, Harry Nilsson, Gösta Larsson

§1. Mötet öppnas
Ordförande Kjell Olofsson förklarar mötet öppnat.

§2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Harry Nilsson.
Till sekreterare valdes Lillemor Fritioff.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anna-Greta och Rose-Marie

§3. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§4. Godkännande av kallelse till mötet.
Godkändes då kallelse var utannonserat i Knallebladet och Alingsås Tidning samt anslag på ICA och Hemköp, minst åtta dagar innan i enlighet med stadgarna.

§5. Närvarolista och fullmaktsgranskning
Se bif. handl. 2 fullmakter inlämnade, Korpen och HSK Friidrott.

§6. Verksamhetsberättelse
Lästes upp och lades till handlingarna. Se bif. handl.

§7. Ekonomisk redovisning
Kassör Gun-Britt Flogberg redovisade bokslutet för 2008 och man konstaterade att trots stigande kostnader är ekonomin i balans. Se bif. balans och
resultatrapport. Investeringar, så som luftvärmepumpar, har gjorts under året som påverkat resultatet men spar förhoppningsvis pengar på sikt.

§8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Se bif. h

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes§10. Beslut om ersättning för bil, släp och telefon
Beslut att reseersättningen skall förbli 18kr/mil med eller utan släp. Kassörens  och ordförandens ersättning kvarstår på 1000kr/år.

§11. Beslut om taxa vid uthyrning
Beslut om taxan delegerades till styrelsen.

§12. Val av styrelse: följande val gjordes på mötet

a) Ordförande                   2 år omval          Kjell Olofsson

b) Ordinarie ledamöter     2 år omval          Lillemor Fritioff
                                          2 år nyval          Anna-Greta Gilbertsson
                                          2 år nyval           Ulrika Johansson

c) Suppleanter                  1 år omval         Pauli Asunmaa
                                         1 år nyval          Jan Olsson
                                         1 år omval         Ros-Marie Svensson
                                         1 år omval         Peter Danielsson
                                         1 år nyval          Lars-Erik Fritioff
                                         1 år nyval          Lena Bertilsson
                                         1 år nyval          Mikael Wängkvist
                                         1 år omval         Håkan Lindgren
                                         1 år nyval          Monica Jacobsen


§13. Val av 3 revisorer:                    
                                       1 år omval         Kenth Hassmer
                                       1 år omval          Sören Holm
                                       1 år nyval           Zeljko Balic

§ 14.  Val av revisorssuppleant:    
                                      1 år  omval         Carla Carli
                                     en vakant plats skall väljas under året

§15. Val av ombud till ABF:  Björn Olofsson för året.

§15. Val av valberedning: Styrelsen får i uppdrag att välja en valberedning innan sommaren

§16. Information om verksamheten: Kjell Informerar om att man lämnat in en ansökan hos kommunen om bidrag för utbyggnad av två ytterligare sektioner av hallen innehållande kök, toaletter, garderob, klubbrum och förråd för stolar. Styrelsen har en förhoppning om ett positivt beslut vilket skulle möjliggöra mera verksamhet. Boverket fattar beslut i april 2010 om sitt bidrag om kommunen godkänner sin del av bidraget.
Styrelsen har för avsikt att starta ett ungdomsråd under året.
Parkeringen kommer förhoppningsvis att utökas.
Röjning av skogen inom parken har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

§17. Övriga frågor
Tomas Svennberg tog upp frågan om att Arbetarekommunen vill använda parken på första maj. De önskar tillgång till parken från 11.00 och att parken står för kaffeservering.
Endast Bernt Wickelgren var närvarande av de tre som avgår i styrelsen. Han avtackades med en present av ordförande Kjell. De övriga Britt-Marie och Ingemar kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
Björn Olofsson förärades en nål från Folkets Hus och Parker för långt och troget arbete sedan 80-talet.
§18. Avslutning av mötet
Årsmötets ordförande tackade för förtroendet och önskade lycka till för det kommande året.PROTOKOLL styrelsemöte
Herrljunga Folkpark 2009-02-23

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic,  Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Svensson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :
Suppl:  Pauli Asunmaa,  Ros-Marie Svensson, Lars-Erik Fritioff
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare: Mevlida Huskanovic


§ 4. Konstituering av styrelsen:
a)    Val av vise ordförande: Björn, Bengt och Eddy föreslogs. Eddy avböjde. Ordförande fann att flest röster från styrelsen gavs till Björn varför denne utsågs till vise ordförande.
b)    Sekreterare: valdes Lillemor§ 5. Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig§ 6. Val av arbetsutskott: Kjell, Bengt Lillemor och Gun-Britt§ 7. Ansvarsområden: Hänsköts till nästa styrelsemöte

a)    Fastighet inkl städ ut – och invändigt
b)    Arrangemang, dans/disco Bokning
c)    Teater, bokning
d)    Servering
e)    Loppmarknad uppsättning av bord
f)    Loppmarknad bordsbeställning
g)    Entré
h)    Korvkiosk
i)    Garderob, Tombola, Chokladhjul
j)    Skjutbana
§ 8. Arbetsgrupp för stadgar och andelar: Hänsköts till nästa styrelsemöte§ 9. Rapporter och skrivelser: Hänsköts till nästa styrelsemöte§ 10. Ekonomi: Hänsköts till nästa styrelsemöte


§ 11. Kommande arrangemang: Ett disco planerat 21 mars§ 12. Kommande möten: nästa möte är den 15 mars

§ 13. Övrigt: Inbjudan till Folkets Hus och Parker årsmöte den 25 april. Lillemor kopierar inbjudan som delas ut nästa styrelsemöte. Anmälan skall vara inne senast 27 mars.
Till representanter till Folkparkerna i Väst valdes Kjell, Bengt och Mikael. De har möte 11 mars i Alingsåsparken

§ 14. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-03-15

Medverkande: Ord: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa
Suppl:   Rose-Marie Svensson,  Lars-Erik Fritioff,  Mikael Wängkvist, Håkan Lindgren

§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet
§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson

§ 4. Genomgång av tre protokoll: Protokollen från 090215 och årsmötesprotokollet 090223 godkändes i sin helhet. Protokollet från konstituerande möte 090223 kompletterades med följande val under punkten:
Ansvarsområden:
k)    Fastighet inkl städ ut – och invändigt: Björn (sammank), Pauli, Lars-Erik
l)    Arrangemang, dans/disco Bokning: Bengt (sammank), Mikael
m)    Teater, bokning: Ulrika: (sammank) Gun-Britt
n)    Servering: Anna-Greta: (sammank) Rose-Mari
o)    Loppmarknad uppsättning av bord: Eddy o Bengt (sammank var sin gång) Pauli, Ulrika
p)    Loppmarknad bordsbeställning: Kjell
q)    Annonsering: Kjell
r)    Entré: Gun-Britt (sammank) Björn, Jan
s)    Korvkiosk: Mevlida
t)    Garderob, Tombola, Chokladhjul: Uppskjuten, Lena ska tillfrågas
u)    Skjutbana: Lars-Erik

§ 5. Ekonomi: Kassören redogjorde muntligt för läget och för närvarande finns ca 70 000 i kassan då endast loppmarknaden varit inkomstkälla under perioden 090101-090224
Kostnaden för annonser har ökat marginellt.
En höjning av bordshyrorna på loppisen diskuterades men kan bli aktuell 2010 eftersom priset är tryckt på de lappar som delas ut om årets loppis.
§ 6. Skrivelser: Inbjudan till årsmöte för Folkparkerna i Väst. Kjell åker.

§ 7. Rapporter:
Kjell rapporterar från ett möte i Alingsås, sammankallat av Nöjesbolaget, gällande vikten av att man samarbetar mellan parkerna och inte förlägger lika typ av tillställning på samma tidpunkt i närheten av varandra. Samarbete vinner alla på.
Kjell rapporterar att det numera är personal från Skara som sköter tillsynen av alkoholtillståndet.
Kjell tar kontakt med socialförvaltningen med anledning om ändrade bestämmelser i ”Kommunens riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd”. All serveringspersonal ska ha utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” vilket är en tvådagars kurs. Kan vi internutbilda?  Kassaapparat skall användas vid varje försäljningsställe.
Kronans auktionsverk har hyrt lokalen 11-12 mars.
En diskussion fördes angående ett nytt försök att anordna trivseldanser. Man diskuterade vilka dagar som skulle vara lämpliga. Ett möte i april för planering mellan parkerna i området.
En diskussion om de låga entréavgifterna fördes och dessa skall ses över. Inget beslut.
Kjell har tillsänt Alf Olofsson ett grundavtal som reglerar samarbetet.

§ 8. Kommande arrangemang: Nu kända arrangemang:
27/3               Disco DJ Nord
11/4               Rickabilly med två grupper
18/ 4              Loppis
24-25/4          Bytesmarknad av kläder
30/4               Titanix + disco
5/6                Sommarfestival
16/5               Loppis
13/6               Scotts
27/6              Loppis
4/7               Mats Bergmans
18/7              Loppis
18/7              Streaplers
24-25/7         Kullingstrofén
15/8             Loppis
15/8             Björn Rosenström
25/8             Cykelfesten ev. program i parken
5/9               Strängbetong 80-år
12/9             Date
26/9             Loppis
10/10           Happy Days
17-18/10       Loppis
21-22/11        Loppis
Annonser skickas in till tidningen “Får jag lov”

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Loppis
Uppsättning av bord fredag 20/3 kl 10.00
Ulrika och Lillemor meddelar att de är upptagna båda dagarna. Anna-Greta ringer runt för att få ersättare. Pauli ansvarar för parkeringen.
Problemen med att säkringarna går när båda våffeljärnen är i gång måste åtgärdas.
En ny dimmer för globerna i taket måste sättas in.
En entréräknare med ljusstråle är inköpt och kan förhoppningsvis provas på loppisen.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
De stora granarna i norra delen av parken har fällts av Lars-Erik, Pauli och Hans under veckan. På den snabbt påkallade arbetsdagen den 14/3 då träden började fällas kom även Jan Modig och hjälpte till. Lillemor undrar hur man skall göra för att få flera att hörsamma och hjälpa till på arbetsdagarna. Det finns alltid något att göra från att koka kaffe till att göra tunga arbeten. En ny arbetsdag utlystes till den 4 april kl. 09.00. Släkt och vänner är välkomna att hjälpa till också.

§ 11. Övrigt: Ett rullande schema om vem som tar hand om disk och städning efter styrelsemöten bör upprättas. Gun-Britt och Björn föreslås till nästa möte. Ansvarig till att låsa upp och vara sist för att släcka, tillse att inga kranar eller toalettstolar står och rinner och låsa utses för varje evenemang.
Eventuellt kan ett tält lånas in till Loppisen den 18/4 om inte det går att plocka ihop material av de sönderblåsta.
Mixerbordsställningen ute bör rättas till.
Hålen i staketet lagas.
Björn påkallar reparationsbehovet av logerna på scenen, herrtoaletten, luckor till chokladhjul/tombola och korvkiosken. Han får i uppdrag att köpa in det material som behövs till detta.
Mikael meddelar att han hittat Kaj Wengeler som kan tänka sig sköta hemsidan för att få en direktkontakt med ansvarig för bokningarna. Kjell kontaktar Maud för fortsatt samarbete mellan henne och Kaj eller överlämning. Mötet beslutar prova om det underlättar för ansvarig att finnas på orten. Maud har gjort ett stort jobb med hemsidan vilket mötet uttrycker sin tacksamhet för.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-04-04

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic,  Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Peter Danielsson
Suppl:  Lars-Erik Fritioff, Mikael Wängkvist, Monika Jacobsen, Håkan Lindgren
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Ulrika Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Godkändes med tillägg under § 11 : ”Mikael meddelar att han hittat Kaj Wengeler som kan tänka sig sköta hemsidan för att få en direktkontakt med ansvarig för bokningarna. Kjell kontaktar Maud för fortsatt samarbete mellan henne och Kaj eller överlämning. Mötet beslutar prova om det underlättar för ansvarig att finnas på orten. Maud har gjort ett stort jobb med hemsidan vilket mötet uttrycker sin tacksamhet för.”
Ändring av felaktigt angivet datum loppis juni som skall vara 27e juni, under § 8

§ 5. Ekonomi:
Behållningen i kassan är för närvarande 110 500:-
Loppis i mars gav ett överskott på ca 26 000 och discot ca 7 000

§ 6. Skrivelser: Inga inkomna

§ 7. Rapporter:
Kaj Wengeler ansvarar för hemsidan och har lagt upp denna efter Mauds concept och fyller ut den efter uppgifter från bokningsansvariga och övriga i styrelsen.

Ett nytt tält, som ersätter det som blåste sönder i höstas, är beställt hos Harald Nyborg för 5 900:-

Kommunens bidrag på 1,2 milj. för utbyggnaden hänger i luften och tas inte upp på nästa kommunfullmäktigemöte. Man undersöker andra lösningar i form av lån från kommunen och Kjell kontaktar Boverket om de kan acceptera en sådan.

En trådlös telefon är inköpt och Relacom har satt upp tråden för den fasta telefonen.
Globerna i hallen går nu att dimma mera.
Några affischer om loppmarknaderna lämnades ut på TUR-mässan.

Ett möte med Alf Olofsson har ägt rum och ett kontrakt upprättas för de tillställningar som anordnas gemensamt och ett annat Kontrakt för de som Alf hyr parken. All servering sköts av parken.

Annonsering: kommer att ske i annonsblad ”STT” med utdelning till alla hushåll i Svenljunga, Tranemo och Mark. Ett erbjudande från Alingsås tidning om annonsering 15 gånger a 720:- för en 100mm annons. Annonsering på Lunarstorm är ett sätt att nå ungdomarna när det är disco. Kostnaden är 2 000 + moms. Alf bekostar halva annonseringskostanden när Scotts och Date spelar.

Inköp för parkens räkning: Beslut att om styrelsemedlemmarna upptäcker något, som kan vara bra att ha i parken när man handlar, så har man delegation upp till 1000:- att inköpa detta. Au beslutar om inköp upp till 10 000. Alla inköp däröver beslutar styrelsen om.
Det finns behov av inköp av 10 extra bord för loppmarknaden. Kjell beställer dessa.


§ 8. Kommande arrangemang: Avslutningsdisco10/6, Insparksdisco 28/8 är planerade utöver de arrangemang som presenterades i förra protokollet.§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Genomgång av personal till Påskaftonen 11/4, loppis 18/4. Lillemor tar fram en lista för att fyllas i av ansvariga för Valborg. Pauli meddelar att han inte kommer på nästa loppis så några måste tillfrågas. Arne, Bernt, Torgir och Lars-Erik föreslogs.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Översyn av behov av arbetsdag innan Valborg efter hand.§ 11. Övrigt:
Håkan framförde att kommunutvecklare Elin Liljebäck önskar närvara på ett styrelsemöte eller på något sätt få bättre kontakt med parken.

Bengt frågar sin dotter Lina om hon kan åta sig att fotografera på danser och disco som sedan kan läggas ut på hemsidan.

Mötet beslutade att en byggfond skall inrättas och 10 000:- av överskottet från loppmarknaderna skall sättas av till denna varje gång.

En lista på ”gästarbetare” som finns i entrén är önskvärd för att lättare veta vilka som skall komma in gratis. Någon form av legitimation diskuterades.

Räkneverket bör vara installerat före Valborg.

Skogen som tagits ner är levererad till Molla sågverk. Intäkterna från denna delas med 1/3 till Lars-Erik, 1/3 till Pauli och Hans som ersättning för omkostnader av maskiner och bränslekostnader m.m. Parken behåller 1/3. Pauli deltar ej i beslutet.§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-05-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic,  Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Mikael Wängkvist,
Suppl:  Håkan Lindgren
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare: Bengt Nicander


§ 4. Genomgång av förra protokollet: Fastställdes med tillägg i § 11  sista stycket ang. skogen. ”Pauli deltar ej i beslutet.”§ 5. Ekonomi: Kassör Gun-Britt Resultatrapport 090401 – 090506 och en Balansrapport 090101 – 090506 där resultatet ligger på 38 929,99. Tillgångarna i kassa och check är 140 635,17.
Loppisen inbringade 31.767, Valborg 108.000 brutto. Från detta räknas kostnader för orkester, disco, STIM-avgifter vakter m.m. En ny kassa-apparat är inköpt.§ 6. Skrivelser: Inga skrivelser förutom de mail som inkommit på herrljungaparken@hotmail.com§ 7. Rapporter: Nya regler för alkoholservering. Nästa år krävs en ny kassaapparat varför Kjell redan nu inköpt en godkänd.
Kjell rapporterar från Folkets Hus och Parker (FHP) mötet. Herrljunga är inte representerat i styrelsen. En motion finns om att varje park skall vara representerad i styrelsen i framtiden. Dessutom önskas att valberedningens förslag skall skickas ut minst en vecka i förväg.
Det framfördes klagomål från en deltagare om Herrljungaparkens samarbete med Alf Olofsson. En skrivelse skall skickas angående detta som Kjell författar.
En förfrågan från ”Lets Dance” och Spotnics, Ove Thörnkvist m.fl om arrangemang i Juli har inkommit men Kjell avböjde med hänsyn till att vi skall orka med arrangemangen som vi redan bokat.
Eftersom fullmäktige gett klartecken till lån/bidrag till utbyggnad lämnar Kjell in en ny ansökan till Boverket om bidrag för utbyggnad nästa år. En ny offert skall begäras in.
Kommunen kallar till möte 15/5 angående avslutningsdisco den 10/6. Man har en önskan om att det skall arrangeras helt drogfritt. Kjell och Lillemor deltar.
Ett tips om var man kan hitta information om dansintresse på nätet är: styrdans.com och dansmaffian.s
Mevlida kommer att vara bortrest 19/6 – 6/8 Då behöver någon annan ta över korvkiosken. Britt-Marie har sagt att hon kan hjälpa till ibland.
Klagomål om störande basljud från discot har inkommit från en nyinflyttad person på Gärdesgatan. Hon önskade att man sätter upp ett bullerplank.
27/5 framfördes barnteatern ”Hitta Hem” för ett 50-tal barn


§ 8. Kommande arrangemang:
20/5 har AXET avslutning
6/6 sommarfestival med 4 band 20-02 disco Nord inne på dansbanan. 120:- entré för alla 6 vakter
8/8 Altorps nior har friluftsdag. Lars-Erik ordnar med luftgevärskytte och Pauli med vollyboll
10/6 avslutningsdisco, 21-01, ingen servering, bara korvkiosk. 80:- före 22.00 100.- efter 4 vakter
13/6 Scotts + disco  21.00 – 02.00 musiken börjar 22.00 100:- under 18 150:- över 6 vakter
nya arrangemang:
19/8 PRO uppstart
29/8 Hjulmarknad/Lions/Schytts välgörenhetsgala
19/9 Bröllopsfest Gustav Markkula
22/9 Barnföreställning Filiokus
23-24/10 Försäljning av barnkläder
2/12 Barnföreställning Askungen

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Lillemor skickar SMS för att få in nytt folk som kan hjälpa till. 13/6 behövs alla. Vakter på staketet.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Stort behov av gräsklippning och översyn av staketet. Pauli ordnar med nya spotlights vid skjutbanan. Dansbanan/loger städas. Nya gångjärn på toalettdörrarna på herrtoaletten.  § 11. Övrigt: Ett förslag för att få ut information genom att besökare får lämna mail adress och mobilnummer.
Ett förslag på jackor för parkvärdar finns på Garderob.
En gästlista skall finnas vid entrén där ALLA gäster skall gå igenom.
Nya stämplar är beställda vilket är bättre än band.
Vid evenemang träffas ALLA som skall jobba en timma innan parken öppnar.
All alkoholservering SKALL avslutas en halvtimma innan parken stänger.
Ett förslag uppkom att parken skall anordna tillställningar med storbilds-TV vid t.ex. sportevenemang eller Eurovisions-schlager-festival m.m.
Mikael undrar vad parken kan göra på cykel-festen 31/7 Bodar sätts upp på järnvägsplatsen som symboliserar parken. Ev. sälja våfflor och kaffe, chokladhjul, pilkastning.
Hjulmarknaden 29/8 planerar Lions en välgörenhetsgala där parken står för serveringen.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-06-22

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Jan Olsson,
Suppl:  Rose-Marie Svensson, Peter Danielsson, Mikael Wängkvist, Håkan Lindgren
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson


§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet.§ 5. Ekonomi: Gun-Britt redovisar muntligen att det finns ca 130 000:- i kassan samt 30 000 på byggkontot. Varje månad förs 10 000:- över till byggkontot.
Intäkterna har varit goda med överskott både på Arvingarna- och Scotts-danserna. Ca 3 500:- på Arvingarna och 25 000:- på Scotts samt intäkterna från serveringen.§ 6. Skrivelser: Kjell presenterar protokollet från fullmäktige 090512 där beslut fattades om bidrag till Folk Parken för utbyggnad av kök, toaletter och garderob m.m. Bil. 1
De nya frikorten för studiebesök i andra parker, anslutna till FHP, har kommit och delas ut  (se www.fhp.se, våra medlemmar, medlemsförteckning).
Inbjudan till information angående det nya kassaapparaterna, med direktkoppling till Skatteverket, i Vara 24/6 14.30. Lillemor deltar från Hfp. Gert Karlsson från FHP uppvaktar myndigheterna om önskan om befrielse för ideella organisationer där det inte finns någon privat vinning.§ 7. Rapporter: Avslutningsdiscot blev en rejäl förlust för parken med endast 90 betalande. Detta på grund av att KomLossProjektet krävde att det skulle vara helt ”drogfritt” och att alla var tvungna att blåsa. Det värsta var dock att ungdomarna drog ut ur parken och därmed helt utan kontroll förvuxna. Åsikter framfördes att behandlingen var kränkande för ungdomarna och att vuxna aldrig skulle tolerera en sådan behandling. Parkens policy är att det är bättre att alla kommer in i parken för att man där har tillsyn av ungdomarna och kan kalla på föräldrar om så behövs. Kjell gör en skrivning till kommunen för ersättning av förlusten och framför våra åsikter.


§ 8. Kommande arrangemang: Loppis 27/6, Mat Bergman/Jontez 4/7, Loppis 18/7 samt Streaplers, Cykelfesten 31/7 på järnvägsplatsen, Loppis 15/8 samt Björn Rosenström


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Var och en ansvarar för ansvarsområden.
Ett behov finns att hitta några som kan ansvara för att parkering och övrigt runt parken städas direkt efter arrangemanget.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Toalettdörrarna på herrarnas måste lagas, logerna på stora scenen ställas i ordning.  Björn och Mikael börjar med detta på torsdag.


§ 11. Övrigt: Stämplarna som köpts in höll inte den kvalité som beställts. Kjell har försökt lämna tillbaka dem men leverantören menar att det inte är något fel på dem. Kjell hade påtalat att de skulle vara beständiga vid stämpling på hud. Så är inte fallet. Han gör ett nytt försök att få pengarna tillbaka.
Jackor är framtagna för parkens räkning men det blir en alltför stor kostnad varför man beslöt avvakta. Kjell undersöker ett västalternativ. Lillemor föreslår röd kepsar/solskärmar med text ”PARKVÄRD”.
Gästlistan skall bara uppta namn på närmaste familj. Tar man med någon annan kan man be dem jobba någon/några timmar.
Pauli tar ner vollyboll-nätet inför loppisen.
Planer på att servera våfflor, kaffe, cider på Cykelfesten 31/7 Dessutom chokladhjul om det går att få fram ett mindre hjul till dess. Vem jobbar med detta?


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-08-09

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg,  Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Rose-Marie Svensson,
Suppl:  Lars-Erik Fritioff, Mikael Wängkvist, Monika Jacobsen,
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare: Lars-Erik


§ 4. Genomgång av förra protokollet: Ok enligt utskickat förslag


§ 5. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin fram till och med juli månad.  Intäkterna har under juli månad bokförts 121 781:- samt kommunalt bidrag på 14 000:-. Kostnaderna för juli café 28 863:- och övriga kostnader som orkestrar vakter annonser m.m. 71 570:- bankkostnad 276;- ger ett resultat på +  35 071:-  I kassan 30 juli finns bokfört likvida medel på 201 380:- enligt balansrapporten. Skulderna uppgick vid samma tillfälle till 351 500:- så ännu är inte parken i balans. Dock har parken tillgångar i värdet på mark och byggnader beräknat till 4 000 000:-
Mats Bergmans gick jämnt upp. Streaplers gick med ett litet underskott som förhoppningsvis täcks av försäljningen i serveringen. Det var liten försäljning på ”Cykelfesten” vilket innebar en liten förlust. Loppisen inbringade ca 30 000 som stadiga intäkter.


§ 6. Skrivelser:
Kommunen har beräknat kostnaden för iordningställande av ytterligare en parkering till 986 000:-. Det finns inga pengar till detta men man tar upp detta i nästa budget.
Kommunen har genom beslut 2009-05-14 i Tekniska nämnden godkänt att Folkets Park tillåts disponera markområdet nordost om entrén och tillåta att staketet flyttas ut längs cykelbanan. Ett markavtal skall tecknas.
En förfrågan har inkommit om att arrangera en tillställning med Johan Palm. Tyvärr är det förenat med alltför stora kostnader varför parken inte anser sig ha råd att ta denna risk.


§ 7. Rapporter:
Mikael redogjorde för hans och Björns försök att undersöka och åtgärda läckaget i taket på stora scenen. Tyvärr gick det inte att utföra på planerad dag eftersom det regnade alltför mycket. De kommer att göra ett nytt försök vid lämplig tidpunkt.
Cykelfesten blev inte den fest man hoppats  på för Herrljungas del. Förmodligen beroende på väder och att Vårgårda hade bättre dragplåster.
Pauli meddelar att trimmern åter fungerar.


§ 8. Kommande arrangemang:
15/8              Loppis
15/8              Björn Rosenström
19/8              PRO uppstart
21/8              Insparksdisco
29/8              Lions välgörenhetsgala Schytts, disco m.m.
5/9                Strängbetong 80-år
12/9              Date + Sannex
19/9              Bröllopsfest Gustav Markkula 
22/9              Barnföretällning  Filiokus
26/9              Loppis
10/10            Happy Days ViseVersa
17-18/10       Loppis
21-22/11       Loppis
2/12              Barnföreställning Askungen


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
En genomgång visade att vi behöver få mera folk som vill hjälpa till vid de olika tillställningarna. Det har klarat sig hittills men det är besvärligt att kunna ha alla platser i gång.
Ulrika erbjuder sig att försöka med försäljning av hamburgare på Rosenström-tillställningen. Hon lånar ut sin grill denna gången och faller det väl ut bör parken köpa in en egen grill.
Bengt och Eddy, med hjälp av utvalda, ser till att borden kommer på plats inför loppisen.
Staketet vaktas av ungdomarna.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
En arbetsdag den 5 september skall påkallas.
Riset skall dras ihop i högar vid järnvägen så att arbetscenter kan köra bort det för flisning.
Parkeringen skall snyggas till genom att buskar röjs. Barriärerna på parkeringen rättas till och sätts så att buskörning med bilar förhindras.
Stuprännor och tak städas av. Trasiga lampor byts och nya lampslingor sätts upp.
Golfbanorna skall rivas upp och forslas bort.
Allt skräp som skall till återvinningsstationen läggs i sorterade högar för bortforsling.


§ 11. Övrigt:
Alf Persson i Alingsåsparken har hastigt avlidit. Gun-Britt representerar parken vid begravningen.
Lilla gräsklipparen behöver lagas och Pauli ombesörjer detta.
Mikael, Monica och Björn undersöker om det är möjligt att iordningställa ett permanent disco på stora scenen.


§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-09-24

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Bengt Nicander, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa,  från § 4Rose-Marie Svensson, Mikael Wängkvist
Suppl:  tjg t.o.m. § 3  Monika Jacobsen
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Monica Jacobsen

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Protokollet godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: Kjell redovisade de sist förekomna ekonomiska transaktionerna eftersom kassören ej var närvarande.
Vid Björn Rosenström-tillställningen, inbringade serveringen 45 000:- och entréintäkter 10 000:-
Vid Lions välgörenhetsgala sålde serveringen för 30 000:-
Vid Strängbetongs fest sålde serveringen för 36 300:- samt 11 000:- andra intäkter
Axet har betalt hyra för Stuffastarten
Date gav en liten förlust
Kommunen betalade 4 000 :- för tre dagars hyra och har betalt 5 200 som förlust för avslutningsdiscot.
Insparksdiscot gav ett netto på ca 6000:-
Markkulas bröllopsfest avlöpte till allas belåtenhet
Till barnteatern kom 40 barn

§ 6. Skrivelser:
Inbjudan från FHP Parkerna i Väst till Sundspärlan i Helsingborg 13-14/11
Inbjudan från FHP centralt till olika platser. Bengt får dessa papper
Teater av Lars Norén - inget intresse


§ 7. Rapporter: 100 hopfällbara stolar är inköpta för 4 800:-
Gasolgrill inköpt för 1 050:- med koppling. Pauli har en gastub som han ev. kan sälja.
FON - Föreningen Offentliga Nöjen har hört av sig för samarbete nästa år
Mikael undersöker möjligheten att boka Dansbandskalasets turé
Utfyllning av området mellan parkeringen och minigolfen pågår.
Kjell jobbar med ansökan hos Boverket om utbyggnaden. Vissa ändringar av ritningarna för att få ner kostnaden så att den överensstämmer med bidragen.


§ 8. Kommande arrangemang:
1/10              FHP möte för ca 10 personer
3/10              Kjell har litet familjekalas
10/10            Happy Days Vise Versa
17-18/10       Loppis
23-24/10       Bytesdag för barnkläder
28-29/10       Försäljninga av kläder Lars Karlsson
21-22/11       Loppis
2/12              Barnföreställning Askungen


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Som vanligt med kök och bord. Bengt tar upp betalning


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Flera gemensamma arbetsdagar behövs men  styrelsen är vid det här lagen ganska sliten. Några mindre grupper tar tag i var sina projekt som t.ex. ombyggnad av scenen.


§ 11. Övrigt:
Kjell undersöker kostnad för framtagning av jacka, väst, solskärm. Det kostar 400:- att ta fram en mall för tryck.
Förslag om att till våren sätta stängsel från verktygsboden till gamla entrén för att kunna släppa några får som håller borta sly.
Ett tak bakom serveringen för att kunna samla allt som skall förvaras. Lillemor undersöker med Kunskapskällan om möjligheten att få några elever på Byggprogrammet att hjälpa till.
Förslag om att sätta skyltar på kommunens välkomsttavlor när det är arrangemang. Lillemor har kontaktat kommunen som hänvisar till NCC.
Kjell meddelar att om scenen behålls som scen och att man bygger om så att det ibland går att anordna disco där behövs inget bygglov. Det måste ändå godkännas av brandmyndigheterna. Om de stora portana kan sättas på hjul och lätt vikas åt sidan vid fara är det en bra utrymningsväg. Minst två ytterligare utrymningsvägar skall i ordningställas med ramper till dessa. En limbalk skall inköpas för att ersätta nuvarande mellanvägg som är bärande. Beslut fattades att genast påbörja en ombyggnad.
En ledning till de gamla entrébågarna skall grävas ner. Lillemor kontaktat Jörgen Nord för kontroll att det inte ligger andra kablar nedgrävda. Mikael kontaktar en grävare som lägger ner en slang för ledningen.
Ett fast ställe för hamburgerförsäljning efterlystes.
Björn udersöker kostnaden för att byta ut alla kurlörta ljusslingor.
Från och med nästa år kommer bordshyran på loppisen att höjas till 120:-§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-10-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic,  Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Lars-Erik Fritioff, Mikael Wängkvist
Suppl: 
Övriga:

   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare: Bengt Nicander


§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet utan ändringar§ 5. Ekonomi: En Balans och Resultatrapport delgavs styrelsen som visade på att föreningen har en ekonomi i balans om ändå liten kassa. 090930 fanns i balansräkningen 247 836:- varav 60 000:- avsatta till nybyggnationen. Parken har skulder uppgående till 347 000:-


§ 6. Skrivelser: Inga inkomna skrivelser annat än vad som finns i mailen.§ 7. Rapporter: Vattnet stängs av 12/10 så att inte ledningar fryser sönder. Alla kranar skall stå öppna tills det sätts på igen. Björn tillsammans mer rörmokaren ansvarar för detta.
Rivningen av stora scenen interiört är påbörjat och fortskrider. En tätning av taket kommer att ske. Strömmen till ljusslingorna till toaletterna är bruten.
Kjell har haft ett möte med PROs boulegäng och de kommer att påbörja bygge av boulebanor så snart som möjligt. De har kontaktat kommunen för hjälp med detta.
Lillemor läste upp sitt svar på en insändare där kommunens bidrag till Folkets Park kritiserades.
Ett förslag kom upp om att man kan vända sig till kommunen för att få hjälp av personer med lönebidrag.
Kläder som identifierar medarbetarna i parken skall tas fram. En tunnare jacka, väst, skjorta och en keps eller solskärm med text "PARKVÄRD hfp.nu" i passande storlek. Lillemor ansvarar för detta och kommer med prisuppgift.
Happy Days var en lyckad tillställning med 200 besökare. Baren sålde för 16 000:- och cafét 2 500:-§ 8. Kommande arrangemang:
En dubbelbokning gör att borden inför lopppisen inte kan sättas upp på fredagen. Romerna skall ha ett bröllop på fredag men de ska sätta borden i den ordning som det skall vara efter avslutad fest.
17-18/10       Loppis
23-24/10       Bytesdag för barnkläder
28-29/10       Försäljninga av kläder Lars Karlsson
21-22/11       Loppis
2/12              Barnföreställning Askungen§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Serveringen flyttas ner till scenen och A-G ansvarar för personal. Bengt ansvarar för borden. Lillemor försöker få folk till parkeringen.§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :
Lokalen måste städas mellan evenemangen och golvet oljas. Scenens matta skall rengöras 19/10 med en mattvätt som hyrs från Jockes färg.§ 11. Övrigt: En inventering av larmdosor gjordes men fortfarande finns det några dosor som ingen vet vem som har. Dessa kan enligt Pelle avregistreras och därmed låsas om ingen kan knytas till dem.
Nr 1 Björn, nr 2 Eddy, nr 3 Gun-Britt, nr 4 Kjell, nr 5 "R1" för utlåning, nr 6 ?, Nr 7 "2614" Bengt, nr 8 ?, nr 9 ?, nr 10 Pelle Jonsson, nr 11 Ros.Marie, nr 12 Lillemor, nr 13 Ulrika, nr 14 Anna-Greta, nr 15 Lars-Erik, nr 16 Mikael§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-11-16

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg fr.o.m.  § 5, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Ros-Marie Svensson t.o.m § 4
Suppl:  Ros-Marie Svensson, Lars-Erik Fritioff, Monica Jacobsen fr.o.m. § 5 t.o.m. § 7
Övriga:

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Anna-Greta

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi:
Ordförande presenterade intäkter för uthyrning de senaste månaderna som tillsammans uppgår till 23.020:- 
Enligt balansrapporten från 091030 är tillgångarna förutom fastighetsvärdet 283 687,17 kronor


§ 6. Skrivelser: Inbjudan till Boka i Hallunda 29-30/1 Gun-Britt och Ulrika åker.§ 7. Rapporter:
Kjell rapporterar från Folkparker i Västs besök i Helsingborg. Där diskuterades bl.a. prissättning vid uthyrning av parkerna. Det ges bidrag till aktiviteter som görs i samarbete med andra aktörer. Ex, utbildningar som "Livssmedelshantering" "Brand" "Första hjälpen" , Musikskolan, Teater o dansföreställningar, utställningar, cirklar, närradio m.m.
Man önskar få in information om andelen besökande män vid kulturevenemang för att kunna stimulera en jämnare könsfördelning då kvinnor idag är kraftigt överrrpresenterade.
Ett stort antal föreställningar kan bokas där det finns möjlighet till förlustbidrag om så blir fallet. Exempel på föreställningar är; Pettson och Findus, Kompis Bolaget, "Elvis", "Roy Orbisson", "Johnny Cash", Odelberg.
Gert lovar hjälpa till med att göra om våra stadgar samt inlösen och återupptagande av försäljning av andelar.
Arbetet med att göra om stora scenen fortskrider men ev. kan man behålla mellanväggen och förstärka denna som bärande konstruktion vilket är billigare än att köpa in en limträbalk. En limträblak skulle kosta runt 10000:-. Minigolfbanorna kan eldas upp i eldgropen bara de blir upplyfta ur marken.


§ 8. Kommande arrangemang:
21-22/11      Loppis
2/12            Barnföreställning Askungen
12/12          Lussedisco med Lokala band - samarr. med Tomas Gilbertsson m.fl.


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:
Loppis 21/11 Borden sätts upp efter styrelsemötet. Kjell öppnar och stänger lördag och Eddy stänger på söndagen.
2/12   Barnföreställning Askungen - Ulrika och Gun-Britt ansvarar
12/12 Lussedisco Entré G-B, Björn, Servering A-G, Mevlida, m.fl. Garderob ?
Pub -  ? Bengt kommer senare. Staket sätts upp som avgränsning.
6 vakter. Parkens staket behöver bevakning.§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. :§ 11. Övrigt: Anna-Greta kommer att få praktikplats i parken från april. Arne Karlsson kommer att hjälpa till. Förhoppningsvis kommer PRO att komma igång med bygget av boule-banorna till våren.
Hyran vid olika tillfällen diskuterades och AU kommer att se över dessa inför årsmötet.
Ett förslag på nästa års loppisdagar delades ut. Nya tider för besökare föreslogs till 9 - 13
Pauli ordnar med ytterligare tre vagnar för extrastolarna som ska förvaras under scenen.
Lillemor har ännu inte hittat några lämpliga jackor/västar/skärmmössor
Diskussion om ersättning för resor till och från parken på parkens uppdrag. Flera av styrelsen och övriga medhjälpare  bor utanför tätorten och åsikter framlades att dessa skall få ersättning när de kommer till parken för att arbeta. AU kommer att sammanställa mera detaljerade riktlinjer för detta.
Ingen vet något om vart Kullings pappersskärare tagit vägen.
Årsmötet föreslogs bli den 22/2 kl 18.00 och Harry Nilsson skall tillfrågas om han kan vara ordförande.
Extra styrelsemöte 8/2 17.30 inför årsmötet
Björn meddelar ordföranden vilka personer från andelsägarna som kommer att ingå i valberedningen.
Lars-Erik erbjöd sig att ta ner granar som kan säljas som utegranar på loppisen.
Lillemor önskade köpa kärran till gräsklipparen för 1 000:- men Björn och Pauli avslog detta då de anser att den används i parken.
En gemensam träff för alla som jobbat i parken under året blir den 18 december kl. 19.00. Mat beställs från Trollabo Golfrestaurang och Anna-Greta, Bengt m.fl. bildar festkommitté ordnar med inbjudan. § 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2010-02 -08 

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic,  Eddy Persson, Björn Olofsson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : 
Suppl:  Pauli Asunmaa, Jan Olsson, Ros-Marie Svensson,  Lars-Erik Fritioff
Övriga:
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Fast dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Eddy Persson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkänndes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: 100203 fanns utöver fastighetsvärdet 249 256,60 i tillgångar. Utbetalningar har därefter gjorts på 58 246.00 för skatt, arbetsgivaravgifter,styrelseomkostnader, el, reparationskostnader och amortering. Under december oxch januari är verksamheten blygsam varför intäkterna är små men stora släpande utbetalningar är gjorda.

§ 6. Skrivelser: Skrivelse från Carina Svensson, Herrljunga Arkivförening ang. uppgifteer om föreningen. Man efterfrågar 1. Arkivansvarig - Lillemor 2. Kassör - Mikael 3. 2 ombud - Kjell o Lillemor 4. epostadress - herrljungaparken@hotmail.com
Ordförande presenterar olika inbjudan till traffar från Folkan, Musik i Väst, Leader 7-härad m.fl. Dessa inbjudningar finns i facket i logen.

§ 7. Rapporter:Hembygdsföreningen har överlämnat protokoll m.m. från 1931 då parken bildades och några år framåt.
Kronans möbelauktin genomfördes med gott omdöme om parken och det trevliga mottagandet, trots snö.
Kjell har skottat taket mellan skjutbanan och pilkastningen där det samlas mycket snö från två håll.
Det har framkommit att det nyinköpta militär-nätet skall man vara mycket försiktig med eftersom det ärinpregnerat med ett medel som kan vara canserframkallande. Man bör använda handskar när man hanterar det och undvika att besökarna tar i det.
Handlingar om ansökan om bidrag hos Boverket för utbyggnaden är inskickade.
Hfp har lämnat en motion till Folkparkerna i Väst om att valberedningens förslag skall skickas ut till medlemmarna minst 2 veckor före årsmötet.
Bengt och Kjell rapporterar från årets nöjes-mässa till Kiel. Det har varit problem med att inbjudan till
hfp har förkommit varför det åter blev förvirring om deltagandet från styrelsen. Nästa års inbjudan kommer att adresseras till Bengt. På novembermötet skall förfrågan tas upp om vilka som är intresserade.
Kjell har träffat Alf Olofsson för en genomgång av 2009 års samarbete vilket alla ser som mycket gott.

§ 8. Kommande arrangemang: disco fred 19/2 Bengt ansvarar för att öppna och stänga. När det är slut ska lokalen ställas i ordning för loppis. Loppis lördag o söndag.

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: Gun-Britt ansvarar för entrén, Anna-Greta för servering i övrigt hjälper alla till efter förmåga. Det blir en tuff helg.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. : Kallt o snö, Pauli ordnar skottning.

§ 11. Övrigt: Kommande årsmöte behandlades och Harry Nilsson har tackat ja som ordförande.
Kökspersonalen ordnar förtäring.
En valberedning utses bestående av Björn (sammank), Britt-Marie Emilsson och Harry Nilsson.
Kjell, Bengt och Lillemor har träffats för att utarbeta ett förslag till taxa vid uthyrning. En höjning för komersiella evenemang och sällskap över 100 personer höjs till 3.500:- och att om man vill ha tillträde dagen innan ska man betala även för denna dag. En depositionsavgift på 3.000:- erläggs och återfås i sin helhet om allt är i sin ordning.
Anna-Greta föreslår att parken anordnar någon form av midsommarfirande, offentligt men med föranmälan. A-G blir sammankallande för en arbetsgrupp för detta.
Anna-Greta föreslår också att man undersöker möjligheten att anordna en hantverksmässa till hösten. Detta kanske i samarbete med Kultur och Hantverksföreningen.
Frågan om reseersättning för resor till och från parken för de, inom och utomstyrelsen, som bor utanför tätorten togs upp. Dessa lägger förutom sin tid och arbete även pengar på resan för att kunna utföra arbetsuppgifter vid olika evenemang, underhållsarbeten, inköp, varumottagning m.m. Mötet var överens om att de resor som sker enligt ovan är på styrelsens uppdrag skall ersättas med 18:-/mil, vilket beslutades. Ett förslag och avslag om att ersätta även resor till styrelsemöten ställdes mot varandra där ordförande fann att förslaget bifölls så att även dessa skall enligt styrelsen ersättas. Kjell reserverar sig skriftligen mot detta beslut.  (Bif. reservation)
Till representant i distriktstyrelsen utsågs Kjell.

§ 12. Mötet avslutas: Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Styrelsemöten verksamhetsåret 2009

Styrelsemöte    Justerare    Justerat   
Årsmöte 23/2    A-G+ Rose-Ma    x   
23 februari     Mevlida    x   
15 mars     Björn    x   
4 april    Ulrika    x   
11 maj    Bengt    x   
22 juni    Björn    x   
juli    Inget möte       
9 augusti    Lars-Erik    x   
24 september    Monica       
11 oktober    Bengt    x   
     16november    Anna-Greta    x   
december    Inget möte       
8 februari    Eddy