PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark den 11 feb 2008 årsmöte
Närvarande: Håkan Lindgren, Kent Johansson, Torgir Andersen, Stig Andersson, Lars-Erik Fritioff, Arne Andersson, Ulrika Johansson, Jan Olsson, Gerd Svensson, Anneli Virta, Lillemor Fritioff, Kjell Olofsson, GunBritt Flogberg, Pauli Asunmaa, Ingemar Johansson, Bernt Wickelgren, Björn Olofsson, Mevlida Huskanovic, Britt-Marie Emilsson, Kenth Hassmer, Eddy Persson, Bengt Nicander, RosMarie Svensson

§1. Mötet öppnas
Ordförande Kjell Olofsson förklarar mötet öppnat.

§2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Jan Olsson.
Till sekreterare valdes Lillemor Fritioff.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Björn Olofsson och Eddy Persson

§3. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4. Godkännande av kallelse till mötet.
Godkändes då kallelse var utannonserat i Knallebladet och Alingsås Tidning samt anslag på ICA och Hemköp, minst åtta dagar innan i enlighet med stadgarna.

§5. Närvarolista och fullmaktsgranskning
Se bif. handl. 4 fullmakter inlämnade. Lo-facken, Arbetarkommunen, Korpen och HSK Friidrott.

§6. Verksamhetsberättelse
Lästes upp och lades till handlingarna. Se bif. handl.

§7. Ekonomisk redovisning
Kassör Gun-Britt Flogberg redovisade bokslutet för 2007 och man konstaterade att trots stigande kostnader är ekonomin i balans. Se bif. balans och
resultatrapport.

§8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. Se bif. handl.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes

§10. Beslut om ersättning för bil, släp och telefon
Beslut att reseersättningen skall förbli 18kr/mil med eller utan släp. Kassörens fasta ersättning för telefonkostnader och reseersättning höjdes till 1000/per år då nuvarande kassör har längre resa. Ordförandens ersättning kvarstår på 1000kr/år.

§11. Beslut om taxa vid uthyrning
Beslut om taxan delegerades till styrelsen.

§12. Val av styrelse
Ordfinarie ledamöter     2 år omval         Gun-Britt Flogberg
                                       2 år omval         Bengt Nicander
                                       2 år omval         Eddy Persson
                                       2 år omval         Mevlida Huskanovic
                                       2 år nyval          Björn Olofsson
                                       1 år nyval          Lillemor Fritioff

Suppleanter                    1 år omval         Pauli Asunmaa
                                       1 år omval         Bernt Wickelgren
                                       1 år nyval          Peter Danielsson
                                       1 år nyval          Annelie Virta
                                       1 år nyval          Ros Marie Svensson
                                       1 år nyval          Anna-Greta Gilbertsson
                                       1 år nyval          Håkan Lindgren
                                       1 år nyval          Ulrika Johansson 


§13. Val av 3 revisorer  och 2 revisorssuppleanter

revisorer                         1 år omval         Kenth Hassmer
                                       1 år omval          Sören Holm
                                       1 år nyval           Lars Erik Fritioff

revisorssuppleanter        1 år  omval         Carla Carli
                                       1 år omval          Jan Olssson
en vakant plats skall väljas under året

§14. Val av ombud till ABF
Valdes Björn Olofsson för året.

§15. Val av valberedning

valberedning       omval                      Annelie Virta
styrelsen utser en person till valberedningen   

§16. Information om verksamheten
Det finns behov av renovering av utescenen. För att spara energi skall Kjell ta fram ett kostnadsförslag på installation av luftvärmeväxlaranläggning. Alf Olofsson har ansökt om ett samarbete med en välkänd artist i Augusti. 12 April Jack Wreswijk. Traditionell Valborg med Zlips och disco. Streaplers. Rockfestival. Folkparkens Dag. Diverse discon. 3 barnteatrar. Samarbete med Kullings, Kyrkan och Vise Versa är några av planerna för kommande året samt de månatliga loppmarknaderna. Håkan ifrågasätter om 14e Juni är ett lämpligt datum för Loppmarknad då det är ”Nostalgifestival” i Vårgårda. Maud kommer även fortsättningsvis att hålla i Hemsidan.

§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§18. Avslutning av mötet
Årsmötets ordförande tackade för förtroendet och önskade lycka till för det kommande året.

___________________________          _______________________________
Sekreterare Lillemor Fritioff                  Ordförande Jan Olsson

Justerare Björn Olofsson                          Eddy Persson

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark den 11 feb 2008 styrelsemöte

Närvarande: Bengt Nicander, RosMarie Svensson, Ulrika Svensson, Eddy Persson, Kenth Hassmer, BrittMarie Emilsson, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Ingemar Johansson, Pauli Asunmaa, GunBritt Flogberg, Kjell Olofsson, Annelie Virta, Lillemor Fritioff,

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell Olofsson öppnade mötet. Mötesschema för året delgavs de ledamöter som inte fått det skickat per mail.

§ 2. Val av sekreterare för mötet
Lillemor Fritioff

§ 3. Val av justerare
Björn Olofsson

§ 4. Skrivelse från revisorerna
Revisor Kenth Hassmer delgav styrelsen en skrivelse från revisorerna där de påpekar att vissa kvitton saknar F-skattesedel, namn och personnummer. Detta kan vid eventuell kontroll tolkas som att parken betalar ”svart” vilket inte är godtagbart. De uppmanar styrelsen att tillse att detta påförs vid utbetalningar. I annat fall kan de ej kvarstå som revisorer.

§ 5.  Konstutiering
Till kassör valdes GunBritt Flogberg 2 år
Till sekreterare  Lillemor Fritioff 1 år

§ 6. Kommande arrangemang
En genomgång av vilka som kan vara med på loppmarknaden 16/17 februari och vilka förberedelser som görs under veckan.

§ 7. Renoveringsbehov
En genomgång av vad som är överhängande vad gäller renoveringar. Scenväggen skall målas. Utescenens tak repareras. Nya hjul på bordsvagnarna. Stolar skall limmas och bord repareras. Man kunde dock inte enas om vilka ”arbetsdagar” som var lämpliga inom den närmaste tiden varför man avvaktar till efter nästa styrelsemöte.

§ 8. Investering i luftvärmeväxlare
Lennart Dalenhag har lämnat en offert vilken Kjell presenterar för styrelsen nästa möte.

§ 9. Övrigt
BrittMarie påpekade vikten av att de som hyr parken tar sitt ansvar för att det är ordentligt städat efter. Rutiner och hyreskontrakt bör utarbetas ordentligt i samband med hyressättning.

§10. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Protokoll styrelsen Herrljunga Folkpark 2008 03 09

Närvarande. Kjell O, Gun-Britt F, Ingemar J, Bengt N, Mevlida H, Eddy P, Britt-Marie E, Björn O,           
                       Suppl. Bernt W. Pauli A. Ros-Marie S. Håkan L.
1.     Ordf. öppnade mötet och hälsade välkommen.
2.     Dagordningen godkändes.
3.     Då ingen ville vara sekreterare tog ordf. Kjell på sig att skriva protokollet.
4.     Till justerare valdes Ulrika Johansson.
5.     Till att teckna föreningens firma var och en för sig valdes Kjell Olofsson och Gun-Britt Flogberg.
6.     Till Arbetsutskott valdes  Kjell, Gun-Britt, Lillemor och Bengt-
7.     Beloppet till AU:s förfogande för inköp etc beslutades till max. 5000 kr.
8.     Ansvarsområden.
       a)  Fastighetsgrupp: Ingemar J. Björn O. Pauli A. Bernt W.
      b)   Teater:  Gun-Britt F.
     c)   Entre:  Gun-Britt F. Lillemor F. Björn O.
     d)  Servering:  Britt-Marie E. Ros-Marie S. Anna-Greta Gilbertsson
     e)  Alkoholservering:  Kjell O.
     f)   Hemsida:  Maud O.
     g)  Korvkiosk:  Mevlida H.
     h)  Skjutbana:  Eddy P.
     j)   Garderob, kiosker:  Annelie V. Ulrika J.
    k)   Loppmarknad:  Bokning: Maud O. Maud har senare avsagt sig uppdraget.
                                      Annons: Kjell O.
                                      Marknaden: Kjell O.
    l)  Bokning:  Undertecknad föreslår sig själv och Bengt föreslår Britt-Marie. Beslut om båda.
    m) Arrangemang: Bengt N.
    n)  Marknadsgrupp: Kjell O. Lillemor F. Bengt N.
   o)  Inköp:  Kjell O. Gun-Britt F. Björn O.
   p)  Myndighetskontakt: Kjell O.
9.   Ekonomi. Hyra för Parken diskuterades. Bengt föreslog 2500 kr. för dom som tar entre eller avgift  av     deltagarna och 1500 för övriga. Britt-Marie föreslår 500 kr. för köket. Detta beslutas.
    Kjell föreslog inköp av kompostkärl för att slippa den dyra containern. Bengt menade att det blir samma personer som får sköta transporterna till sopstationen. Frågan bordlades.
Kjell tog upp frågan om inköp av luftvärmepump och visade offert från Dalex HB. Dalex kallas till möte med fastighetsgruppen.
10.  Rapporter, skrivelser. Kallelse till distriktsårsmötet 12 april har kommit. Björn O. och Kjell O. deltar-
11.  Kommande arrangemang. Loppis 15, 16 mars gicks igenom.  Jack Vreeswijk kommer 12 april kl. 16:00. Björn Rosenström uppträder i Parken 16 augusti. Alf Olofsson står som arrangör. Sommarfestival 6-7 juni.
12.  Övrigt. Beslut att vi skall anlita ett nytt vaktbolag.
       Kjell O. avsäger sig uppdraget som bokningsansvarig då han anser att det inte fungerar med två som skall sköta detta.
13.  Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet                             Justerat

Kjell Olofsson                               Ulrika Johansson

Tillägg.  Efter mötet vägrar Britt- Marie ta hand om bokningen. Undertecknad har kvar det till nästa möte då nytt beslut tas.
Kjell Olofsson                                 


PROTOKOLL styrelsemöte
Herrljunga Folkpark den 15 april 2008

Närvarande:
Ordinarie:Bengt Nicander, Björn Olofsson, Ingemar Johansson, Kjell Olofsson, Lillemor Fritioff,
Tjg suppl: Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren, Anneli Virta, Anna-Greta Gilbertsson,
Suppleanter: Håkan Lindgren,  Ulrika Johansson

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell Olofsson  hälsar välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 3. Val av justerare
Ingemar Johansson

§ 4. Förra protokollet
Protokollet från 080309 gicks igenom och godkändes med följande ändringar:
Under § 8 k ansvarar Lisbeth Aleryd tills vidare tillsammans med Kjell för bokningar av bord på loppmarknaden.
Mevlida skall tillfrågas om hon kan ansvara för att toaletterna blir städade och i ordningställda inför arrangemangen.
Under § 9 Ekonomi, diskuterades åter hyran för parken. Ett behov föreligger för en flexibel hyressättning vid hyra av del av dag och mindre arrangemang. Kjell ansvarar för förhandling med t.ex. dagbarnvårdarna som tidigare betalt 500:- för tre timmar. Även Axet har för återkommande arrangemang en särskild hyra. Kjell utarbetar ett kontrakt.
I uthyrningen skall, vid tveksamma fall, en depositionsavgift om 1000:- erläggas i samband med betalning i förskott som återfås vid besiktning. En skärpning vid besiktning behövs genom att någon köksansvarig skall närvara.
Vid uthyrning för kommersiell verksamhet kan hyran sänkas från 2 500.- till 1500:- om Parken har baren öppen. Garderoben skall alltid skötas av parken om man tar garderobsavgift.
Undantag har dock gjorts för tillställningen 31a maj.

§ 5. Ekonomi
Kjell redogjorde för ekonomin där kassan för tillfället innehåller strax över 40 000:-. Önskemål framfördes om månatlig redovisning om ekonomiska läget.
Senaste loppmarknaden gav ca 32 000 i intäkter.
Jack Wreesvik innebar förlust som dock täcks av förlustbidrag från FHP.
Swedbank erbjuder ett e-bokföringsprogram till en kostnad om 250:-/mån och konsultarvode för inkörning på 2000:-
Gunbritt har nu Internetuppkoppling och skall framöver betala via nätet.

§ 6. Rapporter och skrivelser
Kjell redogjorde för årsmötet i FHP i Trollhättan 080412. Han konstaterade att Fåglaviksparken har två suppleanter i styrelsen medan HFP inte har någon. Men ser det dock inte som något problem då FHP översänder protokollen.
2010 skall en rapport inlämnas om tillgängligheten för rörelsehindrade. I HFP är den god men en grävskada i asfalten till toaletterna skall lagas.
En teater som kan vara intressant ”Plocka potäter i kostym” kommer till hösten.
En skrivelse om teater i Malmö lades till handlingarna.

§ 7. Luftvärmepump m.m.
Björn, Pauli, Ingemar och Kjell har träffat Lennart Dalenhag som saluför en Luftvärmeanläggning för 29 000:- + installatilnskostnad.
Kjell får i uppdrag att meddela att parkens ekonomi för närvarande inte tillåter inköp men ber att få återkomma senare.
Ett kompostkärl  á ca 1200:- skall inköpas för att sortera parkens avfall så gott det går. Containern blir kvar tills vidare så får man se om den går att avveckla. Den kostar 500:-/mån samt ca 3 000:- per tömning.
Bord som beställts på Harald Nyborg blev rest-noterade och ersättningsborden höll inte tillfredställande kvalité varför 50 andra bord á 500:- beställts från Norrköping. Kjell undersöker om Sanfridssons kan sköta frakten.

§ 8. Arbetsdag
Lördag 26 april kl 09.00 anmodas så många som möjligt komma. I samband med arbetsdagen planeras Valborgsmässoaftonens bemanning.
Fönster tvättas, lokaler städas, Cafét spolas, gångar och gräsmattor krattas, rabatt rensas, blommor planteras m.m.

§ 9. Kommande arrangemang
1a maj skall Arbetarekommunen avsluta Första Maj-tåget med möte i Parken.
8e maj start för ”trivseldanser” 18.30 – 22.00 90:-  entré inkl fika
9e maj skall Axet hyra parken.
17e maj loppmarknad och därefter ”Rockabilly”
31a maj ordnar Cissi Domeji en Canser-gala med Schytts orkester. Parken har barförsäljning.
3e juni Dagbarnen
7e juni Festival
28e juni Loppmarknad
19e juli loppmarknad och därefter uthyrt till Lillemor o Anna-Greta
26e juli Kullings MS
14e augusti Mikael Wängqvist ”Bästa Showen”
16e aug Loppmarknad och därefter Björn Rosenström i samarbete med Alf Olofsson
12e sept Axet
13e sept Bröllop
§ 10. Bokningsansvarig
Kjell ansvarar för bokningar och kontrollbesiktning utförs tillsammans med respektive ansvarig för kök respektive övriga lokaler.
§ 11. Övrigt
Ett byte av vaktbolag är aktuellt till Alingsås Vaktförening.
Tältet skall hyras mot faktura.
Ett draperi till scenen bör sättas upp för att få den mera ombonad. Kjell hör med Vise Versa om deras tyger kan användas hela året.
Nya porten skall vara klar till Kullingstrofén 26e Juli?
En nyckellista skall upprättas.
Två falska larm som ej gått till Björn eller Ingemar. Skall ej betalas för utryckningen.
§ 12. Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar möte


PROTOKOLL styrelsemöte
Herrljunga Folkpark den 11 maj 2008

Närvarande:
Ordinarie: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Britt-Marie Emilsson, Bengt Nicander,  Björn Olofsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl: Bernt Wickelgren, Ros-Marie Svensson, Anneli Virta
Suppleanter: Håkan Lindgren,  Ulrika Johansson

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell Olofsson  hälsar välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§ 3. Val av justerare
Björn Olofsson
§ 4. Förra protokollet
Protokollet från 2008-04-15 gicks igenom och godkändes med följande ändringar:
Grinden skall vara klar till Kullingstrofén 26 Juli samt små justeringar i namn.

§ 5. Ekonomi
Gun-Britt redogjorde för ekonomin där kassan för tillfället innehåller strax över 61 000:-. Önskemål framfördes om månatlig redovisning om ekonomiska läget.
Senaste loppmarknaden gav ca 32’ i intäkter och Valborg strax över 100’. Räkningar för ca 80’ har betalts. Nya entréband är inköpta för ca 4 tusen.
Gunbritt har nu Internetuppkoppling men avvaktar tills vidare med att betala via Internet.

§ 6. Rapporter och skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
En genomgång om vad som var bra och dåligt på Valborg förorsakade livliga diskussioner. Det nya vaktbolaget skötte sig bra. Ett behov om att de som kan komma tidigare för att ställa i ordning de olika lokalerna skall uppmanas att göra detta. Senast 19.00 borde så många som möjligt komma. De som har sina ansvarsoråden skall ta större ansvar för att det finns personal och att allt är i ordning med städning och inköp. En lista med ”bra att tänka på” skall Lillemor upprätta i samråd med varje ansvarsområde.
§ 7. Kommande arrangemang

14e maj Barnteater
17e maj loppmarknad. En genomgång av vilka som kan komma gjordes. Fredag kväll ställ borden upp 18.00.
17e maj kväll startar 19.00 ”Rockabilly”. Rednecks sköter entré, skjutbana, städning, ljud, vakter, chokladhjul.
Om vädret tillåter skall stora scenen huvudsakligen användas. Besked lämnas 14/5.
Parken står för försäljning i köket av kaffe, öl och vin
Ett fyrverkeri skall sökas tillstånd för hos Polisen.

31a maj ordnar Cissi Domeji en Canser-gala med Schytts orkester. Parken har barförsäljning.
3e juni Dagbarnen
7e juni Festival startar 15.00. En entré 120:- då man får gå ut och in under dagen.
§ 8. Övrigt

Staketet tillbaka till Tommy Byggare på måndag.
Under kommande vecka skall stora scenen samt loger ställas i ordning så gott det går.
De nya borden kommer under veckan och skall lastas av.
Köket städas på tisdag.
Kontakt skall tas med Korpen för bortforsling av de gamla golfbanorna som brutits upp.
Ett behov finns för ett permanent discoställe. En plats i skogen där man lägger ut sten eller trädäck behövs. Hårdgöringen med salt är inte miljövänligt. Ett permanent tak med lösa sidor skulle spara mycket pengar i stället för att hyra.
Tunnor eller andra behållare där mjuk-, hård-plast, kartong, metall och papper skall i ställas i ordning för att inte lagras i köket mellan tömningarna.
En nyckellista skall göras. Nya huvudnycklar skall köpas.
Lillemor har några bord som ev. kan bli permanenta serveringsbord.
Inga levande ljus får sättas på borden vid danstillställning.
§ 9.  Nästa möte
Mötet den 9 juni flyttas till 1a Juni 18.30

§ 10. Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar möte

PROTOKOLL
Styrelsemöte Herrljunga Folkpark 20080601

Medverkande:  Ord:  Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Eddy Persson, Björn Olofsson, Britt-Marie Emilsson, Mevlida Huskanovic, Kjell Olofsson
Tjg suppl. : Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren
Suppl: Ulrika Johansson, Anna-Greta Gilbertsson, Håkan Lindgren, Ros-Marie Svensson

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Till sekreterare för mötet valdes Kjell O.

§ 2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes utan tillägg

§ 3. Val av justerare
Britt-Marie Emilsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet
Protokollet genomlästes och godkändes

§ 5. Ekonomi
I kassan finns f.n. 61 000 kr. Fakturan på 27.500 för bord kommer inom kort.

§ 6. Skrivelser
Inga skrivelser fanns att ta upp

§ 7. Rapporter
Vid barnföreställningen 14 Maj var det 79 besökare.
Vid Hjärt o lung-galan den 17 Maj var det ca 500 besökare.
Vid Canser-galan 31 Maj var det ca 300 besökare. Parken skänkte 3110 kr till fonden från försäljningen.
Vid trivseldansen 29 Maj var det endast 50 besökare.
En toalett-stol på damernas läcker. Björn åtgärdar denna.

§ 8. Kommande arrangemang
3 Juni är dagbarnen i Parken
Måndagen 9 Juni önskar en 9:e klass skjuta luftgevär i parken. Kjell frågar Lars-Erik om han kan ordna detta.
Festival 7 Juni 15.00 – 02.00 2 vakter kl 19.00 + 4 kl 21.00.
11 Juni Barnteater
Fritidsgården ordnar disco 12 Juni. Parken har öppet korvkiosk och ev. skjutbana.
28 juni Loppmarknad
19 Juli Loppmarknad därefter uthyrt till Lillemor o Anna-Greta
26 Juli Kullingstrofén Kullings MS
14 Aug Mikael Wängqvist ”Bästa Showen”
16 Aug Loppmarknad därefter Björn Rosenström i samarbete med Alf Olofsson
12 Sept Axet
15 Okt Kullings MS

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
På festivalen jobbar: Mevlida, Anna-Greta, Britt-Marie, Ulrika, Björn, Eddy, Maud + kompis, Gun-Britt, Ros-Marie, Bengt och ev. Pauli


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.
Inget bestämt§ 11. Övrigt
Kjell tar upp på förslag från Lillemor att en stående dagordning införs enl bif förslag. Denna beslutas gälla. Mevlida åker till Bosnien 14 Juni o är borta 2 månader. Förslag uppkommer om att ord. styrelseledamöter bör ha huvudnyckel och larmdosa. Detta beslutades.
Kompostkärlet i köket måste tömmas efter varje tillställning.
Bernt W lämnade ett antal fina saker som är lämpliga lotterivinster.


§ 12. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet


                                   PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2008-08-11

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Britt-Marie Emilsson,  Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren, Ros-Marie Svensson
Suppl: Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson,

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: stående dagordning

§ 3. Val av justerare: Pauli Asunmaa

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Protokollet lästes upp och godkändes i sin helhet

§ 5. Ekonomi: I kassan finns för närvarande 75.360:- Driftbidraget på 17.500:- från kommunen har kommit och ingår i kassan. Kjell meddelar att han prutar på annonseringen. Övriga uppgifter om inkomster och utgifter sedan förra mötet saknas.

§ 6. Skrivelser: En skrivelse från Returpack om att burkarna inte skall tryckas ihop medvetet. Dock kan ”icke returburkar” skickas med.
Inbjudan från FHP på Laholmen i Strömstad  18-19 okt med temat  ”Var finns våra Parker” Program och vilka samarbetspartners som finns. Ingen i styrelsen intresserad.
Reklam från Tonart lämnas till Bengt.
Uppgifter om parkens omsättning för bestämning av avgift till FHP överlämnas till Gun-Britt.


§ 7. Rapporter
Anneli Virta avsäger sig uppdraget som suppleant och valberedning. Därmed är Ulrika ensam ansvarig för garderob, chokladhjul och tombola.
Kjell lämnar åter in ansökan om investeringsbidrag för utbyggnad av hallen till Fritidsnämnden. Förhoppningsvis kvarstår Boverkets möjliga anslag på 50 % av byggkostnaden.
En skrivelse till tekniska nämnden lämnas in med ansökan om utbyggnad av parkeringen. Bil. 1
En skrivelse till Parkens grannar har lämnats med telefonnummer till styrelsen och med en vädjan om samarbete för att stoppa att besökare tar sig in i parken ”fel väg”. Irritation finns över allt spring i deras trädgårdar med söndertrampade blommor m.m. En granne påtalade att de önskar att de stora träden tas bort närmast dem eftersom de stör parabolen och att det blir väldigt mörkt i deras trädgårdar.
En golfbana har avhämtats och parken skall försöka bli av med resterande ev via Blocket
Kontakt har tagits med PRO om att förlägga boule-banorna, som nu finns på rinken, till området där golfbanorna nu finns. Eventuellt kan de klara arbetet med att frakta bort golfbanorna och anlägga boule-banor samt sköta gräsklippningen i området. Styrelsen avvaktar angående detta samarbete.
Ordförande har kontaktat Skattemyndigheten angående fastighetstaxering. Eftersom parken inte har någon anställd lämnas ingen deklaration.
Det är nytt lås till nya stora grinden. Nya nycklar till logerna eftersom de andra försvunnit. Nytt lås på golf-grinden samt till byschan.
Vid larm i parken går larmet till Björn och Ingemar. Detta kan vara problem om de inte är i närheten.
Det kan vara problem med någon larm-dosa som inte fungerar tillfredställande.
Gräsklipparen är lagad för 3 000:-
Överenskommelsen med Alf Olofson är att han hyr parken inkl städning. Alf står för 10 vakter varav parken disponerar 2 vid entrén till puben.
§ 8. Kommande arrangemang
13 Aug.  PRO uppstart
14 Aug. ”Bästa showen” i samarbete med "Nöjeskällan”
16 Aug.  Loppis, därefter Björn Rosengren, disco Nordh i samarbete med Alf Olofsson
5 Sept. Insparksdisco från Åk 7
12 Sept. Axet
27 Sept. Loppis
15 Okt. Kullings MS
18-19 Okt. Loppis
15-16 Nov. Loppis


§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
Loppisen
Serveringen A-G + R-M. B-M förbereder. Korvkiosk Mevlida. Entré G-B
Behövs många till att sätta upp borden och plocka ner dem.
Björn Rosenström
Alf bemannar entrén.
Ordinarie i kök
Bengt fatölspub
Eddy puben
Lena och Barbro garderob
Jonathan med kompisar chokladhjul
Lars-Erik skjutbana
Lillemor rycker in där det behövs.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.
Onsdag 13 Augusti 12.00 träffas så många som möjligt. Städning utescenen. Gräsklippning. m.m.
Diskbänk loge monteras. Taket utescenen sopas. Träd och buskar vid staketet rensas bort.


§ 11. Övrigt
Termosarna är dåliga. Nya ”Påtår” inköps. Mikro till korvkiosken. El-konservöppnare är inköpt.
Avtalet för städmaskinen skall snarast sägas upp. Har hittills kostat 35 750:- Ev. utköp av maskinen eller inköp av en ny/begagnad. Kjell undersöker och G-B tar fram avtalet.
Containern är avvecklad och ett avtal kommer att tecknas med Ragnsells om ”ring-hämtning”. Nya tunnor skall levereras i fraktionerna metall, glas färgat/ofärgat, kartong/wellpapp, brännbart. Mjukplast, hårdplast och papper går i samma och kallas brännbart.
Kjell undersöker kostnad för en luftvärmepump till nästa möte
Ett avtal måste finnas med vid uthyrning om ersättning för skador på lokal och inventarier.


§ 12. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötetPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2008-09-14

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Gun-Britt Flogberg, Britt-Marie Emilsson,  Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Suppl:  Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren
Suppl:  Ros-Marie Svensson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson,,

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Stående dagordning med tillägg för punkt 3b

§ 3a. Val av justerare:  Björn Olofsson

§ 3b. Nyckellista:  En nyckellista skall utarbetas. Finns en mall men färdigställs då samtliga fått nya nycklar. Alla i styrelsen skall efter behov få en huvudnyckel inkl. suppleanter. Låset på kasunen byts ut och innehas av Kjell, Bengt och Britt-Marie. Huvudnyckeln skall gå till el-skåpet på stora scenen.

§ 4. Genomgång av förra protokollet: lästes upp och godkändes med ändring § 7
Eventuellt kan de klara arbetet med att frakta bort golfbanorna och anlägga boule-banor samt sköta gräsklippningen i området. Styrelsen avvaktar angående detta samarbete.
Ordförande har kontaktat Skattemyndigheten angående fastighetstaxering. Eftersom parken inte har någon anställd lämnas ingen deklaration.


§ 5. Ekonomi:
Kassören lämnade en detaljerad redogörelse för inkomster och utgifter för augusti som redovisade en vinst på 76 311:- . Kassabalansen var 080831 121 885,10


§ 6. Skrivelser: Skrivelser från Folkteatern angående teaterutbudet.
Larmrapport från Falbygdens Bevakning om en utryckning förorsakad av att en person, från HSK orientering, gått in i köket och oavsiktligt startat larmet. Inget larm gick dock vidare till varken Björn eller Ingemar. Trots försök från Hans att stoppa utryckningen åkte de ut då Hans inte kunde koden för att stoppa väktarna och att Kjell inte gick att nå.
Larmet går först till larmcentralen ”Riksettan” där man lämnar en kod för att stoppa larmet.


§ 7. Rapporter Ytterligare reparation på 2 000:- hos Rörab för gräsklipparen.
Kvällen med Björn Rosenström var något stökig men polisens inre befäl har enligt AT uttryckt att det var många fulla ”enligt rykten”. Kjell ansåg att det var mycket olämpligt och han har för avsikt att ta kontakt med polisen och påpeka detta.
Arne Mjörnestrand har önskemål om att Lyran får spela under Loppisen i Oktober. Detta tillmötesgås men det finns ingen plats inomhus.
Kjell har blivit tillfrågad om att hålla ett föredrag om parken under Arkivens Dag.
Loppis i september är fullbokad. Lördagen i Oktober fullbokad liksom lördagen i November.
Elverket har ordnat med fast inkoppling av belysningen i skogen bakom stora scenen och till toaletterna.
Svantesson har lagat en toalettstol på damernas och monterat in diskbänken i högra logen.
De trasiga borden är lagade.
En dörrmatta till stora hallen om 16 meter är inköpt.
Harald Nyborg har åter hopfällbara Plastbord á 475:- o mötet beslutade köpa in 10 st.
Nya vred till luckorna under scenen. Väggen på herrtoaletten är söndersparkad.
Återvinningen är på plats och skall märkas upp.


§ 8. Kommande arrangemang:
13-14/9 Kronans Auktionsverk
19/9 Pub-kväll med Western Trails
26/9 HSK orienteringssektion
27/9 Loppmarknad
5/10 och 12/10  Västergötlands sportdansare
11/10 Happy Days / Vise Versa
15/10 Kullings MS
11/11 HSK Ungdomssektion§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
19/9 Bengt har hand om puben. Mevlida och Anna-Greta servering. Ulrika garderob. Gun-Britt entré.§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.
Björn får i uppdrag att renovera logerna på stora scenen. Dusch behövs ej där då det finns i stora logerna. Björn ordnar så att brevinkastet lagas i entré-kuren.


§ 11. Övrigt
Beslut om att parken köper in städmaskinen för 12.500. Det framkom av kontraktet att hyraren står för reparationer av maskinen varför det förväntas en räkning på de senaste besöken av firman från Hjo.
När det nu finns ekonomisk möjlighet beslutades att investera i två luftvärmepumpar för 29.000:-
Elinstallation tillkommer.
Extra belysning på gavlarna behövs.§ 12. Mötet avslutasPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2008-10-13 

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Ingemar Johansson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Bernt Wickelgren,  Ros-Marie Svensson, Anna-Greta Gilbertsson,
Suppl:    Ulrika Johansson

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Dagordningens godkännande Stående dagordning som godkändes i sin helhet


§ 3. Val av justerare:  Mevlida Huskanovic


§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Då inga synpunkter inkommit innan eller på mötet godkändes protokollet i sin helhet.
Protokollsförslag mailas till Kjell, Gun-Britt, Britt-Marie, Bengt, Eddy, Björn och Ulrika.
Ingemar, Mevlida, Pauli, Bernt, Ros-Marie, Anna-Greta, Håkan delges i forma av pappersexemplar. Sekreteraren önskar in ev. synpunkter och ändringar innan nästa styrelsemöte.

§ 5. Ekonomi
Kassören redovisade Resultat och Balansrapport för tiden 080901 – 081008
Kostnaden för värmepumparna är 29 500 kr exkl. el. Tot. ca 34 000 kr.
Balans 081008 Sa. Tillgångar 116 080:-
Åtgärder för att begränsa utgifter förorsakar en del utgifter men hoppas visa sig vara en besparing på främst elkostnaderna på längre sikt.
Intäkterna från ”Happy Days” är ej redovisade då det var ett samarrangemang med Vise Versa och kostnader och intäkter delas. Parken står för orkestern och Vise Versa för övrig musik.
HSK- orientering betalar 500:- för hyra av parken vid nattorienteringen samt kostnaden för väktarbesöket när larmet utlöste.§ 6. Skrivelser
En inbjudan till Orkesterforum i Husqvarna 26/10. Bengt åker samt något sällskap.§ 7. Rapporter
Det var ca 200 besökare varav 182 från början på Happy Days. Det framfördes önskan om att inte tillåta efterinsläpp då detta medför en extra kostnad för vakter.
Nyckellistan gicks igenom och alla i styrelsen erhöll huvudnyckel och larm för de som så önskade.
Några har dock ej fått nycklar till grindar och till förråden.
Lyran kommer att spela på loppisen
En anmälan till sociala har inkommit om att det sker alkoholservering till minderåriga. En kallelse till sociala torsd 16/10 då Kjell, Gun-Britt och Lillemor förklarar hur parken förfar för att sådant inte skall hända för att socialkontoret skall kunna besvara anmälan.
Kjell har önskemål om att hans privata telefonnummer inte lämnas ut när någon vill boka loppisplats. I stället hänvisas till loppistelefonen.
Ingemar kommer att läsa av vattenmätaren§ 8. Kommande arrangemang
Loppis 081018/19 inomhus med servering i hallen
Kullings MS har hyrt parken  samt köket 081015 för sponsors-kväll med Bosse ”bildoktorn”
Barnteater  081125
Dagbarnen firar Lucia 081211
Lussedisco 081212§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
Varor kommer torsd 16/10  Ev kan Hasse ta emot varorna.
Uppsättning av bord fredag 17/10§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.

Det finns behov av lövkrattning och rensning av parkeringen.
Samtliga möten framöver startat 17.30 för att det inte ska bli för sent
De tunga borden skall ställas torrt ev. på stora scenen§ 11. Övrigt
30 fönsterbågar samt minigolfbanorna annonseras ut i Knallebladet. Lillemor ombesörjer detta.
Förslag till direktiv presenterades och tas upp på nästa möte.
PRO har genom Kjell Nyvaller framfört ett intresse av att anlägga boule-banor där minigolfbanorna nu ligger.
En förfrågan finns från Fåglaviks Folkpark om att köpa det gamla tältet. En inventering av vad vi behöver skall först göras innan vi lovar bort något.§ 12. Mötet avslutas


PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2008-11-09 

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. :  Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Suppl: 

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Stående dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Ulrika Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Protokollsförslag mailas till Kjell, Gun-Britt, Britt-Marie, Bengt, Eddy, Björn och Ulrika.
Ingemar, Mevlida, Pauli, Bernt, Ros-Marie, Anna-Greta, Håkan delges i forma av
pappersexemplar. Sekreteraren önskar in ev. synpunkter och ändringar innan nästa styrelsemöte.
Följande ändring görs i :
§ 5. Kostnaden för värmepumparna är 29 500 kr exkl. el. Tot. ca 34 000 kr.

§ 5. Ekonomi:
Kassören redovisade Resultat och Balansrapport för tiden 081009 – 081031
Balans 081031 Sa. Tillgångar 117 197,96  s
Ekonomin är stabil även om det inte är några stora pengar i kassan.


§ 6. Skrivelser:
Folkets Hus och Parker har skickat medlemsavgift baserad på entréintäkter. G-B jämför med tidigare år då den verkar vara ovanligt hög.
HSK Skid och orientering har skickat ett tackkort med en bild från natt-orienteringen.
En anmälan har inkommit från en förälder att en minderårig köpt alkohol på välgörenhetsgalan för Hjärt och Lungfonden. Kjell tar kontakt med föräldern och förklarar parkens policy där man påvisar att parken inte har något intresse av att servera minderåriga. Föräldern inbjuds till att träffa AU i frågan.


§ 7. Rapporter
Kjell och Bengt rapporterar från Dansbands-forum i Husqvarna.
En genomgång av avtalet för larm-rutiner där Lillemor, Hans, Kjell, Björn rings upp i nämnd ordning innan vaktbolaget kallas. Kan ingen av dem nås eller själva hänvisar till vaktbolaget skickas vakt.
I larmdosan ingår även ett tyst överfallslarm. Alla som kan koden har behörighet att stoppa utryckning vid oavsiktligt larm.
Kjell har betalt ut 1200:- till grannarna för de saker som förstört i deras trädgård. Alf Olofsson står för den kostnaden liksom bytet av fönster i hallen.
Kjell har deltagit och berättat om Parkens historia och verksamhet på Arkivens Dag.
G-B meddelar att några gäster på loppisen inte kunnat gå in då det fanns hundar i lokalen. Detta skall påtalas till nästa gång för knallar och besökare att det inte är tillåtet med djur i lokalen under loppmarknaden.
”Vår herre” plockade ner tältet när det blåste kraftigt. Ett nytt tält måste införskaffas om det inte går att  plocka ihop av de två vi har.
Golvet är oljat och skåp uppsatt över diskbänk i logen.
Kjell är inbjuden till kommunalråden för en informell diskussion om parkens framtid.
§ 8. Kommande arrangemang:
11/11     HSK ungdomsavslutning
15-16/11 Loppis sedan är nästa i Februari
30/11     Axet säsongsavslutning
Barnteater  081125
Dagbarnen firar Lucia 081211
Lussedisco 081212
25/4 -09 Länken 25-års jubileum
30/4 -09 Valborg spelar Titanix
30/6 -09 spelar Scotts arrangerat av Alf Olofsson
22/8 -09 spelar jubilerande Streaplers arrangerat av Alf Olofsson
En deal med Alf Olofsson skall göras vid hans arrangemang. Förslagsvis 50/50 och det får inte bli för mycket Alfs arrangemang. Parken skall sikta på att arrangera egna månadsdanser till nästa säsong.§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
Uppsättning av bord kl 10.00 fredag. Så många som möjligt kommer så går det fortare.
Ingen alkohol-servering på lussediscot. Från Åk 7.  80:- entré o 10:- garderob DJ Kenny.
4 vakter som skall ha kaffe o smörgåsar. Kontroll av stämpel när man går in i lokalen.


§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.
Nästa styrelsemöte är 081208 kl 17.30


§ 11. Övrigt
En gallring i skogen skall ske så snart som möjligt.
Tre tygkassar á 100:-  skall inköpas från A-G att användas vid inköp
Ny Gästbok behövs. Finns ev på loppisen
Julbord beställs på Gyllenen Kärven den 6/12 då alla nuvarande styrelseledamöter samt de som arbetar och fortsätter arbeta i parken inbjuds.
De bord som skulle beställas hos Harald Nyborg är slut.
Eftersom Annelie Virta avsagt sig alla uppdrag står parken utan valberedning. Alla i styrelsen får hjälpas åt att få fram ledamöter. Vid en rundfrågning om hur styrelsens avgående medlemmar ställer sig till fortsatt arbete meddelade Gun-Britt och Bernt att de tänker sluta vid årsmötet.
Ulrika får i uppdrag att tillsammans med sim mamma inköpa tyg och sy gardiner för mörkläggning på entrésidan.
Säkringen i höger loge bör säkras upp eftersom den utlöser när endast en apparat är inkopplad.
Ny stömbrytare behövs i sex-kantskiosken där man tänder belysningen i rondellen.
Bardisken sätts på hjul på prov för att få lokalen ännu mera flexibel.


§ 12. Mötet avslutasPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2008-12-08 

Medverkande: Ord: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Björn Olofsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Suppl: 

   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Stående dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Ingen hade något att ändra eller tillföra i protokollet vilket lades till handlingarna.
Protokollsförslag mailas till Kjell, Gun-Britt, Britt-Marie, Bengt, Eddy, Björn och Ulrika.
Ingemar, Mevlida, Pauli, Bernt, Ros-Marie, Anna-Greta, Håkan delges i form av
pappersexemplar. Sekreteraren önskar in ev. synpunkter och ändringar innan nästa styrelsemöte.


§ 5. Ekonomi:
Balans 081130 Sa. Tillgångar 120 000
Ekonomin är stabil även om det inte är några stora pengar i kassan.


§ 6. Skrivelser:
En rapport om styrelsens sammansättning skall lämnas till Bolagsverket varje år. Detta har ej gjorts, vilket föranlett att Kjell varit i kontakt med dem och meddelat att vi lämnar uppgifter efter nästa årsmöte. Vi får behålla samma organisationsnummer 764000-0761.
Kjell förhandlar med föreningen Hus och Parker om medlemsavgiften, dels retroaktivt för delar av 2007 och för 2008.
Det har inkommit 2 klagomål (en redovisades förra styrelsemötet) till socialnämnden ang. alkoholservering till minderåriga. Kjell har skrivit ett svar till berörda (bil 1).
Inbjudan till BOKA 2009 i Trollhättan 30-31/1, Gun-Britt och Ulrika åker§ 7. Rapporter
Pauli har lagat ljuset i ”Rondellen” med hjälp av Herrljunga Elektriska.
Vattenledningen frös när det var – 10 vilket förorsakat översvämning i korvkiosken.
Ulrika har med hjälp av sin mamma satt upp gardiner för de fönster som saknade sådana. Detta innebär att lokalen kan mörkläggas vid behov.
Två olje-fyllda element är inköpta till köket för att hålla temperaturen över fryspunkten vintertid.
Försäljningsluckan i köket isolerad med en frigolit-skiva.
Vid barnteatern ”Mästerkatten” kom 17 betalande. Synd då det var en enastående föreställning.
Elen kostar ca 3.400/månad rapporterar G-B. En jämförelse av förbrukningen från månad till månad och år till år vore intressant då en del åtgärder vidtagits för att minska förbrukningen.
Vid en utbyggnad skall olika alternativa uppvärmningsmöjligheter jämföras så som luftvärme, vattenburen luftvärme, bergvärme och inkoppling på fjärrvärmenätet. Solfångare ansågs knappast vara något alternativ då det främst skulle förse lokalen med varmvatten och det är det ingen större åtgång på.
En ny ansökan om bidrag för utbyggnad skall lämnas till Boverket nästa år.
§ 8. Kommande arrangemang:
Dagbarnen firar Lucia 081211
Lussedisco 081212
Loppmarknader 2009 Planerade Styrelsemöten
Månad       Lördag            Söndag                          jan        månd.  26     17.30
Feb            21                   22                                feb        månd  23     18.00 Årsmöte
Mars           21                  22                                mars      månd. 16      17.30                             
April           18                   -                                  april       månd.  6      17.30 
Maj            16                   -                                  maj        månd. 11      17.30  
Juni           27                    -                                  juni       månd.  22     17.30
Juli            18                    -                                       ------------------------
Aug           15                    -                                  aug       månd.  10      17.30  
Sept           26                   -                                  sept       månd.  21     17.30
Okt            17                   18                                okt         månd.  12     17.30
Nov            21                   22                                nov        månd.  16     17.30               
25/4 -09 Länken 25-års jubileum
30/4 -09 Valborg spelar Titanix
13/6 -09 spelar Scotts
15/8 -09 Björn Rosenström
22/8 -09 spelar jubilerande Streaplers
Arbetsutskottet har 5e dec. haft ett möte med Alf Olofsson för att dra upp riktlinjer för ett samarbete. Kjell utarbetar ett avtal om detta.
Kjell tar kontakt med Mikael Wängqvist med förfrågan om han är intresserad av att arrangera ”Trivseldanser” under säsongen.

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang
En genomgång av vilka som kommer att vara kvar i styrelsen gjordes eftersom det inte finns någon valberedning. Britt-Marie och Bernt har aviserat att de tänker sluta.
En genomgång av datum för styrelsemöten 2009 gjordes.
En person som ansvarar för att det släcks och låses skall i förväg utses för varje evenemang.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.
Styrelsemöte i Januari blir 26/1 kl. 17.30
Årsmötet 23/2 kl. 18.00
Kjell frågar Harry Nilsson om han kan vara ordförande

§ 11. Övrigt
Affärskedjan Netto planerar att bygga en affär vid ”Rinken”. Boulespelarna kommer då att få hjälp med att flytta boulebanorna och de önskar få disponera ytan där minigolfen varit. På så sätt kommer vi också att få hjälp att snygga upp området.
Kontakt skall tas med MKH i Hjo för inköp av en polertrissa tillika städtrissa.
Björn tar kontakt med Tommy byggare för att åtgärda att det regnar in i Nöd-utgångs-dörren.


§ 12. Mötet avslutas
Bilaga 1
Alkoholservering i Herrljunga Folkpark.

Med anledning av din Sirpa Bergenstoffs skrivelse till socialtjänsten i Herrljunga vill parkstyrelsen göra följande kommentar.
Området för alkoholservering är inhägnat med ett över två meter högt nätstaket där det inte går att langa genom nätet. Entrén är en öppning på ca 1,5 meter som bemannas av två st. vakter alt. vakt och parkpersonal.
Vid tillställning med alkoholservering är det alltid obligatorisk legkontroll. Detta sker normalt vid entrén då de som är över 18 år får ett band runt handleden och därmed tillträde till serveringen. Vid ett tillfälle – Björn Rosenström - skedde legkontrollen vid serveringsentren av två st. auktoriserade vakter. Stickprovskontroller görs också av serveringspersonalen.
Det som kan ha föranlett eventuell servering till minderårig kan vara:
Vakt – personal har läst fel på legdatum vilket syns vara mycket sällsynt.
Ungdomar har falskt leg vilket vakt har upptäckt vid ett par tillfällen.
Att som Du skriver flera minderåriga vid upprepade tillfällen blivit serverade alkohol är helt uteslutet.
Vid entrén kollar vi också alla väskor och ryggsäckar som besökarna har med sig.
Vid det tillfälle i våras som du beskriver stals det en halv låda, ca 10 st., starkcider från serveringen. Förövare var ett gäng killar från Vårgårda vilket bör beaktas i det sammanhang som du beskriver. Vi har numera vidtagit åtgärder för att det ej skall upprepas.
En annan möjlighet att komma över alkohol är att det har smugglats in över parkens stängsel och sedan sålts till minderårig. Vi har upptäckt sådana tillfällen vid vår patrullering efter stängslet. Till nästa säsong kommer vi att utöka patrulleringen runt parken samt gallra i skogsdungen för att försvåra insmuggling.
Parkstyrelsen vill betona att vi självklart vill följa reglerna i vårt serveringstillstånd och har inget som helst intresse av att servera alkohol till minderåriga.
Vi brukar inte ha någon åldersgräns vid våra tillställningar eftersom alla skall vara välkomna till Folkparken enligt stadgarna. Därför har vi obligatorisk legkontroll när alkoholserveringen är öppen.
Ni som delges denna skrivelse enligt nedan är alla välkomna att besöka vår park för samtal och kanske tips om hur vi kan förbättra vår verksamhet.
Herrljunga Folkpark
Kjell Olofsson 218 22, 070 572 18 22, kjell.skogsg@telia.com
Delges: Sirpa Bergenstoff, Anette Rundström, Lennart Jansson, Ingvar Karelius, Håkan Blom.

Anteckningar förda vid AU-möte 2008-12-30


Närvarande: Kjell Olofsson, Bengt Nicander, Gun-Britt Flogberg, Lillemor Fritioff

1.    Kjell rapporterade att han varit i kontakt med Alf Olofsson och stämt av de bokningar som tidigare diskuterats. Tidigare planer med Scotts/Lars-Kristers den 22 maj blir inte av då de är bokade i Mariestad. I stället är CC & Lee och Jannez på förslag. Scotts är preliminärt bokade den 13 juni. Efter att dansbandskampen avslutats blev det stor turbulens på bokningarna. Länken förlägger sitt 25-års jubileum till Gyllene Kärven.

2.    Bengt och Kjell önskar åka på dansbands-forum på Sten Line den 25 -27 jan. Parken sponsrar med 1500: -/pers vilket är 150: - under det lägsta bokningspriset. Önskar de högre hyttstandard får de själva erlägga skillnaden. Parken har fyra platser men brukar bara betala för 1-2 personer.

3.    Årsmötet diskuterades angående vilka personer som kan komma att föreslås till ordinarie ledamöter och vilka personer som finns på förslag som suppleanter. Hela styrelsen ombedes tillfråga alla som kan tänkas vara intresserade att arbeta för Folk Parken.

4.    Med anledning av att Kjell och Bengt är borta den 26 januari, som föreslogs som nästa styrelsemöte på förra styrelsemötet, flyttas detta möte till söndagen den 18e januari klockan 15.00

Vid anteckningarna:

Lillemor Fritioff


Observera att styrelsemötet i Januari är flyttat till 18e kl. 15.00

Eftersom det tycks passa bättre för flera av nuvarande styrelseledamöter med möten på söndagar :

                                           Nytt förslag till styrelsemötesdagar 2009


Loppmarknader 2009
Månad       Lördag            Söndag                          jan        sönd.    18     15.00 
Feb            21                   22                                feb       månd     23     18.00 Årsmöte
Mars           21                  22                                mars      sönd     15     17.30     
April           18                   -                                  april       sönd      5     17.30 
Maj            16                   -                                  maj        sönd     10     17.30 
Juni           27                    -                                  juni       månd.   22     17.30
Juli            18                    -                                       ------------------------
Aug           15                    -                                  aug       sönd        9      17.30  
Sept           26                   -                                  sept       sönd      20     17.30
Okt            17                   18                                okt         sönd      11     17.30
Nov            21                   22                                nov       månd      16     17.30

PROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-01-18 

Medverkande: Ord: Kjell Olofsson, Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson, Björn Olofsson, Lillemor Fritioff
Tjg suppl. : Pauli Asunmaa, Bernt Wickelgren
Suppl: Ros-Marie Svensson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
   
§ 1. Mötet öppnas:
Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande:
Stående dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Ulrika Johansson

§ 4. Genomgång av förra protokollet:
Alla närvarande godkände protokollet efter att ha getts tid till genomläsning.
Protokollsförslag mailas till Kjell, Gun-Britt, Britt-Marie, Bengt, Eddy, Björn och Ulrika
Ingemar, Mevlida, Pauli, Bernt, Ros-Marie, Anna-Greta, Håkan delges i form av pappersexemplar.
Sekreteraren önskar in ev. synpunkter och ändringar innan nästa styrelsemöte.

§ 5. Ekonomi: Utgående balans 081231 105.455 enligt bilaga
Den enda tillställning som varit sedan förra styrelsemötet var Lussedisco som gav ett överskott på ca 20 000:-. Uthyrning till dagbarnen.
En av revisorerna, Kent Hassmer föreslagit att en värdering av parken skall tas upp i räkenskaperna.
Han föreslog en värdering på 4 000 000. Kjell skall ta kontakt med Kenth.

§ 6. Skrivelser:
Folkteatern kommer under Mars - Maj framföra "Shirley Valentine" som är en enmansföreställning. Styrelsen ansåg att det är svårt att få ett intresse och lägger inbjudan till handlingarna.

§ 7. Rapporter:
En ny vattenläcka upptäcktes i veckan, denna gång i köket. Vattenröret bakom kylen vid fikarummet hade brustit uppe vid taket. Golvet blev översvämmat och vatten hade runnit över tröskeln intill fikarummet. Åtgärdat.
Plåtslagaren skall åtgärda vattenproblemet vid nöd-utgången i stora hallen.
Tommy Byggare skall göra en genomgång av golvkvalitén för att ev lägga i andra lokaler. De vill ha synpunkter från styrelsen.
Axet har haft uppstartsdisco med kort varsel 16/1. Man konstaterar det positiva med att nya dansanta personer växer upp och kommer bli framtida besökare på danserna.

§ 8. Kommande arrangemang:
Loppmarknader 2009                                    Planerade Styrelsemöten
Månad Lördag Söndag                                      sönd. 15 feb kl 16.00 extra
Feb         21       22                                         månd  23 feb kl 18.00 Årsmöte
Mars       21        22                                         sönd   15 mars kl 16.00
April        18        -                                           sönd    5 april kl 16.00
Maj         16         -                                          sönd   10 maj kl 16.00
Juni         27        -                                          månd  22 maj kl 16.00
Juli         18         -                                            ------------------------
Aug        15        -                                           sönd    9 aug kl 16.00
Sept       26        -                                           sönd   20 sept kl 16.00
Okt         17       18                                          sönd 11 okt kl 16.00
Nov         21       22                                         månd 16 nov kl 16.00


Årsmötet den 23/2 kl 18.00 Harry Nilsson årsmötesordförande
AU-möte och extra styrelsemöte innan Årsmötet
Ännu är det lite osäkert hur årets danser och discon kommer att se ut. Följande datum gäller:
30/4 Valborg till Titanix
6/6 Sommarfestivalen ?
13/ 6 Scotts
24/7 Arvingarna
15/8 Björn Rosenström
22/8 Streaplers 50-års jubileum

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang:Kjell önskar att en grupp som ansvarar för Loppmarknaderna bildas. De skall se till att borden plockas fram och sätts upp på morgonen och plockas bort efteråt. Gäller främst när det är loppmarknad utomhus. Kan väljas vid Årsmötet.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m.Lördagen den 31/1 föreslås som arbetsdag utomhus med röjning i skogen och ev trädfällning. Samling kl. 10.00. Den som har grensaxar, sekatörer, röjsåg m.m. kan ta med dessa. Parken betalar ersättning för utlägg.

§ 11. Övrigt:Föregående styrelsemötes förslag till mötesdagar 2009 ändrades till dagar enl §8 i detta protokoll. På YBMs resa till Kiel åker Bengt , Kjell och Britt-Marie. Au beslutade 20081230 att tillskjuta 1500:- var till Bengt och Kjell. Parken har 4 reserverade platser som innebär att man har tillträde till VIP-avdelningen. Björn föreslog att alla som representerar parken skall få sina kostnader betalda. Lillemor föreslog en fast summa om 1500:- per person. Vid omröstning vann Björns förslag med rösterna 8 - 2.
Riktlinjer, som anger vilka som i första hand skall åka på de inbjudningar som parken får, efterlystes. Naturligt är att de som bokar eller ansvarar, för det som mässan eller arrangemanget vill visa, åker i första hand. Övriga får anmäla intresse och om fler än vi har platser till önskar åka får platserna lottas.
Ersättning utgår efter styrelsebeslut beroende på parkens aktuella ekonomi.
De resor/mässor som brukar vara är:
YBM Kiel-resa i Januari - 4 platser som riktar sig till bokningsansvariga av orkestrar
Nöjeskällan - 2 platser - bokningsansvariga orkestrar
Boka - 2 platser - bokningsansvariga barn- teatrar
Matmässa Kiel - köksansvariga
Ett förslag kom upp om att införskaffa en storbilds-TV för att kunna anordna pub-kvällar när det är stora evenemang som TV-sänds. Hus och Parker har ett generellt tilstånd. Styrelsen skall tänka på saken.
Eftersom NETTO inte kommer att bygga sin affär i Herrljunga avvaktar vi om det finns eget intresse från PRO om boulebanor i parken.
Det förekommer åverkan på herrarnas toalett ibland när det är tillställningar. Dörrarna bör få nya gångjärn och vakterna ombedes hålla en bättre tillsyn under kvällarna. Dels för att motverka åverkan och dels intag av alkohol.
Eddy har ny mailadress: eddy.900s@live.se
Kjell tar åter kontakt med FHP angående avgiften.
Lillemor utarbetar ett dokument om "egenkontroll av hygienen vid livsmedelshantering"

§ 12. Mötet avslutasPROTOKOLL
Herrljunga Folkpark 2009-02-15

Medverkande:  Ord:  Kjell Olofsson,  Gun-Britt Flogberg, Mevlida Huskanovic, Björn Olofsson
Tjg suppl. :Pauli Asunmaa, Ros-Marie Svensson, Anna-Greta Gilbertsson, Ulrika Johansson
Suppl: 
§ 1. Mötet öppnas: Ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Dagordningens godkännande: Stående dagordning som godkändes i sin helhet

§ 3. Val av justerare: Björn Olofsson

§ 4. Genomgång av förra protokollet: Godkändes utan ändringar

§ 5. Ekonomi: Behållningen i kassan är för närvarande 97 000. Ingen specificerad resultat/balansräkning presenterades.

§ 6. Skrivelser: Folkteatern har träff 17/2 i Göteborg. Inbjudan för visning av 3 st föreställningar. Ingen är intresserad i styrelsen.

§ 7. Rapporter: Kjell redogör för Kiel-resan där 12 orkestrar medverkade. Gun-Britt och Ulrika rapporterade från Boka-träffen i Trollhättan där Robert Wells invigde.
Två killar, Jokim Andersson och Niklas Kronqvist, från ”Black Molly Entertainment” i Borås, har kontaktat parken för ev. samarbete framöver. Kjell har varit på möte med dem på kommunen och träffat Sune Engström och Monica Jakobsen. De skall inkomma med en offert på disco till kommunen. Bengt Nicander kontrollerar avtal och anbud för parkens del om vi själva skall samarbeta med dem.

§ 8. Kommande arrangemang: Loppmarknad 21 och 22 februari. Kronan auktionsverk hyr lokalen 11 och 12 mars.

§ 9. Bemanning närmast kommande arrangemang: bemanningen på loppis gicks igenom och allt är klart.

§ 10. Gemensamma arbetsdagar, reparationer, städning m.m. ; ingen gemensam arbetsdag inplanerad

§ 11. Övrigt: Pauli har satt nya, stabilare hjul på två vagnar. Han skall fixa de övriga också. Pauli och Björn kontrollerar och åtgärdar de trasiga borden inför nästa loppis.

§ 12. Mötet avslutas