PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2017-03-07 

Medverkande Andelsägare: Kjell Olofsson, Harry Nilsson, Lillemor Fritioff, Tobias Willander, Lars-Erik Fritioff, Pia Ohlin-Persson, Dan Strand, Monica Jacobsen, Birgitta Danielsson, Liselotte Bengtsson, Eddy Persson, Lars-Göran Jonasson, Anna-Greta Gilbertsson, Mevlida Huskanovic, Gun-Britt Flogberg, Jan Olsson, Lars Gustafsson

Befullmäktigat ombud: Inga


Övriga: Inga

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande    valdes Harry Nilsson         
b)    Sekreterare    valdes Lillemor Fritioff        
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare:  valdes Tobias Willander och Lars-Erik Fritioff

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista


§ 4.  Dagordningens godkännande: Godkänd med sammanslagning § 2 och 3

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Annonsen i det lokala annonsbladet "Knallebladet". Förslag framfördes att andelsägarna får en inbjudan personligen till mötet. Styrelsen undersöker möjligheterna till detta.

§ 6. Verksamhetsberättelse: Mötets ordförande läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas


§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett underskott på ca. 312 000:- föranlett av takbyte på gamla serveringen.                 Mötet godkände denna redovisning.


§ 8. Revisionsberättelse: Styrelsens ordförande läste upp revisionsberättelse


§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning:
Mötet beslutade att föra över årets förlust till ny räkning 2017


§ 12. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18.50 kronor /mil vid resor på styrelsens uppdrag.


§ 13. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000:- i arvode för ordförande och 500:- till kassör och sekreterare vardera.

§ 14. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Företag och kommersiellt          5 000:-
Privat max 100 pers                 2 000:-  1 000:-  ytterligare  per 100 pers, endast kök/B-sal 1500:-
Ideella föreningar har olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Dela av lokalen kan hyras till särskild taxa. Styrelsen beslutar om nivån vid speciell verksamhet.
Styrelsen håller på att utarbeta en policy vid uthyrning

§ 15. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.

      a)    Till ordförande 2 år valdes Kjell Olofsson
  
      b)    Till ordinarie ledamöter 2 år valdes
            Tobias Willander
            Monica Jacobsen
            Gun-Britt Flogberg
            Birgitta Danielsson

      c)  Till styrelsesuppleanter 1 år (3 -9 st) valdes
           Pauli Asunmaa
           Lars-Erik Fritioff
           Carina Fredriksen
           Mats Elofsson
           Liselotte Bengtsson        
        


§ 16.   Val av 2 revisorer 1 år: valdes Sören Holm och Kenth Hassmer

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år:   Valdes Carla Lindberg

§ 18.   Val av ombud till Folkets Hus och Parker : valdes Kjell Olofsson

§ 19.   Val av valberedning: Harry Nilsson, Birgitta Larsson, Lillemor Fritioff

§ 20.   Information om verksamheten:
Ordförande meddelar att intäkterna från loppisarna och danserna fortfarande är den bärande stommen i föreningens ekonomi och verksamhet. Konkurrensen från Alléloppisen i Alingsås fortsätter men att den drivs i privat regi och att man kommer ta ut en avgift för borden även där. Danserna har i snitt 320 besökare och entrén höjts till 120:-. Danserna och loppisarna har ett gott renommé och ordförande riktar ett stort tack till alla som hjälper till för att det ska fungera.
Taket på uteserveringen blev pga takstolsbytebyte betydligt dyrare än vad som först sades. Taket på utescenen skall läggas om till en beräknad kostnad på 100 tusen kronor.
Dragspelsstämman var uppskattad och återkommer 2017.
Lokalerna har varit uthyrda ett antal gånger under året och Korpen spelar mattcurling en dag i veckan. PRO har fortsatt veksamhet på boulebanorna.

§ 21.  Övriga frågor: Kritik riktades till ansvarig för andelarna att nya andelsägare ännu inte fått ut sina andelsbevis. Detta skall snarast åtgärdas.
En eloge framfördes för det arbete som lagts ner för att röja i skogen. Ett påpekande om att landet mot fotbollsplanen bör snyggas till framfördes.
På föreningens hemsida finns möjlighet för andelsägare att läsa årsmötesprotokollen med särskild inloggningskod. Även styrelseprotokollen skulle enligt årsmötet 2015 läggas ut där men finns ännu inte utlagda.

§ 22 Avslutning:
Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutat


Ordförande Harry Nilsson        Sekreterare Lillemor Fritioff_________________________________      _________________________________
Justerare Tobias Willander                                            Justerare Lars-Erik Fritioff