Protokoll fört vid Herrljunga Folkparks årsmöte 2016-03 08

§1.  Mötets öppnande: Ordförande Kjell Olofsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Harry Nilsson valdes till ordförande för mötet och till sekreterare för mötet valdes Birgitta Larsson.

§ 3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare: Göran Andersson och Anders Stålberg valdes.

§ 4. Närvarolista och fullmaktsgranskning. Fullmaktsgranskning godkändes 26 röstberättigade enligt närvarolista.

§ 5. Godkännande av dagordningen: Förelagd dagordning godkändes.

§ 6. Godkännande av kallelse för mötet: Kjell Olofsson redogjorde för kallelseförfarandet. Mötet godkände vidtagna åtgärder.

§ 7. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Kjell Olofsson. Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under det gångna året. Söndagsdanserna och även andra aktiviteter har varit välbesökta. Uthyrningen av Parken ökar.
Mötet beslöt godkänna föredragna verksamhetsberättelse.

§ 8. Ekonomisk redovisning: Kjell Olofsson redogjorde för årets resultat och balansräkning.
Mötet beslöt godkänna redovisningen.

§ 9. Revisionsberättelse: Revisionsberättelsen föredrogs av Harry Nilsson.

§10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

§11.Beslut om förfarande med rörelseresultatet: Mötet beslöt att föra över årets resultat i ny räkning.

§12. Beslut om ersättning för bil: Mötet beslöt om oförändrad bilersättning (18,50)

§13.Beslut om arvode för ordförande och kassör :Mötet beslöt att arvoden till ordförande ,kassör och sekreterare skall vara oförändrade . 1000 kr till ordförande och 500 kr vardera till kassör och sekreterare.

§14.Beslut om taxa vid uthyrning av Parken: Mötet beslöt att tidigare beslut om taxa skall gälla.

§15.Val av styrelse :
Ordinarie ledamöter 2 år valdes
Omval Mevlinda Huskanovic
Omval Anders Stålberg
Omval Eddy Persson
Omval Jan Olsson

Suppleanter 1 år valdes
Omval Pauli Asunmaa
Omval Lars-Erik Fritiof
Omval Birgitta Danielsson
Nyval Magnus Fredriksen
Nyval Carina Fredriksen
Nyval Mats Elofsson

§16.Val av revisorer
Valdes för 1 år.
Omval Sören Holm
Omval Kenth Hassmer.

§17.Val av revisorssuppleant.
Valdes för 1 år.
Carla Lindberg.

§18. Val av ombud Folkets Hus och Parker.
Valdes för 1 år
Omval Kjell Olofsson.

§19. Val av valberedning.
Valdes för 1 år
Omval Harry Nilsson
Omval Birgitta Larsson.
Mötet beslöt att styrelsen inom sig utser en representant till valberedningen.

§20. Information om verksamheten: Ordförande Kjell Olofsson informerade om verksamheten och de förändringar som vidtagits och som behöver vidtas. Uthyrningen går bra och ett flertal intressenter planerar att genomföra flerdagsarrangemang i Parken.§21.Övriga frågor: Ett flertal frågor togs upp.
Förslag om inköp av en stötte kaffebryggare togs upp.
Utökning av parkeringsplatsen där överläggning med Herrljunga kommun pågår.
Mer stolar behövs.
Hyran av HSK grusplan diskuterades.

§22.Avslutning av mötet: Mötesordförande Harry Nilsson tackade och förklarade mötet avslutat.

Ordförande Harry Nilsson                                Sekreterare Birgitta Larsson
Justerare Göran Andersson                              Justerare Anders Stålberg.