PROTOKOLL  Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2015 -03 - 0 3

Medverkande Andelsägare:, Gun-Britt Flogberg, Gösta Larsson, Anders Stålberg, Lillemor Fritioff,  Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Jan Olsson, Kjell Olofsson, Monica Jacobsen, Pauli Asunmaa, Mevlida Huskanovic,  Harry Nilsson, Tobias Willander,  Lars-Göran Jonasson, Pia Ohlin-Persson, Göran Andersson, Lars Gustafsson, Dan Strand, Majken Strand, Birgitta Larsson, Bernt Wickelgren, Birgitta Danielsson, Lars-Erik Fritioff,

Befullmäktigat ombud: Göran Andersson (PRO-Herrljunga)

Övriga: Arne Andersson
           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande        Harry Nilsson     
b)    Sekreterare        Lillemor Fritioff      
      c)   2 protokollsjusterare och rösträknare:  Dan Strand, Göran Andersson

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl. bif. fullmakt och närvarolista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  Godkändes med tillägg för val av firmatecknare

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Stadgenligt som annons i det lokala annonsbladet "Knallebladet", hemsidan samt påminnelse till de flesta som har mailadress.

§ 6. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell, läste upp årets verksamhetsberättelse.  14 protokollförda möten. Ett förslag om att lägga protokollen på hemsidan med inloggningsrätt för alla andelsägare antogs. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.  Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning: Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett underskott på ca. 78 000:- Underskottet härrör sig bl. a. från tillställningen med Refreshments. Åtgärder som översyn av försäkringar, annonsering m.m. skall vidtas. Ev. byte av försäkringsbolag. Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Styrelsens ordförande läste upp revisionsberättelsen

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning:
Mötet beslutade att föra över årets underskott till ny räkning.

§ 11. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18.50  kronor/mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 12. Beslut om arvoden för ordförande, kassör och sekreterare:
Mötet beslutade om 1 000: - i arvode för ordförande. 500: - till kassör och 500: - till sekreteraren.

§ 13. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:

Företag och kommersiellt                5 000:-
Privat max 100 pers                        2 000:-  1 000:-  ytterligare  per 100 pers
Ideella föreningar har olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Styrelsen beslutar nivån vid speciell verksamhet.

§ 14. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.

a)    Ordförande 2 år omval Kjell Olofsson

b)    Ordinarie ledamöter  2 år
Nyval    Dan Strand (kassör)
Omval   Tobias Willander
Omval   Monica Jacobsson
Omval   Gun-Britt Flogberg

      c)    Styrelsesuppleanter 1 år     (3-9 st)
             Omval Pauli Asunmaa
             Omval Lars-Erik Fritioff
             Omval Gunilla flogberg
             Omval Majken Strand
             Omval Birgitta Danielsson
             Nyval  Ulrica Johansson

§ 15     Val av firmatecknare enligt stadgarna ordförande och kassör var och en för sig
             Kjell Olofsson ordf. Dan Strand kassör
§ 16.   Val av 2 revisorer 1 år: 
            Omval Sören Holm
           Omval Kenth Hassmer

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år: 
           Omval Carla Lindberg

§ 18.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker:
            Omval Kjell Olofsson

§ 19.  Val av valberedning:
           Harry Nilsson, Birgitta Larsson, Lillemor Fritioff

§ 20.  Information om verksamheten:
          Ordförande Kjell berättar att de sedan oktober anordnade danserna, varannan söndag, varit en
         succé med över 200 dansare. Dessa fortsätter april månad ut. Förfrågan har kommit om att
         även anordna danser under sommaren och även några fredagar. Loppmarknaderna kommer att
         fortsätta som vanligt på lördagar. Barnverksamheten har haft få besökare. Kjell kontaktar
         skolan för ett samarbete och att de ges möjlighet att planera in dessa i sin verksamhet.
         Fritidsgården kontaktas med frågan om de är villiga att anordna disco.

§ 21 Övriga frågor: PRO fortsätter sin verksamhet med boulebanorna. De har tillgång till
         Handikapptoaletten ute. De skall ombes att inköpa och sätta upp en dörrstängare till denna.
         Marknadsföring genom Facebook och tidningarnas "händer i Herrljungaspalter" efterfrågas.
         Beslut fattades att prokoll (styrelse och årsmöte) läggs upp på hemsidan för åtkomst genom
         speciell inloggning av andelsägare. Ytterligare banderoller införskaffas.

§ 22. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutatOrdförande Harry Nilsson        Sekreterare Lillemor Fritioff

_________________________________       ______________________________
Justerare Dan Strand                                                      Justerare Göran Andersson