PROTOKOLL  Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2014 -03 - 0 4

Medverkande Andelsägare:, Gun-Britt Flogberg, Gösta Larsson, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg, Lillemor Fritioff, Bengt Nicander, Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Jan Olsson, Kjell Olofsson, Monica Jacobsen, Pauli Asunmaa, Mevlida Huskanovic, Ingrid Thulin, Harry Nilsson, Tobias Willander,  Lars-Göran Jonasson, Pia Ohlin-Persson, Göran Andersson, Lars Gustafsson, Dan Strand, Majken Strand, Birgitta Larsson, Håkan Andersson, Tomas Svennberg

Befullmäktigat ombud: Tomas Svennberg (arbetarkommunen)

Övriga: Birgitta Danielsson, Bernt Wickelgren

           
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande        Harry Nilsson     
b)    Sekreterare        Lillemor Fritioff      
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare:  Anders Stålberg, Tobias Willander

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl. bif. fullmakt och närvarolista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  Godkändes

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Stadgenligt annons i det lokala annonsbladet "Knallebladet" samt påminnelse till de som har mailadress eller mobilnummer.

§ 6. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell, läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning: Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett överskott på ca. 3000:- . Förhandlingar pågår med Tommy Byggare angående en tilläggsfaktura . En kostnad tillkommer även för en uppgradering av elkapaciteten. 
När det gäller tillbyggnaden har sponsringen varit generös och styrelsen är mycket nöjd med att Boverket  och kommunen godkände bidraget.  
Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Styrelsens ordförande läste upp revisionsberättelse

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning:
Mötet beslutade att föra över årets vinst till ny räkning.

§ 12. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18.50  kronor/mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 13. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000: - i arvode för ordförande. 500: - till kassör och 500: - till sekreteraren.

§ 14. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:

Företag och kommersiellt                5 000:-
Privat max 100 pers                        2 000:-  1 000:-  ytterligare  per 100 pers
Ideella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Styrelsen beslutar nivån vid speciell verksamhet.

§ 15. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.

a)    Till ordinarie ledamöter
2 år valdes
Omval Mevlida Huskanovic
Omval Eddy Persson
Omval Anders Stålberg
Omval Jan Olsson
1 år
Monica Jacobsson
Gun-Britt Flogberg

          
      b)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes          3-9 st
             Omval Pauli Asunmaa
             Omval Lars-Erik Fritioff
             Omval Gunilla flogberg
             Nyval Britt-Marie Emilsson
             Nyval Dan Strand
             Nyval Majken Strand
             Nyval Birgitta Danielsson
§ 16.   Val av 2 revisorer 1 år: 
            Omval Sören Holm
           Omval Kenth Hassmer

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år: 
           Omval Carla Lindberg

§ 18.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker:
            Omval Kjell Olofsson

§ 20.  Val av valberedning:
           Harry Nilsson, Birgitta Larsson, Britt-Marie Emilsson

§ 21.  Information om verksamheten:
          Ordförande Kjell berättar att det kommer att vara ett vernissage lördagen den 8 mars där en lokal konstnär ställer ut sina alster. På Valborg kommer Titanix att spela och Disco på utescenen. Till hösten planeras söndagsdans varannan söndag med start 12 oktober. Loppmarknaderna kommer att fortsätta som vanligt men endast lördagar. Kjell undersöker, tillsammans med Mats Dahlberg, intresset för Björns Rosenström och Brolle. Inget samarbete med Alf Olofsson är planerat.

 § 22 Övriga frågor: I och med att lokalen förändrats har också förutsättningarna förbättrats för olika aktiviteter. Kjell kommer att ta kontakt med The Caddilack Band och Teddy Hill för eventuella arrangemang.


§ 23. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutatOrdförande Harry Nilsson        Sekreterare Lillemor Fritioff_________________________________      _________________________________
Justerare Anders Stålberg                                             Justerare Tobias Willander