PROTOKOLL         Extra medlemsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2013-01 -23
Med anledning av tillbyggnad

Medverkande Andelsägare: Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic,  Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson , Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Gunilla Flogberg, Eddy Persson, Tobias Willander, Ulrika Johansson, Harry Nilsson, Lars-Göran Jonasson, Kenth Hassmer,
Befullmäktigat ombud: Margareta Brynolfsson (Korpen), Tomas Svennberg (LO), Harry Nilsson (Arbetarkommunen)
Övriga:  Lars Gustafsson, Elisabet Larsson

           

§ 1. Mötet öppnas: styrelsens ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Kjell Olofsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare tillika rösträknare: Jan Olsson, Pauli Asunmaa

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  Mötet beslutade att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Mötet har annonserats i lokala annonsbladet "Knallebladet". De andelsägare som vi har mailadress eller mobilnummer till har även fått kallelse via mail/SMS. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.


§ 6. Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om parkens verksamhet och utveckling sedan branden av dansrotundan i mars 2005. Efter branden valde man att bygga upp byggnaden (klar sept. 2006) i form av "lada" eftersom detta gav möjlighet till en framtida tillbyggnad och varierande verksamhet. Försäkringsbeloppet räckte endast till danslokal, scen och två loger med toaletter. Bristen på kök och toaletter i byggnaden har gjort att lokalen inte kunnat användas optimalt under parkens egna arrangemang eller vid uthyrning.
Utbyggnaden planeras att innehålla kök, toaletter samt en B-sal på ca 100 kvadratmeter. På övervåningen inryms förrådsutrymme, kontor samt maskinrum för ventilation och värmeanläggning.
Huvudingången kommer att förläggas på hörnet mot entrén. Köksingång samt altan på gaveln.
Uppvärmning genom bergvärme eller annat alternativ. Golvvärme i tillbyggnaden och till stora lokalen. Stora hallen värms upp genom ventilationssystemet.
Grävarbeten för el, vatten och avlopp samt schaktning, ny dränering framför bef. lokal.  
Ansökan om bidrag hos Boverket har gjorts sedan 2010 men utan bifall. Sent 2012 kom besked om ett bidrag på 1 950 000 under förutsättning att kommunen lämnar bidrag på 30% av byggkostnaden. Återstående kostnad skall parken själva stå för. Parken räknar med att söka sponsring och man har de senaste åren avsatt pengar till byggfond. Byggkostnaden 2010 beräknades till strax över 4 milj. Indexuppräkningen kan kvittas mot att ytan på tillbyggnaden minskat något varför byggkostnaden 2013 beräknas bli densamma. Kjell redogjorde för en del av det digra ansökningsmaterialet samt att allt skall redovisas till Boverket efter färdigställande.

Kravet från Boverket om färdigställandedatum, för tillbyggnaden, har tidigare angetts till november 2013 men p.g.a. att beskedet om bidrag fördröjts, med ett halvår, förväntas detta datum komma att flyttas fram.

Bengt-Åke Hellstadius har tillfrågats om uppdraget som kontrollansvarig. Han kommer att medverka på byggmöten och tar fram förfrågningsunderlag för upphandling.
Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att fullfölja tillbyggnaden under förutsättning att inte ekonomin äventyras.
§ 7 Övriga frågor: Hur påverkar utbyggnaden parkens årliga driftkostnad?
Högre kostnader för försäkring, vatten och avlopp, snöröjning. Elkostnaden (2012 ca 60 000) beräknas inte stiga nämnvärt eftersom bergvärme eller annan uppvärmningsteknik kommer att ersätta de nuvarande luftvärmepumparna.
Vilka sponsorer räknar parken med?
Förhoppning om att Sparbanken tillskjuter ett större belopp samt en förfrågan till diverse företag som kan sponsra. Försäljning av andelar.§ 8 Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutas    
Ordförande Kjell Olofsson        Sekreterare Lillemor Fritioff     _________________________________   ________________________________
      Justerare Jan Olsson                                                     Justerare Pauli Asunmaa