PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2012-02 -20 

Medverkande Andelsägare: Lars-Erik Fritioff, Anna-Greta Gilbergsson, Britt-Marie Emilsson, Gösta Larsson, Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Lars-Göran Jonasson, Kjell Olofsson, Harry Nilsson, Mevlida Huskanovic, Ulrika Johansson, Eddy Persson, Monica Jacobsen, Lillemor Fritioff, Stig Andersson

Befullmäktigat ombud: Stig Andersson (Strängbetong), Birgitta Larsson (Arbetarkommunen), Lars-Göran Jonasson (Korpen)

Övriga: Jennie Linerudt, Torbjörn Willander, Göran Andersson, Pia Ohlin (revisor)

                   
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Harry Nilsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Stig Andersson, Göran Andersson

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista

§ 4.  Dagordningens godkännande: Mötet beslutade att godkänna dagordningen

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Mötet har annonserats i det lokala annonsbladet "Knallebladet" och en påminnelse till de andelsägare som har mailadress.

§ 6. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett resultat på drygt 207 000:-
Kostnaden för el uppgår till ca 40 000:- och intäkterna från loppmarknaderna täcker parkens årliga kostnader.
Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Revisorn berättade om gången i revisionen som något försvårats av olika programvaror för bokföringen och att kassören sköter bokföringen på distans från Karlskrona. Detta har medfört att revisorerna fått knappt om tid för revisionen. Bokföringen är väl skött och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelse bifogas

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning:
Mötet beslutade att föra över årets vinst till ny räkning.§ 11. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18 kronor /mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 12. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000:-  i arvode för ordförande och kassör vardera.


§ 13. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Kommersiellt  per dag max 100 pers 3 500: - 1000:- ytterligare /100 pers
Privat per dag, max 100 pers            1 500: -
Kök                                                  500: -
Idéella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte, grundtaxa 1 500:-
Styrelsen beslutar nivån vid speciell verksamhet.


§ 14. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.
a)    Till ordinarie ledamöter 2 år valdes:
Maud Olsson omval
Mevlida Huskaonvic omval
Eddy Persson omval
Anders Stålberg nyval
Jan Olsson nyval
          
b)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes:
Gun-Britt Flogberg omval
Pauli Asunmaa omval
Lars-Erik Fritioff omval
Britt-Marie Emilsson omval
Monica Jacobsen omval
Gunilla Flogberg omval
Gösta Johansson nyval
Anna-Lena Modig nyval
Tobias Willander nyval
           
            

§ 15.   Val av 2 revisorer 1 år: Sören Holm, Pia Ohlin

§ 16.   Val av revisorssuppleant 1 år:  Carla Carli§ 17.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker: Kjell Olofsson

§ 18.  Val av valberedning: Britt-Marie Emilsson sammank. Harry Nilsson, Birgitta Larsson

§ 19.  Information om verksamheten: Ordförande berättar om allt arbete som läggs ner för att hålla parken i gång. En genomgång av de planerade evenemangen under året med månadsloppis, uthyrning och valborgsmässofirande i parkens regi. Arbetarkommunen kommer inte att fira första maj i parken i år. En skolavslutning arrangeras av Horsbyskolan den 15 juni. PRO kommer att fira 65-års jubileum i september. Ordförande informerade om att alkoholtillståndet kan tillfälligt brytas vid uthyrning och hyresgästen söker själv tillstånd om det förekommer försäljning. I annat fall behövs inget tillstånd vid ex. kalas där man bjuder på alkohol.
En ny ansökan till Boverket om bidrag till utbyggnad har lämnats in och en inbjudan i till handläggarna att besöka parken i april. Beslut fattas i början av maj.
En ritning om handikapp-parkeringar vid entrén lämnas till kommunen. En förfrågan till kommunen om att få sätta upp staket längs cykelbanan från entrén och västerut lämnas också. Denna inhägnad som då bildas skulle kunna användas som rastgård för hundar med en grind till denna vid entrén.

§ 20 Övriga frågor: Birgitta berättar om samarbetet mellan parken och ABF som kan gynna båda parter.

§ 21. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutat


    
Ordförande Harry Nilsson        Sekreterare Lillemor Fritioff     _________________________________     _________________________________
      Justerare Stig Andersson                                             Justerare Göran Andersson