PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2011-03 -13

Medverkande Andelsägare: Kjell Olofsson, Mevlida Huskanovic,  Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff
Gun-Britt Flogberg, Pauli Asunmaa, Jan Olsson , Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg, Gunilla Flogberg, Gösta Larsson
Befullmäktigat ombud: SAP (Birgitta Larsson)
Övriga: Gösta Johansson, Harry Nilsson, Sören Holm

                       
§ 1. Mötet öppnas: styrelsens ordf. Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Harry Nilsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Britt-Marie Emilsson, Gösta Johansson

§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista

§ 4.  Dagordningens godkännande:  Mötet beslutade att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: Mötet har annonserats i lokala annonsbladet "Knallebladet". Dessutom har kallelse funnits uppsatt på 1 anslagstavla, i två livsmedelsaffärer och på hemsidan. De andelsägare som vi har mailadress till har också fått kallelse. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.
§ 6. Verksamhets/årsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas

§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett underskott på ca. 9 500:- Att resultatet blivit negativt framgår av årsberättelsen. Mötet godkände denna redovisning.

§ 8. Revisionsberättelse: Sören Holm, revisor, redogjorde för revisionen, som utifrån situationen med en inte så väl insatt kassör, varit något komplicerad. Gun-Britt tog några veckor före årsmötet, på styrelsens uppdrag, på sig uppgiften att reda ut bokföringen. Revisorerna godkände den redovisning som Gun-Britt lagt ner stort arbete på och mötet framförde ett stort tack till henne för detta. Revisionsberättelse bifogas

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning: Mötet beslutade att föra över årets förlust till ny räkning.

§ 11. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18 kronor/mil vid resor på styrelsens uppdrag.

§ 12. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000: - i arvode för ordförande och kassör vardera.

§ 13. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Kommersiellt eller sällskap över 100 personer
Per dag                                          3 500: -
Privat per dag, max 100 pers 1 500: -
Kök                                                  500: -
Ideella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Ex. Axet                                            750:-
Styrelsen fick i uppdrag att forma en taxa som även tar hänsyn till antalet besökare/gäster vid uthyrning.
§ 14. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.
a)    Till ordförande 2 år valdes Kjell Olofsson

      b)    Till ordinarie ledamöter:
             2 år valdes
             Lillemor Fritioff omval
             Anna-Greta Gilbertsson omval
             Ulrika Johansson omval
             1 år fyllnadsval
             Maud Olsson
             Gösta Johansson 
    
      c)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes
              Gun-Britt Flogberg
              Pauli Asunmaa
              Lars-Erik Fritioff
              Britt-Marie Emilsson
              Monica Jacobsen  
              Jan Olsson
              Anders Stålberg
              Gunilla Flogberg
              Maria Hjalmarsson        

§ 15.   Val av 2 revisorer 1 år: Sören Holm, Pia Ohlin           

§ 16.   Val av revisorssuppleant 1 år: Carla Carli 

§ 17.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker: Kjell Olofsson

§ 18.  Val av valberedning: Britt-Marie Emilsson sammank. Harry Nilsson, Birgitta Larsson

§ 19.  Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om hur vädrets makter varit onådiga mot föreningen på loppisdagarna. Inkomsterna från loppmarknaderna är basen till ekonomin i parken. Ordf. informerade om att den tilltänkta tillbyggnaden av danslokalen med nya toaletter, garderob och kök inte blev av eftersom Boverket inte beviljade något bidrag under 2010. Handlingar om bidrag från Boverket är åter inlämnade och föreningen hoppas på denna gång få ett positivt svar denna gången. Vid ett positivt svar hoppas tillbyggnaden komma igång snarast för att kunna vara klar till hösten.
Ombyggnaden av stora scenen till kombinerad scen och disco är inte helt färdig men Mikael, Monica och ev. någon mera kommer att färdigställa den snarast. Även taket måste tätas eller läggas om.
Ett samarbete med PRO har inletts och boulebanorna är nästan helt klara att tas i bruk. Man planerar en invigning med olika temalag och senare en mästerskapstävling. En skrivelse lämnades till kommunen förra året om önskemål att kommunen iordningställer ytterligare en parkering närmare Boråsvägen. Tyvärr hänvisade man till att ekonomin inte tillåter detta.

§ 20 Övriga frågor:
Föreningens ordförande framför positiva tankar kring samarbetet med PRO och hälsar Gösta välkommen till styrelsen. I stället för hyra kommer PRO att hjälpa till med underhåll i parken som gräsklippning m.m.
Parken kommer även att användas till att rasta hundar lösa under tillsyn av Lillemor och med hänsyn till att inte boulebanorna skadas.
Styrelsen tackade Gun-Britt för insatsen med bokföringen genom att överräcka en bukett blommor.
§ 21. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutas
Sekreterare Lillemor Fritioff        Ordförande Harry Nilsson


______________________________________     ___________________________________
Justerare Britt-Marie Emilsson                                 Justerare Gösta Johansson