PROTOKOLL   Extra  Årsmöte

Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2010-07-11


Medverkande Andelsägare: Björn Olofsson, Kent Johansson, Lars-Göran Jonasson, Kjell Olofsson, Mikael Wängkvist, Bengt Nicander, Eddy Persson, Anna-Greta Gilbertsson, Lillemor Fritioff, Jan Olsson, Lars-Erik Fritioff, Britt-Marie Emilsson, Anders Stålberg   Befullmäktigat ombud: Kent Johansson (HSK Friidrott), Lars-Göran Jonasson ( Korpen) Övriga: Ingrid Thulin


§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 


§ 2.  Val av mötesfunktionärer:

a) Ordförande              Kjell Olofsson

b) Sekreterare             Lillemor Fritioff

      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Kent Johansson, Mikael Wängkvist§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista§ 4.  Dagordningens godkännande:  Godkändes.


§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om

tiden för mötet var lämplig med tanke på att det är semestertid. Ordförande svarade att eftersom

ordinarie årsmöte beslöt att ett extra årsmöte skall hållas inom sex månader började tiden rinna ut.

Arbetsbelastningen för styrelsen har varit hög under våren varför man inte haft tid och ork att anordna

mötet tidigare.


§ 6. Frågan om godkännande av nya stadgar för föreningen Herrljunga Folk Park Furulund

u.p.a.


Mötet beslutade enhälligt att anta de föreslagna stadgarna.
§ 7. Information om verksamheten: Ordförande meddelar mötet att Boverket inte beviljat bidrag

till utbyggnad av kök och toaletter. Bidraget från kommunen kvarstår till nästa år då ny ansökan lämnas

in.§ 8. Övriga frågor: Ordförande meddelade att en ny ansökan om bidrag för utbyggnad kommer att

lämnas till Boverket i början av 2011.

Frågan om huruvida en person kan ha rösträtt för både sig själv som andelsägare och företräda någon

genom fullmakt rätades ut och så är fallet. 
Sekreterare Lillemor Fritioff Ordförande Kjell Olofsson
Justerare Kent Johansson Justerare Mikael Wängkvist