PROTOKOLL         Årsmöte
Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.  2010-02 -22 

Medverkande Andelsägare: Björn Olofsson, Kent Johansson
Befullmäktigat ombud: Asta Ernevad (Lillemor Fritioff), Stig Thorstensson (Anna-Greta Gilbertsson), Stig Andersson (Lars-Erik Fritioff), Lennart Ljung (Kjell Olofsson), HSK Friidrott (Kent Johansson), LO-sektionen Herrljunga ( Tomas Svennberg), SAP (Birgitta Larsson), Länken (Gösta Larsson)
Övriga:  Gun-Britt Flogberg, Bengt Nicander, Mevlida Huskanovic, Eddy Persson, Britt-Marie Emilsson, Ulrika Johansson, Ingegerd Thunvall, Gunilla Wigert, Pauli Asunmaa, Rose-Marie Svensson, Elisabeth Prahl, Harry Nilsson

                       
§ 1. Mötet öppnas: Ordf Kjell hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.  Val av mötesfunktionärer:
a)    Ordförande              Harry Nilsson
b)    Sekreterare             Lillemor Fritioff
      a)   2 protokollsjusterare och rösträknare: Tomas Svennberg, Anna-Greta Gilbertsson


§ 3. Närvarolista och fullmaktsgranskning: Enl bif. lista


§ 4.  Dagordningens godkännande:  En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om § 11 "frågan om stadgeändringar" borde vara med. Mötet beslutade dock att anta dagordningen i sin helhet.

§ 5.  Godkännande av kallelse till mötet: En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte om frågan om stadgeändringar inte borde varit med i annonsen i Knallebladet. Kallelse fanns uppsatt på 4 anslagstavlor samt i två livsmedelsaffärer. I denna kallelse fanns det information om att mötet kommer att ta upp frågan om nya stadgar. Dessutom fanns en hänvisning till parkens hemsida för mera information ang. dagordning och förslaget till nya stadgar. Enligt stadgarna skall årsmötet annonseras minst 8 dagar före mötet på kommunens anslagstavla. Mötet beslutade att godkänna kallelsen till mötet.

§ 6. Verksamhetsberättelse: Styrelsens ordförande Kjell läste upp årets verksamhetsberättelse som mötet antog. Bifogas


§ 7. Ekonomisk redovisning:  Styrelsens ordförande redogjorde för årets resultat och balansräkning som visade på ett överskott på ca. 202 000:-  Mötet godkände denna redovisning.


§ 8. Revisionsberättelse: Styrelsens ordförande läste upp revisionsberättelse


§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  året


§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning: Mötet beslutade att föra över årets vinst till ny räkning.


§ 11. Beslut om nya stadgar och extra medlemsmöte:  Styrelsens ordförande meddelade att 2007 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till nya stadgar eftersom de gamla är sedan 1931 och i flera fall finns det svårigheter att tolka och efterleva dessa. Arbetsgruppen splittrades p.g.a. flytt.
Den nuvarande sekreteraren har i samarbete med Bolagsverket, Folkets Hus och Parker samt i jämförelse med de gamla stadgarna, annan parks stadgar och Bolagsverkets stadgemall tagit fram ett förslag som presenterades årsmötet. Sekreteraren redogjorde för arbetet att ta fram förslaget och öppnade för frågor och diskussion. En andelsägare, tillika befullmäktigad, ifrågasatte nödvändigheten av att ändra stadgarna och i synnerhet att höja insatsen på andelarna från 10 kronor till 100 kronor. Han önskade också en paragraf angående vinstutdelning. Sekreteraren meddelade att årsmötet beslutar huruvida det skall förkomma någon utdelning av årets vinst till andelsägarna. Detta finns stadgat i årsmötets innehåll.
Mötet beslutade att anta de föreslagna stadgarna och utlysa ett extra möte inom sex månader från ordinarie årsmöte. Kent Johansson reserverade sig mot beslutet för egen del och för HSK friidrott.


§ 12. Beslut om ersättning för bil, släp:
Mötet beslutade om fortsatt 18 kronor /mil vid resor på styrelsens uppdrag.


§ 13. Beslut om arvoden för ordförande och kassör:
Mötet beslutade om 1 000:-  i arvode för ordförande och kassör vardera.§ 14. Beslut om taxa vid uthyrning av Parken:
Kommersiellt eller sällskap över 100 personer
Per dag                                          3 500: -
Privat per dag, max 100 pers            1 500: -
Kök                                                  500: -
Ideella föreningar olika taxa beroende på verksamhet och syfte
Ex. Axet                                            750:-


§ 15. Val av styrelse. ( sluten eller öppen omröstning?): Mötet valde öppen omröstning.
a)    Till kassör 1 år valdes Mikael Wängkvist

      b)    Till ordinarie ledamöter 2 år valdes

             Bengt Nicander
             Eddy Persson
             Mevlida Huskanovic
             Björn Olofsson
      c)    Till styrelsesuppleanter 1 år valdes
              Gun-Britt Flogberg
              Pauli Asunmaa
              Jan Olsson
              Rose-Marie Svensson
              Lars-Erik Fritioff
              Monica Jacobsen
              Gunilla Wigert
              Britt-Marie Emilsson
              Anders Stålberg
        


§ 16.   Val av 2 revisorer 1år: Kenth Hassmer och Sören Holm           

§ 17.   Val av revisorssuppleant 1 år: Carla Carli 

§ 18.  Val av ombud ABF: Björn Olofsson

§ 19.  Val av ombud till Folkets Hus och Parker: Kjell Olofsson

§ 20.  Val av valberedning: Björn Olofsson sammank. Harry Nilsson, Britt-Marie Emilsson

§ 21.  Information om verksamheten: Ordf. Kjell informerar om inställd loppmarknad den gångna helgen som förorsakades av snöstorm. Ett inkomstbortfall på ca. 30 000 kronor.  Inkomsterna från loppmarknaderna är basen till ekonomin i parken. Ordf. informerade om det tilltänkta tillbyggnaden av danslokalen med nya toaletter, garderob och kök. Handlingar om bidrag från Boverket är inlämnade och svar förväntas komma i maj. Vid ett positivt svar hoppas tillbyggnaden komma igång snarast för att kunna vara klar till hösten.
En ombyggnad av stora scenen till kombinerad scen och disco pågår och är förhoppningsvis klar till Valborg.
Ett samarbete med PRO pågår om att i ordningställa boulebanor och flytta staket närmare parkeringen. En skrivelse till kommunen har lämnats om att kommunen i orningställer ytterligare en parkering närmare Boråsvägen.

§ 22 Övriga frågor:
Fråga ställdes om styrelsen tänker sammanställa en budget för det kommande året. Ordf, Kjell meddelade att man har för avsikt att ta fram en budget.
En fråga väcktes om i vilka fall bilersättning utgår. Frågan beslutas av styrelsen.

§ 23. Avslutning: Ordförande tackar för visat förtroende och förklarar mötet avslutas

Sekreterare Lillemor Fritioff        Ordförande Harry Nilsson


       
Justerare Tomas Svennberg        Justerare Anna-Greta Gilbertsson

Föreningen Herrljunga Folkpark Furulund u.p.a.
Dagordning Årsmöte 2010-02-22
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesfunktionärer.
c)    Ordförande
d)    Sekreterare
    c) 2 protokollsjusterare och ev. rösträknare.

3 Närvarolista och fullmaktsgranskning
4 Godkännande av dagordningen
5 Godkännande av kallelse till mötet.
6    Verksamhetsberättelse.
7 Ekonomisk redovisning
8    Revisionsberättelse
9    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10    Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkning.
11    Beslut om nya stadgar och extra medlemsmöte
12    Beslut om ersättning för bil, släp och telefon.
13    Beslut om arvoden för ordförande och kassör.
14     Beslut om taxa vid uthyrning av Parken.
15    Val av styrelse. (sluten eller öppen omröstning?)
e)    5 ordinarie ledamöter 2 år.
     b) Suppleanter 1 år  
16 Val av 3 (2) revisorer 1 år
17 Val av 1 revisorssuppleant 1 år.
18 Val av ombud ABF
19Val av ombud till Folkets Hus och Parker
20Val av valberedning 1 år.
21 Information om verksamheten.
22 Övriga frågor.
Avslutning av mötet.

Arrangemang och möten under 2010
22/1         Axet uppstart Stuffa
2-3/2        Kronans Auktionsverk
8/2          Styrelsemöte 17.30
19/2        Disco, DJ ADAM,                      21 - 01
20-21/2  Loppis
22/2       Årsmöte 18.00
14/3       Styrelsemöte 16.00
20-21/3  Loppis
2/4        Långfred. RockaBilly: Fanzy Dance and the High    Shoters,  John Lindbergs Trio.                                        21 - 01
4/4          Uthyrt Romer ?
10/4        Dragspelsklubben Stellan Åström  ?
17/4       Uthyrt Sj-personal
19/4       Försäljning barnkläder
18/4       Styrelsemöte 16.00
24/4        Loppis  
30/4        Valborg: Arvingarna. Disco                     22-02   
1/5          Lo-sektionen Arbetarekommunen Filiokus ? maj
16/5        Styrelsemöte 16.00
22/5        Loppis
29/5        Kindbergs. Disco
5/6          Rockfestival                                            20 - 02
12/6        Scotts                                                     21 - 01
15/6        Styrelsemöte 17.30   ?
19/6        Loppis
3 juli.      Blender och Whalströms.                        21 - 01
11/7        Styrelsemöte 16.00  ?
17/7        Loppis
23-24/7     Kullings Rally.
15/8        Styrelsemöte 16.00        Nappen-Pappen ? aug
21/8        Loppis
21/8        Björn Rosenström.                                 22 - 02
27/8        Titanix                                                    21 - 01
4/9           Larz Kristerz                                         21 - 01
19/9         Styrelsemöte 16.00  ?
25/9         Loppis
19/10       Styrelsemöte 17.30   ?       Nina Marcus ? okt
23-24/10  Loppis
14/11       Styrelsemöte 16.00
20-21/11  Loppis