Protokoll fört vid årsmöte för Herrljunga Folkets Park upa årsmöte 2004-02-22 Konditori Centrum
Närvarande: Björn Olofsson, Bengt Nicander, Gun-Britt Flogberg, Eddy Persson m barn, Mevlida Huskanovic´, Johnny Gustavsson, Lars Gustavsson, Bernt Wickelgren, Kjell Olofsson, Hans Lindberg, Carla Carli, Jan Ohlsson, Ingemar Johansson, Annelie Virta, Monica Sjöberg, Marita Putkonen, Lillemor Fritioff, Press och fotograf.
§1
Ordförande Björn hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Dagordningen föredrogs och godkändes med tillägg av punkt ang. representant till ABF
§3
a. Till ordförande för mötet utsågs Kjell Olofsson.
a. Till sekreterare utsågs Lillemor Fritioff
a. Till protokollsjusterare tillika rösträknare utses Bernt Wickelgren och Mevlida      Huskanovic´,
§4
Att årsmötet behörigen utlysts och kallats till genom annons i Knallebladet godkänns.
§5
Inga fullmakter har inkommit.
§6
Då problem funnits med sammanställning av sammanträdesprotokoll uppdras åt styrelsen att inkomma med verksamhetsberättelse för godkännande till nästa möte.
§7
Gun-Britt Flogberg föredrog en ekonomisk rapport och konstaterade att säsongen varit gynnsam. Flyttningar av orkestergager skall göras  mellan konton. Resterande skuld på sparbankslån skall betalas 2004-04-01. I kommande balansrapporter skall, på revisorernas begäran, Parkens taxeringsvärde tas upp liksom det återstående lånet.
Revisorernas utlåtande lästes upp och fann att böckerna förts med stor noggrannhet och väl verifierats. Styrelsen rekommenderas ansvarsfrihet för det gångna året.
§8
Mötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§9
Beslut om ersättning för bilresor fastställes att även i fortsättningen vara 15:-/mil
Medförs egen kärra blir ersättningen 17:-/mil
§10
Val av styrelse enl. följande:
Ordförande 1 år: nyval           Lars Gustavsson
Ledamöter  2 år: omval          Bengt Nicander
                                                Eddy Persson
                                                Mevlida Huskanovic´
                    1 år: omval          Elisabeth Larsson
                    2 år: nyval           Carla Carli
                                                 Kjell Olofsson
                    1 år: nyval            Hans Lindberg
                 Kvarstår 1 år           Bernt Wickelgren
Suppleanter 1år: omval           Johnny Gustavsson
                                                 Pauli Asunmaa
                           Nyval            Björn Olofsson
                                                 Britt-Marie Emilsson
                                                 Jan Ohlsson
                                                 Gun-Britt Flogberg
                                                 Ingemar Johansson

Revisorer             omval           Lillemor Fritioff
                                                  Sören Holm
                              nyval           Kent Hassmer
Revisors suppleant nyval          Kurt Brorsson
§11
Representant till ABF = ordförande
§12
Valberedning        omval          Lillemor Fritioff
                              nyval          Annelie Virta
Till valberedningen utser styrelsen en representant tillika sammankallande
§13
Under övriga frågor  redogjordes för den kommande säsongen. Drifters spelar på Valborgsmässoaftonen. Den 5 juni samarbetar parken med Karnevalsföreningen/Lions om aktiviteter, dock ej under namnet "Karneval". Den 14 augusti spelar Bhonus. Dessutom  planeras barnverksamhet. En teater-föreställning "Bad Girls" föreslås.
§14
Ordförande tackar för förtroendet och visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet
Lillemor Fritioff
Protokolljusterare                                                                 Protokolljusterare